Project Canterbury

   

RA RETATASIU

TA MELANESIA.

 

 

 

 

 

________________

Printed at the Melanesian Mission Press,
Taroaniara, British Solomon Islands.

    

Transcribed by the Right Reverend Dr. Terry Brown
Bishop of Malaita, Church of the Province of Melanesia, 2007


*
_____________________________

Rules of the RETATASIU
(Melanesian Brotherhood)

with the Order of Admission and Daily Offices;

in the MOTA language.
_________

MELANESIAN MISSION

______________________________

*[3] O LEA WA O LINAI NAN

NAMORA RETATASIU.

_______

Tama me wurvag alo Vugturwale a Pawa, April 1927,
wa a Tabalia, June 1933, wa October 1937.
________

1. O Gagapalag namora Retatasiu nan was, si a manasag nalinan Jesus Christ amaira loloqon; gate si a gagapalag amairasei me lav veta a o Linai.

2. Val Tasiu te nonomkel vagae o vavae iloke namon i Lord me vava wa, "Inau alo vatitnamiu tama isei we laplapasag."

3. We vile ra Retatasiu nol ilo vavtigiu nan, wa we log val vavtigiu was "o Ima." O Mama wa o Moe Tasiu te aseg neira ape Ima nan, tama rara we nonom si we wia (June 1933).

4. O tanun pul vat gai pul laveatol we sar ape Ima tuwale.

5. Ira Retatasiu tape val Ima te iloraka tuwale nan neira mun Moemerea, wa o Moemerea te ilogoro ra Retatasiu nan talo Imana, wa neira te ronotag nalinana, wa te gagapalag tama ni we vareg muneira.

6. O Tasiu tuwale te moai goro o Retatasiu nol alo val district, sur siwo mun o Mama. Namon o Moe Tasiu iloke sin ilogoro o Ima nol, wa sin vaatev neira alo qe lai, sin nit tuwale neira mun o linai wa o nonomia we sasarita (June 1933).

7. O Mama alo we vug tuwale amaira Tasiu te vonog lai isei mun Tuaga, si neira qe mawui apena, wa ni te pirin o Mama ape ilogoro o Retatasiu nol wa nor o gagapalag (Oct. 1937).

[4] 8. Val Tasiu, alo ni we van pata ilo Vavtigiu iloke, wa paso nan, val tau te vatavata tamaike wa,

Alo Sase Mama, wa o Natui, wa o Vui we Rono. Amen.

Nau we vatavata si alo nau te qale toga alo vavtig Retatasiu, na te toga qilowar, na tete sike o rusarusai, wa na tete leasag ilo o Mama, si o Moemera talo Imak.

Iloke nan nau we vatavata mok alo nagon God wa alo nagora sul ikoke anana.

9. I Bishop te Mama mun ra Retatasiu,

10. Ira Retatasiu talo val Ima te vugtuwale vagavat val tau alo qon nan iloke, so o tuan qon we arivtag apena:

Naqonin S. Simon tana S. Jude, October 28.
Naqonin S. Paul, January 25.
Naqonin S. Mark, April 25.
Naqonin S. James, July 25.

11. Si ta qeteg o varkesa ape sava tea amaira Retatasiu nan, te gaganag lue mun o Mama, wa ni te vareg apena, wa paso nan isei tete leasag goro non o line varvareg.

12. Ra Retatasiu nan te van ruarua ilo vanua nan o Moemera we vareg muneira apena, wa ineira tete toga alo vanua tuwale we maul nan o vula nitol.

13. O Tasiu tete toga magasena lai alo non o Gagapalag.

14. Alo te ilo suar o Vatogo ape sava vanua (ra Retatasiu me gagapalag ti aia), neira tete toga mulan alo vanua ilone.

15. Vatuwale val tau o Moemera tape val Ima te rave gaganag mun o Mama o roroi nol tape gagapalag namora Retatasiu tape Imana.

