Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


OM SJUKBESÖK.

När någon är sjuk, underrättas församlingens pastor därom. Då han inträdt i den sjukes hem, säger han:

FRID vare detta hus och alla dem, som härinne bo.

Då han inträdt titt den sjuke, knäböjer han och säger:

HERRE, tänk icke på våra egna eller på våra förfäders missgärningar. Skona oss, milde Gud, skona ditt folk, som du har återlöst med ditt dyra blod, och vredgas icke på oss evinnerligen. Svar: Skona oss, milde Herre Gud!

Därefter säger prästen:

Låtom oss bedja!

Herre, förbarma Dig öfver oss!
Kriste, förbarma Dig öfver oss!
Herre, förbarma Dig öfver oss!

FADER vår, som är i himmelen! Helgad tvarde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; vårt dagliga bröd gif oss i dag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse; utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Prästen: O Herre, fräls din tjänare;
Svar: Som förtröstar på Dig.
Prästen: Sänd honom hjälp från din helgedom;
Svar: Och beskärma honom evinnerligen med din mäktiga hjälp!
Prästen: Låt icke fienden triumfera öfver honom;
Svar: Och ingen orättfärdig närma sig för att skada honom!
Prästen: O, Herre, var honom ett starkt fäste;
Svar: Inför hans fiende.
Prästen: O Herre, hör vår bön!
Svar: Och låt vårt ropande komma inför Dig!

Prästen:

O HERRE, skåda ned ifrån himmelen, se till denna din tjänare, och befria honom ifrån lidandet. Se till honom i barmhärtighet, vederkvick honom, och förläna honom en ståndaktig förtröstan på Dig, beskydda honom för fiendens anslag, och bevara honom i evig frid och trygghet; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

HÖR oss, o allsmäktige och barmhärtige Gud och Frälsare! Vänd Dig i din stora nåd till denna din tjänare, som nu är betungad med sjukdom. Vi bedja Dig, helga denna din faderliga tuktan, på det känslan af hans svaghet må föröka hans tros styrka och allvaret i hans ånger, så att, om det behagar Dig att återgifva honom hälsan, han må framlefva återstoden af sina dagar i din fruktan och till din ära. Men framför allt gif honom nåd att så bära din hem-sökelse, att han efter detta smärtsamma lifs slut må hos Dig få åtnjuta evigt lif; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Därefter ställer prästen titt den sjuka följande förmaning eller någon liknande:

INNERLIGT älskade! Du vet, att Gud allsmäktig är Herren öfver lifvet och döden samt allt, hvad därtill hör, såsom ungdom, kraft, hälsa, ålderdom, svaghet och sjukdom. Betänk därför, att all sjukdom är en Guds hemsökelse. Om denna sjukdom har pålagts dig för att pröfva ditt tålamod till föredöme för andra, och på det din tro må på Herrens dag befinnas lofvärd och rättskaffens samt sålunda föröka din salighet, eller sjukdomen har pålagts dig, för att du därigenom må föras till bättring från allt, som är anstötligt i din himmelske Faders åsyn; så var dock förvissad därom, att om du uppriktigt ångrar dina synder och tålmodigt bär din sjukdomsbörda, förlitar dig på Guds barmhärtighet för hans Sons, Jesu Kristi, skull och hembär honom ödmjuk tacksägelse för hans faderliga tuktan samt fullkomligt underkastar dig hans vilja, så skall denna sjukdom lända dig till välsignelse och blifva ett medel att föra dig in på den rätta vägen till evigt lif.

Om den sjuke är mycket svag, så kan prästen här af sluta förmaningen. Eljest fortsätter han sålunda:

