Project Canterbury

 

TULAV

MA SIVIUTABU OTARAI

_______

OLEGIS
_______

 

LAVU KELEVE ENA MEA.
____________

 

  

Transcribed by the Right Reverend Dr. Terry Brown
Retired Bishop of Malaita, 2011


LAUBE BAPTISM SERVICES

DIOCESE OF YSABEL

FOR RUSSELL ISLANDS REGION
________

FIRST EDITION-100-1975
________

Published by the
Church of Melanesia
by
Melanesian Craftsmen at Provincial Press,
HONIARA, B.S.I.P.


[1] TULAV MA SIVIUTABU

Priest na nikol tulav va makalev o voham falerev va voririgoiri ta siviutabu osiare, matunae o mafofoira vona voki vole o vona mima eko.

Siviutabu ga o voham falerev va malav mafemin ta omere tarai otailan. Siviutabu ga ena nikol titiono lafaro omi ta siviutabu ga eovore.

Suni Falene

P. Lord mene aenoa.
M. O inu none.
P. Talu hobea, St. John ola oteten 3 o ovoku 1.
M. Lord inu laurama.

Ali roa olan fi Nikodimas, Jew vona nikolime ekomem roa, farise marar ena mem fin. Aunio ro ona Jesus anam ini hide ore; Velepuhi God nofouge vom finu mina onal fofoira laura oi nomea ho God ana ilo siavele osiae tamu. Aka Jesus hide aosoari; Nolai tuna eteigiri filame; mi ali na koi ta lam sia vele God osuluverae ga ele tamu, vavala ta ali tuanem na koi fele otare hide Nikodimas na ore. Okala la oval Osin ana ve aka tona leleta ena ta oire ga noka tamu ari, Nolai tuna foga eteigiri lame, Jesus aosoari ali na God osuluverae ena hau hoi lam merem fin noka lafi O Nana sevoa vona ta vele tafi. Sevo nokolean nona hide arege. Koi ta tuna ta meire arege; naul ga namu eliki lome ga ena fulu lome, opuru la okole ofi nome, leta riala hi vula lome o vela lome ga evealam finu. Eku fi koi suni malav nana ona tav va melei.

M. Christ Inu kivuama.

P. Namalav, me vore melei hoga ena me Lord otalu foumea la [1/2] osiveham fi mevo mi vovou hona ana siviutabu sia aka okiv ena veveuria aesisiafoa, God osuluverare ena ta aka Christ ofofoira felakoeverav hova vona meala mene sanine oi laemen hide.

Aka piris na vovou na okalev O aham fale mev va vona vavar ohaire.

Vovou hona siviutabu aesia hide arnare mevo, aka tahona otigiri sava, mi Jesus na amare mi melei fiona mesulum o melaketeirio hide O mina suni sikala la ona mutu onere me melei mi foga lake ena vovou hona amesirire O ametokarire hi.

P. Akari siare mekikiarei filame? Mekiv ena merolo metuguria O mina sikala ona mutu menea?
F. Ire, Mina arnirea feo.
P. Christ ahamail inu huluim?
F. Nai ahamail huluim.
P. Aposol matunae ga mena nemefi mi tunae hoga ena hide olei siviutabu siav me suni tunae hoga emetigiri.

Aposol Matunae

P. Vovou hona ana sivuibabu siae noliki, tunae hoga ena asiri o atokari mi elugure nolei?
F. Mina amirea feio, aka God naotoile uruala mina omilam.
P. God mamam nona tun am , suni mina tulatula ofoum na?
F. Nana tunarn aka ana toare fi alei, aka eku fi ana Mima ga eakore.
P. Ovou na nona tunam Jesus Christ felakoeverav felere vokivuarim na?
[3] F. Nana tunam O ana toare fi alei, foina nalaketeirio hin aka fi ana Mima ga eakore.
P. Nona Nana sevoa la tuna, laketei o tuna vona mea la?
F. Nana tuna O ona fi toare alei, aka aka, fi fi ana mima ga eakore.
P. Vovou hona ana mima nokore mi, mi ega maton? Lord aham fofoira la oilaemen aka kini oloe ga ofalere?
F. Mina amirea feo aka God naotoile uruala mina omilam.