16. Si isei nan ra Retatasiu qe maros we gevtag o gagapalag iloke alo gate paso tiqa non o vatavata, ni te gaganag lue apena mun o Moemera tape Imana, wa o Moemera te gaganag lue mun o Mama, wa alo o Mama me mawui apena, i gene ilone te rowolue wasawasa lai.

17. Alo isei we rowolue tamaine, ni te gaganag lue mun o Mama si ni we maros we gavtag ran o gagapalag iloke, si we maros we mapsag galtag vires, si we nomvaruarua apena.

[5] Si ni we vet ni we maros we mapsag vires, si we nomvaruarua apena, te qale vasogo lai ineia amaira Retatasiu; panava si ni qe maros we gevtag ran, si we toga asau we maul nan o tau tuwale wora, wa paso nan we maros we kel mulan ape gagapalag, te lav vasgotia mulan, tama isei we qeteg we garaqa.

18. Si isei o Priest si o Altag goro Vanua talo Mission qe paere amen o Tasiu si ni pirin ape sava Gagapalag tea, gate qalo ran o lea nan iloke, o Tasiu te varus o Mama apena, wa si ni qe mawui, te lai mun o Tasiu ilone.

19. O Tasiu alo tano deacon si tano priest te nomkel o lea o moai nora Retatasiu, panava te lai munia sin ilogoro tuan vanua we taur veta o Linai gai nina te ilo suar o deacon si o priest apena, tama o Mama we vareg munia. O deacon si o priest te ilo suar lai o gagapalag we sar munia amaira Retatasiu (Oct. 1937).

20. We lai mun ra Tasiu si a manasag o Lea we wia si a ge titin kel notoqara sul alo vanua we taur veta o Linai, si qe paere neira apena (Oct. 1937).

21. O Retatasiu we toga alo district tuwale te vareg lai si ra Tasiu talo district ilone tete sal lai nivisa neira qe nom mot apena (Oct. 1937).

22. Alo ra Retatasiu te pul sanavul tuwale o numei nirua veta, neira te qeteg namor o gagapalag alo vanue we garaqa.

23. Alo neira te qoqo nan pul 17, te qeteg mulan alo tuara vanua ti, wa tamaine mulan alo neira te qoqo nan 25, 33, 41, 49, 57, 73, wa 81.

24. Ira Retatasiu, alo ineira qara nina alo tuara vanua, te qeteg we vatogo rasei qe maros ape Linanina alo vavae ira Tasiu we nonom si we wia wa we lai mun o sul ilone (June 1933).

25. Alo neira we toga alo vanua ilone, neira te ilo suar (si qe lai) isei we sar ape we vasogo o Tataro wa we vatogo ape qeteg-lolomaran, ape kulara, wa te sike mulan isei we maros o lolomaran sal si ni van ape School tape Mission.

[6] 26. Me paso o vula nitol, neira te mule ilo vanua we sea, qara ge tamaine aia mulan.

27. Ira Retatasiu talo sava Ima ta pulvisa, o vanua nan neira te vaatev te tamaine mulan. O Retatasiu pul vat we sar ape we vaatev o vanua nivat, wa pul laveatea we sasarita ape vanua laveatea, wa tamaine mulan vagae.

28. Namor o vaatev te tamaike, Si ineira (wun) te pul laveatol, neira te iloraka o vanua laveatol, wa te vasogo apena tamaike: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neira te qeteg o gagapalag alo vanua nan 1, 3, 5, 7, wa me paso o vula nitol qara van ilo vanua nan 2, 4, 6, 8. O vula nitol ti, qara vaatev mulan 1, 3, 5, 7; wa o vula nitol mulan ti, te nina mulan 2, 4, 6, 8.

29. Ra Retatasiu te gaganag lue mun o Mama nasasarasei ineira me iloraka ape vasogo o Tataro alo vanua neira me waka, wa o sase vanua neira we gagapalag aia.