MOTTAG därför med tålamod Herrens tuktan, "ty (säger apostelen Paulus i Ebreerbrefvets tolfte kapitel) den Herren älskar, den agar han, och han gisslar hvar och en son, som han upptager. Om I nu liden aga, så beter sig Gud mot eder såsom mot söner; ty hvilken är den son, som hans fader icke agar? Men om I aren utan aga, af hvilken alla hafva blifvit delaktiga, så aren I oäkta och icke söner. Vidare, vi hade våra köttsliga fäder, som agade oss, och för dem hade vi försyn; skola vi då icke mycket mer vara andarnas Fader underdåniga, att vi må lefva? Ty de förra agade oss i några f å dagar, eftersom dem godt syntes, men denne till det som är nyttigt, på det att vi måtte få del af hans helighet. Kära broder! Dessa ord i den heliga skrift äro skrifna oss till tröst och undervisning, på det vi med tålamod och tacksägelse skola underkasta oss vår himmelske Faders tuktan närhelst det behagar honom att hemsöka oss med någon slags motgång. Och det bör ej finnas någon större tröst för kristna människor än att likna Kristus genom att tålmodigt uthärda motgångar, lidanden och sjukdomar. Ty Kristus själf sökte icke glädje utan att först utstå lidande, och han ingick ej i sin härlighet, innan han blifvit korsfäst. Så går äfven vår väg till evig glädje genom lidande med Kristus här, och för inträde i det eviga lifvet fordras, att vi villigt dö med Kristus, på det vi må uppstå från döden och med honom ärfva evigt lif. Eftersom tålamod under lidandet tjänar dig till det bästa, så uppmanar jag dig i Herrens namn att erinra dig den bekännelse du aflade vid ditt dop. Då nu efter detta lifvets slut räkenskap skall afläggas inför den rättfärdige domaren, af hvilken alla skola dömas utan anseende till personen, så uppmanar jag dig att pröfva dig själf och din belägenhet inför både Gud och människor, därvid anklagande och dömande dig själf för egna öfverträdelser, på det du må erhålla barmhärtighet hos din himmelske Fader för Kristi skull och icke blifva anklagad eller fördömd på den stora domedagen. Därför upprepar jag trosbekännelsen för dig, på det du må erhålla upplysning om, huruvida du har en kristen människas tro eller ej.

Prästen föreläser trosbekännelsen, så sägande:

TROR du på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?
Och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, hvilken är aflad af den Helige Ande; född af jungfrun Maria; pinad under Pontus Pilatus, korsfäst, död och begrafven; nederstigen till dödsriket; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himmelen; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida; därifrån igenkommande till att döma lefvande och döda?
Och tror du på den Helige Ande; en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund; syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt lif?

Den sjuke svarar:

Allt detta tror jag orubbligt.

Därefter pröfvar prästen, om den sjuke uppriktigt ångrar sina synder och lefver i kärlek med alla människor, förmanar honom att af hjärtat förlåta alla, som förorättat honom, och om han själf förorättat andra, bedja dem om förlåtelse, samt om han skadat sin nästa, söka att godtgöra det efter bästa förmåga,. Har den sjuke icke förut gifvit bestämmelser om sin egendom, bör han uppmanas att göra sitt testamente, uppgifva sina skulder och fordringar, på det den sjukes samvete därigenom må lugnas och ledning gifvas verkställarna af hans testamente. För öfrigt borde människor ofta uppmanas att ordna sina timliga angelägenheter, medan de åtnjuta god hälsa.

Om prästen anser bäst, så kan han läsa ofvanstående förmaning, innan han börjar bedja för och med den sjuke.
Prästen bör icke försumma att uppmana bemedlade sjuka att öfva den största möjliga välgörenhet mot de fattiga.

Därefter säger prästen följande:

Låtom oss bedja!

O NÅDERIKE Gud, som efter din stora barmhärtighet så utplånar alla botfärdigas synder, att Du icke mer kommer ihåg dem, se mildeligen till denna din tjänare, som allvarligt åstundar nåd och förlåtelse. Kärleksrike Fader, förnya i honom, hvad som förstörts genom djäfvulens forsat och ondska samt hans egen köttsliga vilja och svaghet. Bevara och behåll denna sjuka medlem i din kyrkas gemenskap, se till hans botfärdighet, mottag hans tårar, lindra hans smärta, såsom du finner bäst för honom. Emedan han förtröstar på din nåd allena, så till-räkna honom icke hans föregående synder, utan stärk honom genom din Helige Ande, och när det behagar Dig att hädankalla honom så mottag honom i ditt himmelska rike; för din Sons, vår Herres, Jesu Kristi, skull. Amen.

