Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


Litanian
Eller Allmän Bön

Användes efter morgongudstjänsten på söndagar, onsdagar och fredagar.

O GUD Fader i himmelen, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O Gud Fader i himmelen, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O Guds Son, världens Frälsare, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O Guds Son, världens Frälsare, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O Gud, du Helige Ande, som utgår af Fadren och Sonen, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O Gud, Du Helige Ande, som utgår af Fadren och Sonen, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O heliga, välsignade och härliga Treenighet, tre personer i en gudom, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
O heliga, välsignade och härliga Treenighet, tre personer i en gudom, förbarma Dig öfver oss, arma syndare!
Herre, tänk icke på våra egna eller våra fäders öfverträdelser, och hämnas icke på våra synder. Skona oss, milde Gud, skona ditt folk, som Du har återlöst med ditt dyra blod, och vredgas icke på oss evinnerligen.
Skona oss, milde Herre Gud!
Från allt ond toch skadligt, från all synd, från djäfvulens forsat och list, från din vrede, från den eviga döden
Fräls oss, milde Herre Gud!
Från all hjärtats blindhet, från högmod, fåfäng-lighet och skrymteri, från afund, hat, ondska och all kärlekslöshet
Fräls oss, milde Herre Gud!
Från alla okufvade och syndiga begärelser, från världens, köttets och djäfvulens förförelser
Fräls oss, milde Herre Gud!
Från ljungeld och oväder, från landsplåga, pest och hungersnöd, från krig och blodsutgjutelse och från en bråd död
Fräls oss, milde Herre Gud!
Från all tvedräkt, sammansvärjning och uppror, från all falsk lära, från kätteri och söndring, från hjärtats hårdhet och förakt för ditt ord och dina bud
Fräls oss, milde Herre Gud!
Genom din hemlighetsfulla aflelse, genom din heliga födelse och omskärelse, genom din döpelse, fasta och frestelse
Fräls oss, milde Herre Gud!
Genom din kamp och din blodsvett, genom ditt kors och lidande, genom din dyra död och begrafning, genom din härliga uppståndelse och himmelsfärd och genom utgj uteisen af din Helige Ande
Fräls oss, milde Herre Gud!
I all anfäktning, i all välgång, i dödens stund och på yttersta domen
Fräls oss, milde Herre Gud!
Vi syndare bedja Dig, o Herre Gud, att höra oss, och att Du värdes styra och leda din heliga, allmänneliga kyrka på rätta vägen.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes välsigna alla kristna öfverhetspersoner och ämbetsmän samt förläna dem nåd att utöfva rättvisa och befrämja sanning.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes upplysa alla biskopar, präster och diakoner med sann kunskap och rätt förstånd i ditt ord, så att de både med lära och lefverne må förhärliga detsamma.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes sända arbetare i din skörd.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes välsigna och bevara ditt folk.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes gifva alla folk och länder frid och endräkt.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes gifva oss hjärtan, som frukta och älska Dig och troget lefva efter dina bud.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes förläna ditt folk nåd att ödmjukt höra och anamma ditt ord och i all vandel visa Andens frukter.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes återkalla alla villfarande och förförda till sanningens väg.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes stärka de i nåden stående, hugsvala och bistå de vankelmodiga, upprätta dem, som falla, och slutligen nedslå satan under våra fötter.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes hjälpa och undsätta alla dem, som äro i nöd och fara.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes bevara alla vägfarande till lands eller vatten, alla hafvande kvinnor och barnaföderskor, alla sjuka personer och späda barn samt bevisa din barmhärtighet mot alla fångar och förtryckta.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes försvara och försörja alla änkor och faderlösa barn, alla öfvergifna och betryckta.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes förlåta våra fiender, förföljare och belackare och omvända deras hjärtan.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes bevara frukten på jorden till vårt uppehälle, så att vi i rätt tid må njuta däraf.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
Att Du värdes förläna oss en sann ånger, förlåta oss alla våra synder, alla våra försummelser och all vår bristande kunskap samt gifva oss din Helige Andes nåd att lefva efter ditt heliga ord.
Vi bedja Dig, hör oss, milde Herre Gud!
O Guds Son, vi bedja Dig, hör oss!
O Guds Son, vi bedja Dig, hör oss!
O Guds Lamm, som borttager världens synder,
Gif oss din frid!
O Guds Lamm, som borttager världens synder,
Förbarma Dig of ver oss!

Prästen kan efter godtfinnaude utelämna, hvad som här följer, till bönen: "Ödmjukligen bedja vi Dig, O Fader," o. s. v.