30. We lai si o Retatasiu nan talo sava Ima te map o linai nan muneira kel; wa alo o Mama me mawui apena, o linai ilone te tira ran.

31. Te leas lai o Lea nan iloke tamaike: alo ra Tasiu talo district tuwale we vug amen o Mama neira te vava lai ape lea sin sea, wa te qara gaganag nor o maros mun o tuara district nan; wa si neira qe mawui o lea we garaqa te qara tira, panava o Ima tuwale, si o District tuwale, si ra Ratatasiu nol, tete leas lai magasera (Oct. 1937).

32. Alo isei we rowolue nan o Vavtigiu iloke, si ta amaia o sava tea napule-Imana, si napulan o Vavtigiu nol, ni te la kel mun o Moemera talo Imana.

33. Si ta la o sava tea mun ra Retatasiu nol, o Mama te la mun o Ima nan tama ni we nonom si we wia.

34. Alo we la o sava mun o Ima tuwale, ra Retatasiu nol talo Ima ilone te iloraka isei nan neira si ni vile at o gene nan ilone.

35. Alo ra Retatasiu we gagapalag alo vanua tea, o Altag goro tape Loglue ta apena aia, neira tete gagapalag alo sava masaoi o Altag goro gate ukeg muneira ape mor o gagapalag.

[7] 36. Alo isei qe van pata ape Gagapalag iloke, o Mama te varusia wa, "Ko we maros raka save we gagapalag avea?" Wa si i gene ilone te valui gogo wa, "Nau we maros iake si iane," o Mama te varegia si ni gagapalag aia, si qe lai.

Panava si o Mama we nonom was gate wia si ni gagapalag alo masaoi ilone, wa si i gene me vet was ni te van avea avea o Mama te vareg; paso nan o Mama te vareg mona, wa i gene ilone te van avea o Mama me vatrania aia.

37. Si isei qe maros we leas naimana, ni vava amoa mun o Moemera, wa o Moemera te vava mun o Mama, wa si o Mama qe mawui apena, te lai.

38. Si isei o Tasiu we ilo o sava tea ape togara si ape vavae nan amonsei Tasina, wa we nonom apena si gate wia, ni tete kakakae lai munsei we sea apena, wa ni tete map pata lai ilo toqana kel, panava ni te vava lue ran apena alo nagora Retatasiu nol talo Imana, alo neira me vug tuwale apena.

39. Val Tasiu te tataro val qon apen ra Loloqon wa apen ra Retatasiku nol.

____________________________________

O LINAI APE WE

LAV VASGOT ISEI AMAIRA RETATASIU.
________

O Mama te tira lue, wa irasei we maros we van pata ilo Vavtig Retatasiu te tira ape nagona, wa ni qara vava wa,

ALO Sase Mama, wa o Natui, wa o Vui we Rono.

Nan ti valua goro wa,

Amen.

I LORD Ni toga amen kamiu (amaiko).

Wa amen naatama.

Nan o Mama wa,

Inina tataro.

[8] ¶ Nan o sul nol te vava saratuwale wa,

MAMA avunana, Nasasama ni rono. Nom o marana ni mule ma. Nom o maros ni lai alalanana tama avunana. Le ma qarig mun kamam o sinaga we tira ape qarig. Ka nomvitag napugamam, tama ikamam we nomvitag napugara. Nipea ukeukeg kamam ilo galeva; Ka lav kamam nan o ganganor. Anoma o marana, wa o mana, wa o lenas ti toga ti toga. Amen.

Paso nan o Mama ni vava wa,

GOD Turmana, Ko me loglog kamam si a gevtag o marama wa Satan wa o tortoron nan talo visogoi, wa si a tataga Nom o maros gegese. Ko me ge taurmate o tano togatoga nan we lenas mun rasei we gevtag o marama iloke. Ka ge ura nalolora tanun nan (nalolon i gene) iloke mun Nom o sogov tavunana, si neira a (ni) toga tuwale amaira Retatasiu nan iloke, neira (ni) toga taniniga, toga nompepewu, toga matartoga mun o tinegaro we nun amaira. Ka pirin ineira (ineia) si neira a (ni) kata maremare ape linai nan tapena, neira a (ni) nina lai anaisa ilo Nom o marana tavunana, Ko we esu wa we maranaga aia amen o Natui wa o Vui we Rono, God tuwale wora ti tuai ti tuai. Amen.

