Project Canterbury

+

Tabu Samu Koluzagu

Lova Abeni

 

LO SAVO LA SUA VERE LA

ARCHBISHOP LOVA MALANALA TELO TEI

ATA

MELANESIA LO PROVINCE LA

 

A Liturgy For The Province

Of

Melanesia

 

in the language of

SAVO

Solomon Islands

 

__________

First Edition
1978.
__________

 

Translated from the English by the

SAVO ANGLICAN TRANSLATION COMMITTEE

 

Printed at Provincial Press, Honiara
Solomon Islands

  

Transcribed by the Right Reverend Dr. Terry Brown
Bishop of Malaita, Church of the Province of Melanesia, 2008


[1] TABU SAMU LOU GU MANAMANALIGU

Lova Ninilati lo Mau, zulo Gnuba, zulo Tabu Uzi Amen.

God, nova ave gnau tavoga kiave goma lau mana tai nova matali lamevigni tulo alea lakaliga, nova Tabu Uzi na sikovigni zelo ave gnau gnagoi aveva ganagana la, logala lo Jesus Christ aveva Kauna. Amen.

Kauna Jesus Christ nona varavili aveva pale bagu nova Tabu. Sacrament la, manamanalia aveva tave nomiti.

(HYMN--Todo ganaganagu tei kia zagi vere).

God gnaka tegne zege aiva kiboga nonova zegetu ite, lolale tegne itesua tave tugoli zegne puruzai.

TODOGU

Teme kibo suruli lomata lo God Mau lo Gnuba zulo Tabu Uzi, kia mane goi lo Tabu Uziga zulo Tabu Koluzaga zeva nitola maiva lola kibo sasi tulo, maiva ganaganala maiva veregula zu maiva pale lau sasisuala, lolatu maiva geza toa kiboe, zu teme God abenili telo lola dai leuza migni.

God none liguza sua loloto, nova dai leuza kamevigni gula lau kabua aveva dulo kiboga zeno ave gnau togoi lo dulo isarono uzigala, ave gnau kakatugana teve dulo dai agutu pono pale, zeno ave gnau bo lo gauza sua togogula, logala lo Jesus Christ aveva Kauna. Amen.

Lo Priest lova ota pale kia low tei:--

Lo dai leuza sua Kauna na surumi zelo lau kabu meva dulo kibo zu telo mana lovu lamemi teme meva togogu lau lolotoi lo solo lautavatugu zulo Tabu Uzi lova makagu.

[2] Keme kakatugana sua tave God lomata abenili.

God ave gnaka teve nova manela ba koluzai lo kakatugana sua tavela, zeve lolale lagai lo kise lozigu lo maramane lova totovo lo majali zulo mijila.

Keme abenill maiva uzi lova lola kobakoba telo konakona tulo samu.

Kauna Jesus Christ kobakoba konakona lave bai nova kognokognola la, teve ba nomata lau lo taga tu ba sua samugu zulo pizogu.

Keme abenili lo kakatuga sua tave, Christ lova Tabu Sacrament lo mai pale bagu.

God lamevignia lo kakatuga sua tave aveva ba Tabu samugu la bagula lolale teve lau itesuazai nona ota.

Keme abenili lo ba padesagu lo Tabu Sacrament la.

God nona agutuvigni teve padesai Christ lova ravula, lolale teve supu zeve supui aveva gobula zu goi taga sua dulo kabuga zaka, lolale teve lo nova koluzala naka saizai lo Tabu Sacrament la.

Keme abenili lo Tabu kukunigu.

God aveva samu koluzagu pala kiave nova manela ba lo tabu kukuni zulo dai leuzani sua tavela, lolale teno noivigni seravigni nova Tabu belala.

Keme abeni lolale teme goma dadai bagu apoi maiva kibogalale.

Kauna Jesus Christ nona kama ave gnaka savuli teve goma kukuni lo bagu nova taunala sua sololau tavatugu la, lamevignia lo dai nanagiza teve sala lo kaunarono nonoza.

[3] Pio maramane lau togo sua, nova lovolaka sua kola zu nova geza toa gabu lano suve vigni.

Ave gnau togoa zeno ave gnaka, aveva kognokognola sua abeni la, Kauna.

