Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


Böner och Tacksägelser Vid olika Tillfällen.

Böner.

Att användas före allmänna tacksägelsen eller, om denna icke användes, före sista bönen eller välsignelsen.

Bön för kongressen.

Att begagnas under det den är samlad för överläggning.

BARMHÄRTIGE Gud, vi bedja Dig ödmjukligen för dessa Förenta Staters hela befolkning, men i synnerhet för dess senat och representanter, som nu äro församlade till kongress, att Du värdes styra och leda alla deras rådslag till befrämjandet af din ära, din kyrkas välgång och ditt folks trygghet, ära och välfärd. Gif, att genom deras bemödanden allt måtte så ordnas och befästas på bästa och säkraste grundvalar, att frid och lycka, sanning och rättvisa, religion och gudaktighet må uppbyggas ibland oss för alla kommande tider. Detta och hvad mera nödigt är för dem, för oss och för hela din kyrka, utbedja vi oss ödmjukligen i vår välsignade Herres och Frälsares, Jesu Kristi, namn och för hans skull. Amen.

Bön att begagnas vid kyrkomötets sammanträden.

ALLSMÄKTIGE och evige Gud, Du, som genom din Helige Ande ledde dina heliga apostlars rådslut och som har lofvat genom din käre Son, Jesus Kristus, att vara med din kyrka intill världens ände; vi bedja Dig, var med detta kyrkomöte, som här församlats i ditt namn och i din närvaro. Bevara oss för all villfarelse och all okunnighet, för allt högmod och alla fördomar; och vi bedja Dig därjämte, att Du af din stora nåd värdes så leda, helga och regera oss i våra förehafvanden genom din Helige Andes mäktiga kraft, att Kristi trösterika evangelium må allestädes klart och rent predikas, rätteligen mottagas och troget efterföljas, på det syndens, satans och dödens välde må nedbrytas och alla dina förskingrade får, församlade uti ett fårahus, må omsider få ärfva evigt lif; genom vår Frälsares, Jesu Kristi, förtjänst och död. Amen.

Både före och under sammanträdandet af allmänt kyrkomöte eller stifts-möte må ofvanstående bön begagnas inom denna kyrkas alla församlingar, som tillhöra det stift, inom hvilket stiftsmöte hålles. Satsen: "som här församlats i ditt namn och i din närvaro" ändras efter förhållandena till: "nu församladt (eller redo att församlas) i ditt namn och i din närvaro," och satsen: "regera oss i våra förehafvanden" ändras till: "regera dem i deras förehafvanden."

För Guds folks enhet.

O GUD, vår Herre Jesu Kristi Fader, som i din Son gifvit oss vår ende Frälsare och Fridsfurste, förläna oss nåd att allvarligen behjärta den stora fara, i hvilken vi befinna oss genom våra beklagansvärda söndringar. Borttag all hätskhet, all fördom och allt öfrigt, som kan hindra oss från gudlig enhet och samdräkt, att liksom det gifves blott en kropp och en Ande och ett vår kallelses hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas vår Fader, vi måtte likaledes vara af ett hjärta och en själ, förenade genom sanningens och fridens, genom trons och kärlekens band, och så med ett sinne och en mun förhärliga Dig; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För missionen.

O GUD, som har skapat hela människosläktet af ett blod till att bo på jordens hela yta, och som sändt din Son att förkunna frid bland alla människor, vare sig de äro fjärran eller nära; gif, att alla människor allestädes må söka och finna Dig. Led folken in ditt i fårahus, och lägg hedningarna till din arfvedel. Och vi bedja Dig, att Du ville snarligen fullborda dina utvaldas antal och påskynda ditt rikes ankomst; genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För regn.

O GUD, himmelske Fader, som genom din Son, Jesus Kristus, lofvat alla, hvilka söka ditt rike och din rättfärdighet, att gifva dem allt, som är nödigt till deras lekamliga uppehälle; vi bedja Dig, sänd oss i denna vår nöd ett vederkvickande regn, som frambringar en riklig skörd till vår näring och till din ära; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För tjänlig väderlek.

ALLSMÄKTIGE och barmhärtige Fader, vi bedja Dig ödmjukligen, att Du af din godhet ville Återhålla dessa ödeläggande regn, hvarmed Du hemsökt oss för våra synder. Och vi bedja Dig, sänd oss en sådan tjänlig väderlek, att jorden må i rätt tid bära sin frukt till vårt gagn och uppehälle. Förläna oss nåd, att vi genom dina straffdomar må lära oss att bättra vårt lefverne samt tacka och of va Dig för din barmhärtighet; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I dyr tid och hungersnöd.

