Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


Om Kyrkans Gudstjänst

MORGONGUDSTJÄNSTEN, litanian och Herrens nattvard eller kommunionen äro särskilda gudstjänstakter, som kunna användas hvar för sig eller tillsammans, förusatt att ingen af dem genom sedvänja helt och hållet utelämnas.

Litanian kan användas antingen i stället för de böner, som i ordningen för morgongudstjänsten förekomma efter bönen för Förenta Staternas president, eller i stället för de böner, hvilka i ordningen för aftonsången följa efter kollekten om hjälp mot faror.

På någon dag, då den föreskrifna morgon- och aftongudstjänsten förrättats eller kommer att hållas i kyrkan, så kan prästen vid hållandet af någon annan gudstjänst, för hvilken ingen faställd ordning finnes, använda sådana i denna bok föreskrifna andaktsöfningar, som han anser lämplinga, om ordinarius därtill gifver sitt bifall.

För faste- och tacksägelsedagar, förordnade af borgerlig eller kyrklig myndighet, samt för andra särskilda tillfällen, för hvilka ingen gudstjänstform eller bön finnes i denna bok, kan biskopen bestämma sådan ordning han anser lämplig, i hvilket fall intet annat formulär får begagnas.


Project Canterbury