CHRIST LOVATOGOGU

Christ lova togogu ba tabuagnia.
Christ lova mijila ba gnau togoa
Christ lova Gabu ba salalagnia.
Christ lova garogarola sua piva gnuvagnia.
Christ lova pazipazigagu ba gnau kakatuga.
Kaunarono Jesus enegnia.
Nova garaniga la no gnognoi.
Sikano gnau malana kiagne nogala levuazale.
Lo aiva papale avegula gnau togoa.
Zu aiva ave sua manala no noigni.
Zeno gnaka savuli tegne nomata ba.
Lolale nova Tabu vaitulaga zaka agnina noini serani kama alea managala. Amen.

Mapaga zeva ropo tauli tu ite goi teisue agniva no tauniguna Christ. Baia lo igesua ivagu laka teve nogalale lolomi lo samu nizoligula none aveva God bo gauza sua. Amen.

__________

[4] LO TABU SAMU KOLUZAGU

(Alu)

LOVA Nini lati lo Mau, zulo Gnuba, zulo Tabu Uzi. Amen.

Maragagni:--

GOD pozogo Mana, dulo tave na gagelaza kameni, dulo mataligu no lolomi, zu baigoe pa ravi kameni sua apoi na, lau mana aveva tave nova Tabu Uzi la teve lolale itesua dai leuzanigu zu bo mananili lo savuni seranigu nova Tabu Nini la: Logala lo Jesus Christ aveva Kauna. Amen.

TEIKIA

Kauna kongolavignia           Kyrie eleison
Christ kongolavignia           Christe eleison
Kauna kongolavignia           Kyrie eleison

NOILI SERALIGU

NOILI serali God pada lova tagata zu daisa guna neu doila lo dai lave lame zemata. Ave na savuni serani, avena noini serani, nogalave konalia teve noini serania teve savuni serani pio Kauna God gauza sua Mau God, pozogo mana Kauna lova dodopa Gnuba Jesus Christ, pio Kauna God, God lova Lamb Mau lova Gnuba, nona lau kabui maramane lova kibo kognolavignia, pio Kauna nona maramane lova kibo lau kabui aveva abeni laulatea.

Pio Kauna, God lova tovi kakaula epitu no kognolavignia. No ponoe tabuza sua, no ponoe Kauna nova gajia toalae Jesus Christ Tabu Uzi laka, liguliguza sua noili seraligu lo God Mau. Amen.

[5] Keme abeni

LO COLLECT

LO SISILE (epi)

TODOI

DAI RONORONO (alu)

P. Lo Kauna na memata pale
M. Zu no nomata goi.

Kia mane dai ronorono:--

Noini serani no pio Kauna.

Dai ronorono burinala:--

Savuni serani no pio Christ.

KAPIKAPISI

ITE SUALA LOVUGU

MAINA lau itesuala lovui pade God, Lo Mau, pozogo mana, taga zu neu agutuli sua, maiva dulo legesua zu goma legesua. Zu lo pade Kauna Jesus Christ, God lova dodopa Gnuba, Mau laka padesa baialo mane maramane lova zaba sua, God latu God, rurula tu rurula. Itesua God latu itesua God; Lova dodopa Gnuba, oma lova pala sue zu Mau laka kuaragna la pale ba sue.
Logala tulo te alea lakaliga pamei; Mapaga mai gnau togo gula tulo au bai taga lo gauza gulatu, telo ba mijila sai, lo Tabu Uzi latu, ko zagolo Marv komatatu zu telo ba mapasai; Teze patoali maignagala lovolaka sua kola la Pontius Pilate lova neuta; Telo pazigai teze giluli, [5/6] telo igiva sua manala alu liazai zeva sileli tuite; Telo bo piai taga lo gauzagula telo bo epi lova Mau lova tovi kakaula; Zu goi ba talo lova neiza gula, lo zuzuri lomiti lo togo soga zu ave soga zomiti; Omalo lova vere na zui tai.

Zu mai na lau itesuazai lo Tabu Uzi, lo kauna togogu lau tavatu sua, lo Mau zulo Gnuba tomata tu ba sua; Lona lo Mau zulo Gnuba taka saiza konali zulo savuli seraligu, Lo Prophet ga zeva savuli tuite.

Zu maina lau itesuazai pade Tabu nonoza avugu, lova vaitulaga same gula; Mai na lau itesuzai pade Tabu Pugne gu dulo kibo lova puruza sua; Zu teme lege lau bo lo ave soga zeva alu liazagu, zulo ba sua maramane lalo togogu. Amen.