Paso nan o Mama te varus valvalsei tamaike wa,

............. Ko we vatavata wa si ko te toga qilowar alo ko qale toga alo Vavtigiu iloke?

Uwe, nau we vatavvata tamaine, pa God te pirin inau.

Ko we vatavata si ko tete sike o rusarusai alo ko te toga ti amaira Retatasiu?

Uwe, nau we vatavata tamaine mulan.

Ko we vatavata si, alo ko qale toga tuwale amaira Retatasiu, ko tete leasag ilo o Mama si o Moemera?

Iloke nan nol nau we vatavata alo Sase Mama, wa o Natui, wa o Vui we Rono.

Nasasan Lord ni pirin kamiu (iniko);

Nan ilokenake, ti tuai ti tuai.

Lord, vaesu o tanun (nan) iloke;

Neira (Ni) we sov apeniko.

[9] Ka tuan maremare ineira (ineia);

Nan nanagon o tavalalea.

Lord, tinqoro noman o tataro.

Nomam o awoawo ni nina lai amaiko.

Paso nan valsei te vatieqau, wa o Mama te tanov valvalsei, ti vava wa,

TASIU ............., nau we lav vasgot iniko ilo vavtig Retatasiu, I Lord Ni managiko apena, nom o gagapalag ni lailai, wa nom o togara ni sasarita ape gene nan ko me vatavata ti apena.

Inina tataro.

LORD Jesus Christ, Ko me vatran ra Salama we rono si a manasag o Lea we wia mun o val sul; kamam we tiasiko si Ka vawia o val gagapalag tape Nom o Loglue amaira loloqon. Ka ukeg mun o Retatasiu nan val sava tea we wia ape tur pirinira; we Ka ge si nor o gagapalag nol a vagisgis. Ka tigoro, Ka ave, Ka vawia ineira, wa Ka suware pirin ma irasei mulan we tira apena, si irasei we matemate alo ganganor a taur mora o Esu, si Nom o ronoga te lowoa a marama; Ko we esu amen o Mama wa o Vui we Rono, God tuwale, ti tuai ti tuai. Amen.

GOD Turmana, Ka magarosa iragai nan qale loloqon naniko, qale toga alo silsiliga, wa alo malumalu matea. Ka suware at o Vui we Rono, Ni gagapalag maremare alo toqara, neira ilo vaglala ape nora o ganganor, neira, ronotag nomtup o vavae apen Jesus i Vaesu, neira taur malakalaka o lea we garaqa we tira ape Esu galava; mun Jesus Christ i Lord kamam. Amen.

GOD Turmana, o Mama wa o Natui wa o Vui we Rono, Ni vawia ikamiu (iniko), Ni toga galava amen kamiu (amaiko), Ni manag nomiu (nom) o gagapalag nol, Ni lav ikamiu (iniko) ilo Esu galava; wa o tamata wa o tapeva anona ni tuan maremare ikamiu (iniko), ilokenake wa tete paso lai. Amen.

___________________________

[10] O LINAI APE

TATARO ALO MATAVA WA ALO RAVRAV

NOMORA RETATASIU.
_______

MATAVA.

KA ge o vavae-valak wa o nonomie taqak a wia alo nagoma:
Lord, nok o vat, i tunkel nau.

Psalm 15.