Därefter läser prästen följande psalm:

Ps. 130. De profundis.

UR djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre, hör min röst.
Låt dina öron akta på mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, h vem kan då bestå?
Dock, hos Dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta Dig.
Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel; ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos Honom.
Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

Därpå tillägges följande;

O VÄRLDENS Frälsare, som genom ditt kors och ditt dyrbara blod förlossat oss, vi bedja Dig ödmjukeligen, o Herre, fräls oss och hjälp oss!

Därefter säger prästen:

GUD allsmäktig, som är det starkaste fästet för dem, hvilka förtrösta på honom, och som har all makt öfver alla ting i himmelen, på jorden och under jorden, vare nu och alltid ditt beskärm; han förläne dig nåd att veta och känna, att det icke finnes något annat namn under himmelen bland människor gifvet, i hvilket och genom hvilket du kan erhålla hälsa och frälsning, utan allena genom vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.

Här må prästen efter godtfinnande begagna, hvilken annan del af innehållet i denna bok han anser lämpligast. Därefter säger han:

ÅT Guds nåderika förbarmande och beskydd anbefalla vi dig. Herren välsigne dig och bevare dig; Herren late sitt ansikte lysa öfver dig och vare dig nådig; Herren vände sitt ansikte till dig och gifve dig frid nu och till evig tid. Amen.

Böner, som prästen efter godtfinnande kan begagna i förbindelse med föregående ordning eller någon del däraf.

Bön för ett sjukt barn.

O ALLSMÄKTIGE Gud och barmhärtige Fader, som allena härskar öfver lifvets och dödens krafter; vi bedja Dig ödmjukligen, se i nåd från din himmel till detta barn, som nu ligger på sjukbädden. Besök det, o Herre, med din frälsning, befria det, när Dig så behagar, från alla lekamliga lidanden, och fräls dess själ för din barmhärtighets skull. Och är det din goda vilja att förlänga dess dagar här på jorden, så förläna det nåd att såsom ditt redskap lefva för Dig och befordra din ära genom att troget tjäna och följa Dig i alla sina lifsdagar. Men är det din vilja, så hemförlofva det till dina himmelska boningar, hvarest de i Herren Jesus afsomnade åtnjuta evig hvila och salighet. Hör denna vår bön, o Herre, för din barmhärtighets skull; genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre, som lefver och regerar med Dig och den Helige Ande i en gudom från evighet till evighet. Amen.

Bön för en sjuk, då endast svagt hopp finnes om hans tillfrisknande.

OBARMHÄRTIGE Fader och all hugsvalelses Gud, vår enda hjälp i nödens tid; vi anropa Dig om bistånd för denna din tjänare, som här genom din hand befinner sig i stor lekamlig svaghet. Se nådeligen till honom, o Herre, och under det den utvärtes människan förgås, så styrk oaflåtligen hans själ med din nåd och Helige Ande. Förläna honom en uppriktig ånger öfver alla hans förflutna lifs fel och brister samt en ståndaktig tro på din Son Jesus Kristus, på det hans synder må utplånas efter din barmhärtighet och hans förlåtelse beseglas i himmelen, innan han går hädan och icke mer är till i detta lifvet. O Herre, vi veta, att Du förmår allt, och om Du vill, så kan Du ännu återgifva honom hans lifskraft och förlänga hans tillvaro ibland oss. Men då döden synes närma sig, så bedja vi Dig, att bereda och göra honom redo för hans sista stund, på det han genom din nåd må i frid få skiljas hädan och hans själ mottagas i ditt eviga rike. Hör oss, för din Sons, vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, förtjänsts och förböns skull. Amen.

Förbön för en döende, som anbefalles åt Gud.

O ALLSMÄKTIGE Gud, hos hvilken de fullkomnade rättfärdigas andar lefva efter befrielsen från de jordiska bojorna, vi anbefalla denna din tjänares, vår kära broders, själ i dina händer såsom i en trofast Skapares och barmhärtig Frälsares händer, ödmjukt bedjande Dig, att han må vara dyrt aktad i dina ögon. Rena honom, vi bedja Dig, i det obe-fläckade Lammets blod, som blef utgjutet för att borttaga världens synder, aftvå och utplåna all orenhet hvarmed han besmittats i denna jämmerfulla och onda värld genom köttets begärelser eller satans list på det han, ren och fläckfri, må framträda inför Dig; genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Förbön för personer som lida af oro eller samvetskval.