LO ABENIGU.

(Tuturi)

KEME abenili Christ lova tabusua nonoza avugu zulo dulo mapaga zakagu mananali soga:

GOD pozogo mana, nona nanagi vigni nova Tabu vere la teve noini serani zeve abeni kamenigu dulo mapaga zomiti. Lolatu aveva kama noini serani gue nova dulo sololau tavatugu la........................

P. Keme savuli serali lo Kauna
M. Noili serali lau bo lo God.

Avena abenini no, teno lau late aveva dulo abeniga lo Christ lova tabusua nonoza avugula, telo lau sege lo dai uzi zulo daisa gula, lola dulo ai nova Tabu Nini lau itesuala lovu sogana pade tavesai lo nova itesua tabu Verela zu pade kabusai pade koluza soa tauna leuza gula.

P. Kauna nova kognokognola la
M. Enelia aveva abeni.

[7] Zau segea nova solo lautavatugu nova verevere savuli lau zaba tulo dulo vaitula mapaga zu nova Sacrament liguza sue nova vaitulaga ............... aveva Archbishop, Bishops, Priests zu Deacon ga ailo Province la ............ lola zeva togogu zu nanagiza na lau zabai zeva noini seranigu zu lolale teze dulo mapaga nomiti ragimi saimi.

P. Kauna nova kognokognola la
M. Enelia aveva abeni.

Avena abenini lo dulo ravu lova loloto lovu saga, zu liguza sue noma vaitula Queen Elizabeth avema kauna adaki, zu dulo lolotogu lova mana late soga .............. Teze lolale madoke sua zuzuri gu zu loloto sua daisagu lovu, zu dulo mapa lege sala serali.

P. Kauna nova kognokognola la
M. Enelia aveva abeni.

Avena abeni teno zau gnago zeno zaka, lo nova dai ronorono Sara kavuali gu lova agutu pala tu zepo dulo magnigala .................. zu teze lau bo nova Uzi lova rurugu dulo agutu sua magnigala jajarigu zu managu.

P. Kauna nova kognokognola la
M. Enelia aveva abeni.

Lamemia nova dulo mapaga nova noimi tulo dulo kevala lo gauzagula sua sololau tavatugu, zu liguza sue ................. nova auga avena teve dulo avena eneli nova tabu vere lo dai toa malamalana sua tavela, zu teve itesua agutu kamoni aveva togo tulo alea managala.

P. Kauna nova kognokognola la
M. Enelia aveva abeni.

[8] Avena abenini no Mau, lo nova duzi dai leuza sua kognokognolala teno zau tovali zeno zaka dulo kibo la pale soga, migneaza soga paikia kognolami sua taunagu lame. ..........

P. Kauna nova kognokognola la
M. Enelia aveva abeni.

Avena abenini nova duIo auga ailo maramane solo avu tu zepo, nau itesuazagu zu kukuni la ................ zu keve savuni serani nova vaitulagala ............... zeva daisa gula ve noini serani zu zeva lovutu lo dai kevaga lave abeni teve sala, zu teve lomagale lo gauza sua gase gula bo ale.

Lamevignia ailo aveva abeniga pio Tabu Mau, zeva nova mataligu sala kia, logala nova Gnuba Jesus Christ aveva Kauna. Amen.

LO NONOZAGU

BALU kama keme lo keke sua tave zulo itesuala ba, maiva kibo savuli lauzabai lo maiva gauza sua Mau lomata.

TODOI

KIBO SAVULI LAU ZABAGU.

GOD pozogo mana dulo mapaga zurimi sua avena kibo savuani, aveva ganaganala, aveva veregu la zu aveva pala suala. Avena goma naka dai leuzai aveva pozogo tavela. Zu teve goma nova mapaga dai leuza kamomi, aveva geza mijila dai leuzali tuite aveva kibo nega lovua logala nova Gnuba Jesus Christ aveva togogu, ave gnaka teve agutu kameni lo igesua togogula nova Nini lova neiza liguzagula. Amen.

