Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


ETT BOT- OCH BÖNEFORMULÄR
FÖR ASKONSDAG.

Vid morgongudstjänsten på första dagen i fastan läses följande omedelbart efter bönen: "Ödmjukligen bedja vi Dig" o. s. v. i Litanian och i stället för det, som därstädes följer.

Samma formulär kan prästen, om han så önskar, äfven använda vid andra tillfällen.

Knäböjande läsa prästen och församlingen gemensamt följande psalm:

51 Ps. Miserere mei, Deus.

GUD, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina öfverträdelser efter din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd.
Ty jag känner mina öfverträdelser, och min synd är alltid inför mig.
Mot Dig allena har jag syndat och gjort hvad ondt är i dina ögon; på det att Du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.
Se, i synd är jag född, och i synd har min moder aflat mig.
Se, Du har behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
Skära mig med isop, att jag må varda ren; två mig, att jag må varda hvitare än snö.
Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben, som Du krossat, få fröjda sig.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gif mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din Helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter fröjdas öfver din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära öfverträdarna dina vägar, och syndarne skola omvända sig till Dig.
Rädda mig undan blodstider, Gud, min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla öfver din rättfärdighet.
Herre, upplåt Du mina läppar, att min mun må förkunna ditt lof.
Ty Du har icke behag till offer, eljest skulle jag gif va Dig sådana; till brännoffer har Du icke lust.
Det offer, som behagar Gud, är en förkrossad ande; ett förkrossadt och bedröfvadt hjärta skall Du, o Gud, icke förakta.
Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
Då skall Du undfå rättfärdighetsoffer, som behaga Dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.
Ära vare Fadren och Sonen och den Helige Ande; såsom det var af begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

Om hela litanian redan blifvit läst, kan prästen förbigå följande till bönen: "O Herre, vi bedja Dig" o. s. v.

Herre, förbarma Dig of ver oss!
Kriste, förbarma Dig of ver oss!
Herre, förbarma Dig of ver oss!

FADER vår, som är i himmelen! Helgadt varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; vårt dagliga bröd gif oss i dag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse; utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Prästen: O Herre, fräls dina tjänare,
Svar: Som förtrösta på Dig.
Prästen: Sänd dem hjälp från höjden,
Svar: Och beskärma dem evinnerligen.
Prästen: Hjälp oss, Gud, vår Frälsare,
Svar: Och fräls oss för ditt namns ära; förbarma Dig of ver oss, syndare, för ditt namns skull.
Prästen: O Herre, hör vår bön,
Svar: Och låt vårt ropande komma inför Dig.
Prästen: La tom oss bedja!

O HERRE, vi bedja Dig, hör mildeligen våra böner och skona alla dem, som bekänna sina synder inför Dig, på det de, hvilkas samveten anklaga dem för synd, må af din nåd få förlåtelse och aflösning; genom Kristus, vår Herre. Amen.

O ALLSMÄKTIGE Gud och barmhärtige Fader, som har medlidande med alla människors barn och som icke har lust till en syndares död, utan fastmer därtill, att han omvänder sig till bättring; vi bedja Dig, förlåt oss våra skulder, mottag och trösta oss, som nedtryckas af våra synders börda. Du är alltid villig att visa barmhärtighet, och Dig allena tillkommer det att förlåta synder. Skona oss därför, o Herre, skona ditt folk, som Du har återlöst. Gå icke till doms med dina tjänare, som äro arma och förkrossade syndare. Afvänd din vrede ifrån oss, som ödmjukt erkänna vårt elände och uppriktigt ångra våra öfverträdelser, och så skynda att hjälpa oss i denna världen, att vi i den tillkommande må evigt lefva med Dig; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Därefter säga prästen och församlingen gemensamt följande:

O HERRE, omvänd Du oss, så vardo vi omvända. Var nådig, o Herre, mot ditt folk, som vänder sig till Dig i botfärdig sorg, fasta och bön. Du är en barmhärtig Gud, full af förbarmande och stor i mildhet. Skona ditt folk, o Herre, skina det, och låt icke din arfvedel komma på skamm! Hör oss, o Herre, ty din nåd är stor; och se till oss efter din stora barmhärtighet; genom din välsignade Sons, vår Herres, Jesu Kristi, förtjänst och förbön. Amen.

Därefter säger prästen:

O GUD, hvilkens natur och egenskap det är att städse öfva barmhärtighet och förlåta synder; lyssna till våra bönerop och af din milda nåd och stora misskund förlossa oss från våra syndaband; genom Jesus Kristus, vår Medlare och Försvarare. Amen.

Herren välsigne oss och bevare oss; Herren låte sitt ansikte lysa öfver oss och vare oss nådig; Herren vände sitt asikte till oss och gifve oss fried nu och evinnerligen. Amen.


Project Canterbury