Oile tarai mesia

Mamam lateleuram, siviutabu ena notulav siav va o Christ otin omatovaul siav vonauriva a ka nana sevoa ona toka uruala noham fofoira oi lolove emi, E Lord Jesus Christ loeroan mem na. Amen.

Lafi Esevori O Siviutabu

P. Lord mene aenoa.
M. O inu None.
P. Merolo Ofo okae sava.
M. Lord aham fi ofore okae leme.
P. Oile me Lord God ana laurario omene.
M. Mina hobea o lulu feo mina sialoemen.

Lord God felakoeverav suni vovoure volurimen, e Nolaurari fileme lafi ga efoui noiga ena hide, laketei, o vui vokae, o mina tulatula veveuria loemen hide enefouge; Novou Jesus Christ na afoui noiga ena Nolaurari fileme mi John na Nana Jordan mem na ana siviutabu             hide, sialaemen hide, o ena hini houla fafaril mea ona kiu laemen hide. Nolaurari fileme felere laketei sisinaraoa oiga o felere ae oiga O no Aposol tataul maton malav voririgoiri ham vofou noiga ena hide.

Mamam O vovou O Nana sevoa malan [3/4] ena vona siviutabu siaham hide. E Nolaurari fileme
vovou hona lafi O nana sevoa ma siviutabu ema ham aevoge, aka noveneri fileme etarai ho ofima o Nana sevoa ofouva ini lafi hoga, EOSEVORI+. Mi nana la kivu eveveuri eohaoufari aka vovou hona Jesus ane kivu ena eakiu aka ane fele soufale laketei koisove ena neve. Aka aham none leim na o Nana sevoa melukari O mesisinaraori tahona O iru raine. Amen.

Aka piris na tulav va maton mavatuv vona lafi ehalaguri vele vona siviutabu osiare, nikol hi vele "vovou hona ana lani evei sava".

Piris ............... Nai nona siviutabu sianu Mamam, O Vovou O Nana sevoa Malan ena. Aka malava sini Amen hini marere.

Piris na O mavitu

E mima hoga O kanegeae. ena Vovou hona amae hobea fi eileme, veveniv vona Christ ana filifiliumal vokuru mai otunae ena rugiae laemen hide o iruraine kikiuae laemen hide, O naitavoae o kivu, O satan vone, aka olaketei oeg maloen me Lord Jesus Christ uruala ofofoira
oim sia laemen. Amen.

P. E Nona mata ako fileme, me Lord Jesus Christ ohoula fafaril mea la omat na, aka nona laketei lolove ene laemen.

Malava suni Amen hini marere

Aka piris na vovou na okalev O aham falev va vogoatire. God ohoniae O onamulae vona meogoari, aka vovou hona menam mina ole O metail O mekanegeae vona Christ ohoniae O onamulae vole. Amen.

[5] Oile mesuni kanege matarai la ometigiri

Mamam lain mem, Nolan sevoa lemen, Nosuluverae vula lemen, mina oliki no nomea la sia loesmen, aramun hoke o lain eku, le hoga ogigil vona ui me ena eneme. Ekivuvu vohaufarima makivuvu vokaufari leme ga eku. Sevo kileo sikala ona ene naurin, aka mina sikala ona ehaufarima. Nosuluverae O nokiae O Nosisinaraoae va maloe tamu. Amen.

Oile God amelaurari vovou hona o siviutabu ena hini

Mamam goario oimem tunam, E eroloal va suni vona nolurari fileme mina onal Nonana sevoa ona vovou hona koi aetage o novou aesia hide anemage hide anemage amare nokanegaeae ena hau nohoige O nomim sevo hoga okolin ane fouge. Mina hori onal sisinaraoae oloe tamu ome emama na. Amen.

Vovou na okalev o aham fale nev va voham piris na vavar ohaire.

Vovou hona uruala ale mesava nai, aka ama Bishop anam veleba nai ana taufi sialaemen hini, ta ana mima hoga otunae omi Mima hoga Oha-Fio oname ga eoveale o oar ena Aposol Matunae, O Lord otarai, o Talu viI makan aoveale o aotigirile. Goario la hoka tamu foula feo mina onal Mavitu matarai Siviutabu hoga me esiage.


Project Canterbury