[9] KIBO SURULIGU

GOD mana lova pozogo, kognokognola sua Mau nona vere lovui zeva kibo nega lovugu dulo zeva tave tugoli tu zepo teze ba itesuala nege, zeze ganali negakaga zeva kibo lau kabugu. Lona kognolami zelo daisa kamomi, zelo meva kibola purumi zelo daila mau vatogai. Zelo togo gauzagula mau epi, logala lo Jesus Christ aveva Kauna. Amen.

TURAGU

(Alu)

P. Lo Kauna lova ajegu na memata pale.
M. Zu no nomata goi.

P. Maime Christ lova mijilaga.
M. Maina Tabu zavulizagu laui pade Mijila zu pade uzisagu.

P. Laga laulu lo Uzi laka pade koluza sua saizagu.
M. Lo padene aje sua saizagu.

P. Meva ruruna mapaga sirimi teze meva dai agutu lege zeze lolale noili lau liguzai meva gauzagula sua Mau. Matt. 5: 16.

Bread zu wine tanatana ligu lova burinala lo konall sua no tei:--

P. Kauna nonoe lo eneli sua neizagu lo mana lo kaunasagu lo laga liguzagu zulo kejegasagu.

M. Alea lakaliga taga zu ata neue nonoa pono, zu nonoa pono vete lameni lau botu.

[10] LO NAI TOA SAVULI SERALIGU

P. Meva tave late lavagalu.
M. Avena late lavaga lamei lo Kauna.

P. Balu keme noili serali lo Kauna.
M. Daisa kelo epili sue maiva teliguna.

DAISA kelo epili sue aveva lamenigu, neizagu zulo noini seranigu, gauzagu la sua Mau logala tu Jesus Christ nova Gnuba aveva Kauna, logala tuno palai alea lakaliga lova vunigula, teno pala savevigni nova gelegelela; Logala tu lo tovizi sua mana la; Teno suvevigni aveva tau tu lo isarono la. Nova teligu lalo ba mapasai. Telo avei lovolaka sua kola la ave gnogala lo alu liazai; Teno lau epi nova tovila teno lamovigni nova Tabu Uzi. Telo tevigni teve tabuzai kelo ave gnau sege igesoa togogula, telo lamevigni lo ganali manamanaligu lo nova gauza sua tauna.

ZOGONI sue lo uziga zulo vaitula uziga, zulo gnano soga taga togo gauza sua kabuga lave manikiloa teve tei:--

Tabu, Tabu, Tabu, Kauna God nona liguzai lo kabugala Kauna lo liguza sua.

Noili seralilu lo Kauna lova Nini la batu lo.

Hosanna tagalo tukela.

(Tuturi)

DULO neiza guna nova taga mau, nova leuza soa kognokognola lano nova dodopa Gnuba Jesus Christ, teze lo itesuala lovu sogana togogauzagu lau.

[11] Enevigni ave gnau baia Mau, nogala Jesus Christ aveva Kauna loga lave savuni serani, laua ailo konali nova Tabu Uzi lova mana lau baia kelo lamemigni lo samu zulo wine lova Melomelo zu lova Gabu maia.

Iva kia lo lovolaka sua kola la pazipazigai tei tulo muzila lo samu laui telo noini serani lola, telo nizolia telo lova vaitulaga lamemia telo tei, "LAULU, ZEME LOU AILOLE AIVA MIJILA AIVA LAMOMI TULO, TELI SALALU ZEME GANAGNI GNAU LIAZA ZEME LOLOMI AGNINA MEMATA." Lo samugu lova burina lalo lo tosu laui telo noini serani lola, telo lamomia, telo tei, "PIZOLILU AILO, DULO MENA, APOI AILOLE AIVA GABU LOLALE LO IGESOA MANA LOVUGU NA. SALI KAMOMI. ZU DULO Al LOVA KIB0 LO PURULI TAI; AILO TELI SALA TONALU, MEVA PIZOLI KIA, MEVA LOLALE GANAGNI GNAU LIAZA SOA, ZEME LOLOMI AGNINA MEMATA."

Maragagni:--

Mau nova avegu vete lau zaba tu, nova alu liazagu vete lau ronoga botu, nova bagu vete manamanalitu, noini serani liguza soa Kauna.

Priest:--

Mau avena ailo teli nova Gnuba lova barivigni tulo, teve konali kameni lo togo sua samu zulo togo gauza sua tosu, lo ave noini nau liguzagu zu ave savuni serani sua konaligu, telo lau zabai lova avegu lovolaka sua kolala, maramane lova kibola. Lova aluliazague nai toa lova piague neiza soa.