O GUD, himmelske Fader, som af din godhet låter regnet falla och jorden bära sin frukt; vi bedja Dig, se till ditt folks bedröfvelser, föröka med din himmelska välsignelse jordens gröda och gif, att den dyra tid och hungersnöd, som vi nu lida för våra synders skull, må genom din godhet nådeligen förvandlas till rika förråd; för den kärlek, som är i Jesus Kristus, vår Herre, hvilken med Dig och den Helige Ande vare pris och ära nu och i evighet. Amen.

Under krig och uppror.

ALLSMÄKTIGE Gud, härskaren of ver alla ting, hvilkens makt ingen varelse kan emotstå och hvilken det tillkommer att rättvisligen straffa syndare och utöfva barmhärtighet mot dem, som af hjärtat ånra sina öfverträdelser. Vi bedja Dig ödmjukligen, fräls och befria oss ur våra fienders hand, på det att vij skyddade af din mäktiga hand, må alltid bevaras från alla faror och så förhärliga Dig, som är den ende segerhjälten; genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För dem som skola admitteras till heliga ämbeten.

Användes under de veckor, som föregå ordination å bestämda tider.

ALLSMÄKTIGE Gud, vår himmelske Fader, som genom din älskelige Sons dyra blod forvärfvat Dig en allmännelig kyrka; se nådeligenj till densamma, styr och regera, särskildt i denna tid, dina tjänare, din hjords biskopar och herdar, att de icke förhastadt lägsga händerna på någon, utan i troget och visligt utvälja värdiga män att tjäna i det heliga ämbetet. Förläna dem, hvilka varda invigda) till någon helig tjänst, din nåd och himmelska välsignelse, att de både genom lära och lefverne maj befrämja din ära och befordra alla människors frälsning; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Eller följande:

ALLSMÄKTIGE Gud, alla goda gåfvors gifvare, som i din gudomliga försyn förordnat olika ämbeten inom din kyrka; vi bedja Dig ödmjukligen, gif din nåd till alla dem, som komma att kallas till något ämbete eller någon förvaltning inom densamma. Uppfyll dem med din läras sanning och förläna dem kraft till renhet i lefvernet, att de i trohet må utföra sin kallelse inför Dig till ditt namns förhärligande och din heliga kyrkas uppbyggande; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För fruktbara årstider.

Att användas på bönsöndagen eller böndagar.

ALLSMÄKTIGE Gud, som välsignat jorden, att hon skulle vara fruktbar och frambringa allt, det nödigt är till människors uppehälle, och som befallt oss att i stillhet arbeta och äta vårt eget bröd; vi bedja Dig, välsigna åkermannens möda, och förläna sådan tjänlig väderlek, att vi må inberga j ordens gröda och alltid fröjdas of ver din godhet, ditt heliga namn till ära; genom Jesus Kristus, vår Herre.

Eller följande:

O NÅDERIKE Fader, som utsträcker din hand och rikligen sörjer för allt lefvande; vi bedja Dig, att Du i din oändiga godhet värdes höra oss, som nu nalkas Dig med bön och åkallan. Tänk icke på våra synder, utan på dina nådelöften. Värdes välsigna alla länder och föröka jordens gröda. Låt din lifsande utgå till att förnya jorden yta. Bevisa din nåd, att vårt land må frambringa sin skörd. Uppfyll oss med dina nådegåfvor, på det de fattiga och nödlidande må prisa ditt heliga namn; genom Kristus, vår Herre. Amen.

I tid af sjukdom och stor dödlighet.

O ALLSMÄKTIGE Gud, Herren öfver lif och död, sjukdom och hälsa; vi bedja Dig ödmjukligen, akta på våra bönerop. I din visdom har Du för våra synders skull hemsökt oss med stor sjukdom och dödlighet. O Herre, midt i din vrede må Du tänka på förbarmande. Haf förbarmande med oss, arma syndare, och af vänd ifrån oss den svåra sjukdom, som nu hemsöker oss. Må din faderliga tuktan på oss hafva det inflytande, som Du afser, och lära oss betänka, huru förgängligt och ovisst vårt lif är, på det vi må vinnlägga oss om den himmelska visdom, som slutligen för oss till evigt lif; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För en sjuk.