O Kriste, hör oss!
O Kriste, hör oss!

Herre, förbarma Dig öfver oss!
Herre, förbarma Dig öfver oss!
Kriste, förbarma Dig öfver oss!
Kriste, förbarma Dig öfver oss!
Herre, förbarma Dig öfver oss!
Herre, förbarma Dig öfver oss!

Prästen och forsamlingen läsa nu gemensamt Herrens bön:

FADER vår, som är i himmelen! Helgadt varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; vårt dagliga bröd gif oss i dag; och förlåt oss våra. skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Prästen: O Herre, handla icke med oss efter våra synder!
Svar: Och vedergäll oss icke efter våra missgärningar!

La tom oss bedja!

O GUD, barmhärtige Fader, som icke föraktar ett botfärdig t hjärtas suckan eller de bedröfvades trängtan, hör nådeligen våra böner, som vi uti vår nöd frambära, och hjälp oss, att allt det onda, som djäfvulen och människors ondska tillfoga oss, må genom din nådefulla kraft varda förstördt och till intet; på det att vi, dina tjänare, frälsta från allt ondt, må i din församling alltid tacka och lofva Dig; genom Jesus Kristus, vår Herre.
O Herre, stå upp till vår hjälp, och förlossa oss for ditt namns skull!
O GUD, med våra öron hafva vi hört, våra fäder hafva förtäljt därom för oss: om den gärning Du gjorde i deras dagar, i forntidens dagar.
O Herre, stå upp till vår hjälp, och förlossa oss för din äras skull!
Ära vare Fadren och Sonen och den Helige Ande!
Svar: Såsom det var af begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.
Mot våra fiender försvara oss, o Kriste!
Nådeligen se till våra bedröfvelser!
Se mildeligen till våra hjärtans sorger!
Förlåt nådeligen ditt folks synder! Hör i mildhet och nåd våra böner! O Davids Son, förbarma Dig öfver oss! Både nu och alltid värdes höra oss, o Kriste! fför oss nådeligen, o Kriste, hör oss nådeligen, o Herre Kriste!
Prästen: O Herre, din nåd vare öfver oss! Svar: Såsom vi hoppas på Dig.

Låtom oss bedja.

ODMJUKLIGEN bedja vi Dig, o Fader, se nådeligen till våra brister, och för ditt härliga namns skull afvänd ifrån oss allt det onda, som vi med rätta förtjänat; och gif, att vi i alla våra bedröfvelser, må helt förtrösta på din nåd och alltid tjäna Dig i helighet och ett rent lefverne, Dig till ära och pris; genom vår ende Medlare och Försvarare, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

En allmän tacksägelse.

ALLSMAKTIGE Gud, all barmhärtighets Fader! Vi, dina ovärdiga tjänare, hembära Dig vår ödmjuka och hjärtliga tacksägelse för all din godhet och barmhärtighet mot oss och alla människor, (* i synnerhet för dem, som nu önska offra lof och tacksägelse för undfångna välgärningar.) Vi tacka Dig, att Du har skapat frambära oss och uppehåller oss samt för all välsignelse i detta lifvet, men framför allt för din outsägliga kärlek, uppenbarad i världens återlösning genom vår Herre Jesus Kristus; för nådens medel och hoppet om en evig salighet. Och vi bedja Dig, gif oss nåd att tillbörligt uppskatta din barmhärtighet, så att våra hjärtan må utan skrymtån tacka Dig och att vi måtte ära Dig ej blott med våra läppar utan äfven i vårt lefverne, genom att offra oss själfva åt din tjänst och vandra inför Dig i helighet och rättfärdighet i alla våra lifsdagar; genom Jesus Kristus, vår Herre, hvilken med Dig och den Helige Ande vare ära och pris evinnerligen. Amen.

* Användes då någon önskar frambära tacksägelse för undfångna välgärningar.

Bön af den helige Krysostomus.

ALLSMÄKTIGE Gud, som har gifvit oss nåd att nu gemensamt åkalla Dig och har lofvat, att när två eller tre äro församlade i ditt namn, Du vill gifva dem det de bedja; uppfyll nu, o Herre, dina tjänares böner så, som för dem nyttigast är, och gif oss i denna världen kunskap om din sanning och i den tillkommande ett evigt lif. Amen.

2 Kor. 13: 13.

VÅR Herre Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den Helige Andes delaktighet vare med eder alla! Amen.


Project Canterbury