LORD, isei te toga alo imama: isei te toga vawo tauwema we rono?
2 Isei we mule taniniga: we gagapalag mantag, we vava nun alo toqana.
3 Ni gate lipotag mun nagarameana, ni gate ge tatas sogona: ni gate nom sal gap ape tagvanuana.
4 Ni we sonago a tanun ganganor: ni we nom mava ira momogo i Lord.
5 Ni qe tul isei ti, ti nomleas ape ni me ge tatas kelua: pa ni gate leasag apena.
6 Ni ta tawe isei ti, wa ni gate maros sin wono sal: ni gate taur o som-varavara-goro ape tanun tapeto.
7 Isei qe ge tamaike: tete makoekoe galava lai.

Psalm 23.

I LORD i altag goro inau: na tete nerei matila.
2 Ni we vanov nau alo tuqe valis: Ni we vantak nau a pan pei mapsag.
3 Ni te tak kel naatak ma: Ni we tursalemoa inau alo matesale taniniga, namanig sasana.
4 Na ta mule alo malumalu matea, na tete gogolo o mateawota, ape Iniko amenau: nom o qale wa nom o kere we pirin masur nau.
[11] 5 Ko we vasager munau alo nago tavalalea nok: Ko me urai nau mun o ligiu, nok o lasa ti tapalinrag.
6 We nun, o sogov wa o magarosa we van tataga inau valqonik: na te toga alo iman Lord o qon we tar.

Psalm 131.

LORD, natoqak gate kekete raka nake: namatak gate ate eleele.
2 Nau gate lalalano mulan alo gene nan we liwoa: si alo gene nan we vagis nan nau.
3 We nun, nau me meimei naatak sin masur lai: tama si o natmera me ramoa nan o sus amen ravevena; naatak amenau tamaine, tama o natmera me ramoa nan o sus.
4 Gai Israel, ka nerei apesov i Lord: ilokenake at raka ti tua ti tuai.

O Vavaul Pugai.

NAU we gaganag lue napugak nan mun God o Mama, God o Natui, wa mun God o Vui we Rono, wa alo nagora Angel tara Rono nan, wa si nau me ava alo nonomia nan, wa alo vavae nan, wa alo nok o gagapalag nan. O manigiu ilone nau we tias God o Mama, o Natui, wa o Vui we Rono si a nomvitag munau napugak nol, o manigiu i Jesus Christ i Lord inau. Amen.

MAMA avunana, Nasasama ni rono. Nom o marana ni mule ma. Nom o maros ni lai alalanana tama avunana. Le ma qarig mun kamam o sinaga we tira ape qarig. Ka nomvitag napugamam, tama ikamam we nomvitag napugara. Nipea ukeukeg kamam ilo galeva; Ka lav kamam nan o ganganor. Anoma o marana, we o mana, wa o lenas ti toga ti toga. Amen.

O Tataro namora Retatasiu nan.

LORD Jesus Christ, Ko me vatran ra Salama we rono si a manasag o Lea we wia mun o val sul; kamam we tiasiko si Ka vawia o val gagapalag tape Nom o Loglue amaira loloqon. Ka ukeg mun kamam o Retatasiu nan val sava tea we wia ape [11/12] tur piriniman: wa Ka ge si nomam o gagapalag nol a vagisgis. Ka tigoro, Ka ave, Ka vawia kamam, wa Ka suware pirin ma iresei mulan we tira apena, si irasei we matemate alo ganganor a taur mora o Esu, si Nom o ronoga te liwoa a marama; Ko we esu amen o mama wa o Vui we Rono, God, tuwale, ti tuai ti tuai. Amen.

Apen ra Loloqon.

GOD Turmana, Ka magarosa iragai nan qale loloqon naniko, qale toga alo silsiliga, wa alo malumalu matea (wa raka sage ragai ta ..........). Ka suware at o Vui we Rono, Ni gagapalag maremare alo toqara, neira ilo vaglala ape nor o ganganor, neira ronotag nomtup o vavae apen Jesus i Vaesu, neira taur malakalaka o lea we garaqa we tira ape Esu galava; mun Jesus Christ i Lorm kamam. Amen.