O NÅDERIKE Fader och barmhärtige Gud, vårenda hjälp i nödens tid; vi bedja Dig ödmjukligen, att Du värdes besöka och hjälpa din sjuka tjänare, för hvilken våra förböner åstundas. Se till honom i nåd, stärk honom med förnimmelsen af din godhet, bevara honom från fiendens frestelser, gif honom tålamod under lidandet, förläna, honom, när Dig så behagar, hans hälsa åter, och gif honom kraft att framlefva återstoden af sina dagar i din fruktan och till din ära. Men framför allt gif honom nåd att så bära din hemsökelse, att han efter detta smärtsamma lifs slut må hos Dig få åtnjuta evigt lif; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För ett sjukt barn.

ALLSMÄKTIGE Gud och barmhärtige Fader, som allena härskar öfverlifvets och dödens krafter; vi bedja Dig ödmjukligen, se i nåd från din himmel till detta sjuka barn, för hvilket våra förböner åstundas. O Herre, befria det, när Dig så behagar, från dess lekamliga lidanden, och besök det med din frälsning. Och är det din goda vilja att förlänga dess dagar här på jorden, så förläna det nåd att såsom ditt redskap lefva för Dig och befordra din ära genom att troget tjäna och följa Dig i alla sina lifsdagar. Men är det din vilja, så hemförlofva det till dina himmelska boningar, hvarest de i Herren Jesus afsomnade åtnjuta evig hvila och salighet. Gif detta, o Herre, för din Sons, vår Frälsares, Jesu Kristi, kärleks skull. Amen.

För sjöfarande.

O EVIGE Gud, som allena utbreder himlarna och regerar det brusande hafvet, i din allsmäktiga omvårdnad anbefalla vi din tjänare, för hvilkens beskydd under färden of ver de stora djupen våra förböner åstundas. Vi bedja Dig, beskydda honom för hafvets faror, för sjukdom, för fiendernas våldsamhet och allt ondt, för hvilket han kan blottställas. Led-honom med ditt beskärm till den åstundade hamnen, att han där må frambära tacksamhetens offer för dina nådevälgärningar; genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

För bedröfvade och sörjande.

O BARMHÄRTIGE Gud och himmelske Fader, som i ditt heliga ord har lärt oss, att Du icke vill plåga och bedröfva människors barn; vi bedja Dig, se i förbarmande till din i sorg försänkta tjänare, för hvilken våra förböner äro åstundade. I din visdom har Du låtit honom hemsökas af bedröfvelse och lidande. O Herre, tänk på honom i nåd, och helga honom genom din faderliga tuktan. Förläna honom kraft att med tålamod och undergifvenhet bära den börda Du låtit komma öfver honom. Trösta honom med förnimmelsen af din godhet, låt ditt ansikte lysa öfver honom, och gif honom frid; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För dödsdömda fångar.

¶ Eller bönen: "O barmhärtige Fader" o. s. v. i böneformuläret f or fångar.

O NÅDERIKE Gud och barmhärtige Fader, vi bedja Dig innerligen, förbarma Dig öfver dessa människor, som lagenligt blifvit dömda till döden och därför äro föremål för våra förböner. O Herre, besök dem med din nåd och frälsning! Of verbevisa dem, att deras synder och missgärningar bringat dem i deras nuvarande elände, och låt din mäktiga nåd verka i dem sådan uppriktig ånger och sann bättring, som behaga Dig. Förläna dem en sann och lefvande tro på din Son, vår välsignade Frälsare, som allena kan frälsa deras själar. O Herre, i dom tänk på nåd, och hvilka lidanden de än måste utstå i denna värld, så rädda dem dock från den eviga dödens bittra pina! Förlåt dem deras synder, och fräls deras själar, för din käre Sons, vår välsignade Frälsares och Återlösares skull. Amen.

Tacksägelser.

Att användas efter allmänna tacksägelsen eller, om den utelämnas, före sista bönen eller välsignelsen.

Barnaföderskors tacksägelse.

Att användas när en kvinna i kyrkan önskar frambära tacksägelse till Gud allsmäktig för sin lyckliga nedkomst.

O ALLSMÄKTIGE Gud,vi hembära Dig vår innerliga tacksägelse, för det Du under nedkomstens stora smärtor och faror nådeligen bevarat denna din tjänarinna, som nu önskar hembära Dig sitt hjärtas tack- och lofoffer. Vi bedja Dig, barmhärtige Fader, förläna henne genom ditt bistånd nåd att under detta jordelif troget lefva och vandra efter din vilja och så blifva delaktig i det tillkommande lifvets eviga härlighet; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För regn.