Ave gnatea lo ave gnau togo sua lomata lo pade dai konaligu lamevigni tulo, zeno lamevigni lo dulo Tabu Samu lau tu ave teve padesai lo nova Tabu nonoza avugula, lo nova Gnuba Jesus Christ lova mijila, ave Kauna lomata padesai Tabu Uzi laka.

[12] Mau pozogo mana lava ganani nau bozegu, zulo neizagu na nomata bo pale zelo bo gauzai. Amen.

* * * *
TODOI
* * * *

Maiva kaunana kama nanagimigni keme vere zeme tei--

AVE Mau taga lo gauzagula kelo nova Nini na tabu zai, kelo nova naisaguna ba kelo nova mataliguna ata neu goi, taga lo gauzagula logoni pai, lamevignia aveva samu, ailo mana manamanali sua zeno ave kibo lau nega lovu aveva zeva kibo lau nega lovu tuite. Siatoala no naugavigni suala ave gnau buale, zu ave gnau togo kua lo isarono lomata.

Kama none lo Kaunasagu lo kejegagu zulo neizagu kama alea managala. Amen.

LO SAMU NIZOLIGU

P. Ailo mai nizoli tulo samue, Christ lova mijilala maiva nogo mignigu.

M. Apoi padene samue, te maina supui keme pade mijila sai tei, apoi keme dulo mama pade nogo sai ailo samula.

God lova Lamb nona te maramane lova kibo puruli, kognolavignia.

God lova Lamb nona te maramane lova kibo puruli, kognolavignia.

God lova Lamb nona te maramane lova kibo puruli, lamevignia nova daisagu.

* * * *

[13] I TESUA lau balu -- zeme lau maiva Kauna Jesus Christ lova Mijila lova lamemi tulo, zulo lova Gabu sali kamemi tulo, laulu zeme lola togoi lo lomata, meva tavela zulo itesua zu noili seraligu.

Lo Tabu Samu nogoli gula lo Priest na tei:--

Maiva Kauna Jesus Christ lova Mijila.

Maiva Kauna Jesus Christ lova Gabu.

Lo Popo zu lo Tosu sagili laju kia lo Priest na tel:--

Keme abeni

GOD pozogo mana, pozogo togo gauzagu, avena noini serani aveva tavela, nova ave gnumagu lo Tabu Samula ave gnau togo sua nova Gnuba, Jesus Christ. Love Mijila zu lova Gabu la, avena noini serani, zu nova dai leuzagula zu nova ave gnegesavevigni gala teve nova mijila lova papalela togoi, loloagae duzi gnariga, teno lamovigni lau bai lo naitoa togo gauzagu.

Maragagni:--

Mau logoni keno legesala nova sololau tavatugu keve lolale pala lo dai agutu nova manamanali lamevigni tulo, zu avena lau malana lameni aveva tave zu aveva mijila lola konali soa kelo tabuzai zelotogoi, logala lo Jesus Christ aveva Kauna, telo memata palei zu goi Tabu Uzi la Kauna nova neiza guna gauzai. Amen.

LOVA SAVUMIGNI SERAMIGNI GU.

DAISAGULA bola, zeme lo Kauna agutu kemeli, kelo mau segei gasegasegula lo Tabu Uzi lova manala.

God lova savumigni seramignigu lo pozogo mana Mau, zu Gnuba zulo Tabu Uzila kelo memata pale gauzai. Amen.

________________

[14] TABU SAMUGU LOVA BURINALA

Nova gaja tope savmni ailo abeniga:--

Aiva Kauna zu aiva God,

Noini serani Kauna Jesus lo batu no agni gnomata.

Ailo manala agnina nogoali aiva kidipurumala pilignia tegne no nogoni pai.

Angnina lameni lau liazatu aiva mijila, togogu, zu lo Uzi, tegne pala sala lameni nova matali lamegni tulo tabu agutu

Bo tabuali sua noili seraligu zulo mana lo Jesus lova neiza sua taunala lo Tabu toa Sacrament, lo samu sua beta, zu goiaiva tavela lo Tabu tuvi.

Christ lova togogu:--

Ganalia Ganalia dulo manala Jesus na nomata.


Project Canterbury