O SOGOV mon Lord kamam Jesus Christ, wa o tapeva mon God, wa o pulpul mon o Vui we Rono, toga amen kamam nol ti tuai ti tuai. Amen.

_________________________

RAVRAV.

NA te risa tamata siwo, wa te maturu; apeniko, Lord, magasema we ge inau si na toga wasawasa.

Psalm 91.

ISEI qe toga pata alo ruruna tapen i Tur Eleele: te pute nev alo malumalu non i Turmana.
2 Na te vet mok apen i Lord si Ineia narurunak wa natanok we maremare: God inau, nau we matueg avunana.
3 Ape Ni te wosag lueko nan o gae non i gene sin tutut o manu nia: wa nan o gopae solorag we sasawuluga.
4 Ni te kokor goroko mun nauluna, wa ko te sike suar narurunama alalane panena: nalinana we nun o tigoro nake wa o renren vagalo.
5 Ko tete gogogolo ape gene tea we kikina alo qon: si ape qatia ti sesene alo maran;
6 Ape gopae we gao solorag alo silsiliga: si ape tagea we gan vanameag alo liwomaran.
[13] 7 Ape kikima neira te masmasu we tar, ape matuama tar tar vaga sanavul: pe tete peten laiko ma.
8 Mun namatama vires ko te sagsagarag: wa we ilo tama we sarsar mun ra ganganor.
9 Apeniko gai, Lord, narurunak: Ko me lav i Tur Eleele si natanoma;
10 Itagai tea o malagene te qalo laiko: itagai o gopai tea te peten lai ape nom o paito.
11 Ape Ni te vet munra Angel anama neira matag goroko: si a kokomag goroko alo matesalama nan.
12 Naira te sapalo kaloko mun napanera: nan ko wa tika taso naranoma ape vat.
13 Ko te vara siwo o lion wa o mata: o nat lion wa o mai ko te varas mun naranoma.
14 Ape Ni me map mon o tapeva avunak, na te vaesua apena: na te map kaloa sage, ape Ni me gilala nasasak.
15 Ni te loglog nau, wa na te qara valui goroa; alo we toga lopsag na te amaia: na te vaesua, wa te ge ineia sin ronoga lai.
16 Mun o qon nan te paparau na te vaworaia: wa te gaganag nok o vaesuva munia.

S. Luke 2. 29.

LORD, ilokenake Ko we ukeg mamasug o tanun anama; tama Ko me vava ti.
Ape mataksa: me ilo naesuma,
Ko me ge taurmate: alo nagora tanun nan;
O marau te ge marmararan o val sul nan: nalenasira ta Israel o sul anama.
Log ronoga o Mama, wa o Natui: wa o Vui we Rono;
Tama we tuai, wa ilokenake: tete paso lai. Amen.

O Vavaul Pugai.

NAU we gaganag lue napugak nan mun God o Mama, God o Natui, wa mun God o Vui we Rono, wa alo nagora Angel tara Rono nan, wa si nau me ava alo nonomia nan, wa alo vavae nan, wa alo nok o gagapalag nan. O manigiu ilone nau we tias God o Mama, o Natui, wa o Vui we Rono si a nomvitag munau napugak nol, o manigiu i Jesus Christ i Lord inau. Amen.

[14] MAMA avunana, Nasasama ni rono. Nom o marana ni mule ma. Nom o maros ni lai alalanana tama avunana. Le ma qarig mun kamam o sinaga we tira ape qarig. Ka nomvitag napugamam, tama ikamam we nomvitag napugara. Nipea ukeukeg kamam ilo galeva; Ka lav kamam nan o ganganor. Anoma o marana, we o mana, wa o lenas ti toga ti toga. Amen.

O Tataro namora Retatasiu nan.