O GUD, vår himmelske Fader, som genom din nådiga försyn låter regna på jorden, på det hon till människors gagn må frambringa sin frukt, vi hembära Dig ödmjuk tacksägelse, för det Du i vår stora nöd behagat sända ett nåderikt regn till vederkvickelse för ditt arfvedelsland, som försmäktade, dina ovärdiga tjänare till välfärd och ditt heliga namn till ära; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För tjänlig väderlek.

HERRE Gud, som i din rättvisa nyligen förödmjukat och straffat oss med förödande regn och öfversvämningar, men som nu af din barmhärtighet har vederkvickt och tröstat oss med tjänlig och fruktbringande väderlek; vi prisa och ära ditt heliga namn för denna din nåd och vilja städse förkunna din godhet från släkte till släkte; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För riklig skörd.

OBARMHÄRTIGE Fader,som af din stora nåd hört din församlings andäktiga bönerop och som förvandlat dyr tid och hungersnöd till ymniga förråd; vi hembära Dig innerlig tacksägelse för dessa särskilda nådegåfvor och bedja Dig att framgent låta din nåd vederfaras oss, att vårt land må bära rikliga skördar till vårt uppehälle och din ära; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För fred och räddning från våra fiender.

O GUD, som är dina tjänares fasta borg mot deras fiender; vi hembära Dig pris och tacksägelse för vår räddning ur de många faror, som omringat oss. Vi erkänna, att Du i nåd beskärmat oss, så att vi icke fallit offer för fiendernas våld, och vi bedja Dig att städse bevisa denna din barmhärtighet, på det hela världen må veta, att Du är vår Frälsare och mäktige beskyddare; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För det allmänna lugnets återställande inom landet.

O EVIGE Gud, vår himmelske Fader, Du allena förmår regera ett upproriskt och gensträfvigt folk, så att människorna kunna lefva tillsammans i frid oqh endräkt. Vi välsigna ditt heliga namn, att Du behagat dämpa det härjande upproret ibland oss, och ödmjukligen bedja vi Dig, förläna oss alla nåd att hädanefter lydaktigt vandra efter dina heliga bud och föra ett lugnt och stilla lefverne i all gudaktighet och värdighet, på det vi inför Dig må städse frambära vårt lof- och tackoffer för dessa dina välgärningar; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För befrielse från sjukdom och stor dödlighet.

O HERRE Gud, Du har straffat oss för våra synder och öfverträdelser genom din sista svåra hemsökelse, men midt i straffdomen har Du nu tänkt på din barmhärtighet och frälsat våra själar ur dödens våld. I din faderliga kärlek innesluta vi våra själar och kroppar, hvilka Du bevarat, till ett lefvande offer åt Dig, för hvilket vi alltid skola tacka och lofva Dig i din församling; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För återvunnen hälsa.

O GUD, Du är gifvaren af lif, hälsa och frälsning. Vi välsigna ditt namn, att Du från lekamlig sjukdom återställt denna din tjänare, som nu åslundar att därför frambära Dig tacksägelse i din församlings närvaro. Nådig är Du, o Herre, och full af förbarmande of ver människors barn. Må din tjänare så djupt förnimma din barmhärtighet, att han under återstoden af sina lefnadsdagar må vandra inför Dig i ödmjukhet, helighet och lydnad; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För ett barns tillfrisknande.

ALLSMÄKTIGE Gud och himmelske Fader, vi hembära Dig innerlig tacksägelse, för det Du i din stora nåd behagat att från lekamlig sjukdom återställa det barn, för hvars tillfrisknande vi nu offentligen välsigna och prisa ditt namn i din församlings närvaro. Vi bedja Dig, nådige Fader, gif, att det genom din hjälp må i denna värld troget lefva efter din vilja och så en gång blifva delaktigt i det tillkommande lifvets eviga härlighet; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

För lycklig sjöresa.

O BARMHÄRTIGE Gud, hvilkensnåd h vilar öfver alla dina händers verk; vi prisa ditt heliga namn, att Du under färden öfver de stora djupen ledsagat din tjänare och beskärmat honom från alla faror, så att han nu kan frambära sin tacksägelse inför Dig i ditt heliga tempel. Må han rätt uppskatta din nådiga omvårdnad och städse ådagalägga sin tacksamhet genom att innerligt förtrösta på Dig och hörsamma dina befallningar j- genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Project Canterbury