O VÄLSIGNADE Herre, all barmhärtighets Fader och all hugsvalelses Gud, vi bedja dig, se i misskund och förbarmande till denna din lidande tjänare. Du skrifver bedröfvelse på hans lott och gifver honom till arfvedel hans förra missgärningar. Din vrede hvilar tung of ver honom och hans själ är full af jämmer. O barmhärtige Gud, som har gifvit ditt heliga ord oss till undervisning, att vi genom tålamod och skriftens tröst må hafva hoppet, förläna honom en rätt själfkännedom och en sann kunskap om dina hotelser och löften, att han icke må förlora sin förtröstan på Dig eller förlita sig på något annat än Dig. Gif honom kraft att öfvervinna alla sina frestelser, och hela alla hans brister. Sönderbryt icke det krossade röret, och utsläck icke den rykande veken. Tillslut icke din barmhärtighet i vrede, utan låt honom förnimma fröjd och glädje. Låt de ben, som Du krossat, få fröjda sig. Fräls honom från fruktan för fienden, vänd ditt ansikte till honom, och gif honom frid; genom vår Herres, Jesu Kristi, förtjänst och förbön. Amen.

En bön, som prästen kan begagna för dem, som närvara vid sjukbesöket.

O GUD, hvilkens dagar icke hafva någon ände och hvilkens nådegåfvor äro oräkneliga, vi bedja Dig, lär oss inse jordelifvets korthet och ovisshet, och låt din Helige Ande leda oss genom denna jämmerdal i helighet och rättfärdighet i alla våra lifs-dagar, på det att vi, efter att hafva tjänat Dig i detta lifvet, må samlas till våra fäder med ett godt samvetes vittnesbörd, i gemenskap med den allmänneliga kyrkan, i en sann tros förtröstan, hugsvalade genom ett förnuftigt och heligt hopp, i nåd hos Dig, vår Gud, och i fullkomlig kärlek till alla människor. Om allt detta bedja vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bön vid hastigt sjukdomsfall eller plötslig fara.

OBARMHÄRTIGE Fader, vi anropa Dig om nåd för denna din tjänare, som här plötsligt träffats af din tuktande hand. Om det är din vilja, så förläng hans lif, att tillfälle må gifvas till bättring; men om Du annorlunda beslutat, så upptänd i honom trons ljus, innan han skiljes hädan. Uppväck i honom sådan sorg öfver synden, sådan innerlig kärlek till Dig, som hastigt kan åstadkomma det, hvartill eljes fordras dagar, på det att bland de lofsånger, hvilka dina helgon med alla heliga änglar skola uppstämma till din nåds beprisande i evigheters evighet, det må lända till din outsägliga ära, att Du frälsat denna din tjänares själ från den eviga döden och gjort honom delaktig i det eviga lifvet, som gifves genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Tacksägelse efter påbörjadt tillfrisknande.

STORE och allsvåldige Gud, som nedslår ända till grafven och åter för därur, vi prisa Dig, att Du i din underbara godhet vändt vår bedröfvelse i glädje och vår sorg i fröjd genom att delvis återställa denna vår broder till hans forna hälsa. Välsignadt vare ditt namn, att Du icke öfvergaf honom under sjukdomen, utan besökte honom med din hugsvalelse från höjden, stärkte honom i tålamod och undergifvenhet för ditt behag och slutligen sände honom hjälp i rätta stunden. Fullborda, vi bedja Dig, detta ditt verk, och välsigna de medel, som brukas till hans vederfående, på det han, efter återvunnen hälsa, själskraft och frid, må kunna framträda i din helgedom och där frambära Dig tacksägelse och lofva ditt heliga namn för all den godhet Du bevisat honom; genom Jesus Kristus, vår Frälsare, hvilken tillika med Dig och den Heliga Ande tillkommer pris och ära i evigheters evighet. Amen.


Project Canterbury