LORD Jesus Christ, Ko me vatran ra Salama we rono si a manasag o Lea we wia mun o val sul; kamam we tiasiko si Ka vawia o val gagapalag tape Nom o Loglue amaira loloqon. Ka ukeg mun kamam o Retatasiu nan val sava tea we wia ape tur piriniman: wa Ka ge si nomam o gagapalag nol a vagisgis. Ka tigoro, Ka ave, Ka vawia kamam, wa Ka suware pirin ma iresei mulan we tira apena, si irasei we matemate alo ganganor a taur mora o Esu, si Nom o ronoga te liwoa a marama; Ko we esu amen o mama wa o Vui we Rono, God, tuwale, ti tuai ti tuai. Amen.

Apen ra Loloqon.

GOD Turmana, Ka magarosa iragai nan qale loloqon naniko, qale toga alo silsiliga, wa alo malumalu matea (wa raka sage ragai ta ..........). Ka suware at o Vui we Rono, Ni gagapalag maremare alo toqara, neira ilo vaglala ape nor o ganganor, neira ronotag nomtup o vavae apen Jesus i Vaesu, neira taur malakalaka o lea we garaqa we tira ape Esu galava; mun Jesus Christ i Lorm kamam. Amen.

O SOGOV mon Lord kamam Jesus Christ, wa o tapeva mon God, wa o pulpul mon o Vui we Rono, toga amen kamam nol ti tuai ti tuai. Amen.

_____________________

[15] O LINAI APE WE GAGANAG LUE MUN

RA RETATASIU TALO IMA O SAVA O TASIU WE

TUTUAG APENA AMENSEI I TASINA.
______

O Lea me map ti alo Vugtuwale a Vera-na-aso, November, 1926;
wa me wurvag a Pawa, April, 1927.
______

Si isei o Tasiu we ilo o sava tea ape togara si ape vavae nan namonsei Tasina, wa we nonom apena si gate wia, ni nipea kakakae munsei we sea apena, wa mulan, ni tete map pata alo toqana, pa ni vava lue ran apena alo nagora Retatasiu nol talo Imana alo neira we vug tuwale.

Alo ra Retatasiu we vug tuwale, alo qon o moai tape vugtuwale ilone, alo me paso o Tataro ape Matava, neira nol te van pata saratuwale ilo ima we sar apena, wa alo neira nol me vug veta, o Moemera te vava muneira wa, "Ra Tasik, si isei nan kamiu we maros we vava lue ape sava tea amen nina ra Retatasiu ni we nonom si gate wia, si we nom varuarua apena, ni vava lue ilokenake alo nagonina nol."

Paso nan ni te log nasasara nol, we qeteg mun tawurmera amaira, tamaike wa, "Tasik ............, o sava tea amaiko ko we maros we vava lue apena apen sei amen nina?"

Nan ni te valui goro wa, "We nun, Tasik, iloke nau me ilo (si me ronotag), wa we maros we varus kamiu nol apena, ..........."

[16] Paso nan o tuara Tasiu ilone, ni me vava ti ape neia, te valui goro ape gene nan tasina me vava ti.

Paso nan ra Retatasiu nol te nonom apena, wa te varsike apena, wa si te ilo suar si gate wia, te tias o Tasiu ilone me ava ti, si ni nipea tamaine mulan, wa si we nonom was o gene we mataketake gese, tamaine te ge masur kel natoqan tasina ilone.

O Moemera te qeteg mun o tawurmera, wa te varusira nol, gai nina ineia kel, ni qara vava wa, "Wa inau mulan, ratatasik, we maros we vava lue mok ape iloke, ............"

Wa si ta sava tea ra Retatasiu tete vareg lai apena, neira te gaganag lue mun o Mama, wa alo ni me vareg mona, o varleasag apena te paso mot amaira Retatasiu nol.

Pa si ta sava tea tagai amen o Tasiu ni we maros we vava lue apena, ni valui goro wa, "Amenau o sava tea tagai si na vava lue apena, Tasik."

____________________________________________

M.M. Press, B.S.I. 320. 12-'53


Project Canterbury