Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

i öfverensstämmelse med
Bruket inom den Protestantiskt Biskopliga Kyrkan i Amerikas Förenta Stater
jämte Psalteren eller Davids Psalmer

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


Certificate.

I CERTIFY that this edition of a Swedish translation of the Book of Common Prayer has been compared with the translation accepted by the Joint Commission on a Swedish version of the Prayer Book appointed by the General Convention, and that it conforms thereto.

G. MOTT WILLIAMS,
Bishop of Marquette,
Chairman of the Commission, January 1913.


 Den allmänna bönbokens stadfästelse  Ratification
 Företalet  Preface
 Om kyrkans gudstjänst jämte bestämmelse beräffande den ordning i hvilken psaltaren och öfriga delar af den heliga skrift skola läsas  
Tabeller öfver fastställda bibellektioner  
 Kalenderen jämte tabeller öfver de för uppläsning fastställda bibellektionerna  
 Tabeller och bestämmelser om de flyttbara och fasta högtiderna jämte under årets lopp förekommande faste- och botdagar  
 Tabeller öfver finnandet af helgdagarne  
Om daglig morgongudstjänst  Morning Prayer
Om daglig aftonsång  Evening Prayer
 Litanian  The Litany
 Böner och tacksägelser vid olika tillfallen  Prayers and Thanksgivings
 Ett bot- och böneformular för askonsdag  Ash Wednesday
 Kollekter, epistlar och evangelier för bruk under kyrkoåret  Collects, Epistles and Gospels
Om Herrens nattvard eller kommunion  The Lord's Supper or Communion
 Om offentligt barndop i kyrkan  Public Baptism
 Om enskildt barndop i hemmet  Private Baptism
 Om äldre personers dop  Baptism of those of riper years
 Om katekes eller undervisning, som hvarje person måste inhämta, innan han föreställes för biskopen för att konfirmeras  The Catechism
 Om konfirmation eller handpåläggning  Confirmation
 Om brudvigsel  
Om sjukbesök  Visitation of the Sick
Om sjukas kommunion  The Communion of the Sick
 Om jordfästning  
 Om barnakvinnors tacksägelse eller kyrkotagning  
 Bönesätt att användas till sjös  
 Om besökandet af fångar  
 Ett formulär för bön och tacksägelse till Gud allsmäktig för jordens gröda och alla andra hans nådefulla försyns välsignelser  
 Bönesätt vid husandakt  
 Psaltaren eller Davids psalmer  The Psalter
 Huru biskopar skola konsekraras samt präster och diakoner ordineras  
 Om invigning af en kyrka eller ett kapell  
 Om prästers installerander i församlingar  
 Religionsartiklar  The Articles of Religion


Project Canterbury