Project Canterbury

Tarai Olegis

[Anglican Morning Prayer, Evening Prayer, Eucharistic prayers, Catechism and Hymns
in the Lavukaleve language, Russell Islands]

Summer Hill, New South Wales: Melanesian Mission Press, 1951.


TARAI LALAMUOVEA.

GOD, elaketeiri ena leon siama.
Lord, etoi ena leon siama.

Mamam alaurari, o Vovou, o Nana Sovoa;
Hano eku, o tahona, oloe tamu. Amen.

Lord aekivua.
Lord Olan ekivua.

HYMN.

LESSON.

Lord, ena hini nolat leulemen.
Christ, ena hini nolat leulemen.
Lord, ena hini nolat leulemen.

MAMAM, lain mem, Nolan sevoa lemen; Nosuluverae vula lemen; mina oliki Nomea la sia loemen aramun hoka, lain eku. Le hoga ogigil vona ui me ena enema. Ekivuv vohaufari ma makivuv vohaufari leme eku. Ki leo sikala ona, ehaufarima: Nosuluverae, o Nokiae, o Nosisinaraoae va, maloe tamu. Amen.

GOD Kiam, Mamam, o Vovou, o Nana Sevoa, voham mekiv emetai, mi nanug o vavai o fofoira vona nuae meiga, memuan mekiv fi ena menua ga. Aka God ameveneri le mena hini Olateleu.

Reader--

GOD Kiam, ena hini nolat eleule ekivuv suni vohau fari va, mina hobea tin enaetokariva o laketei le love enam ema vava. Amen.

[2] LORD e Mamam lain mem, Kiam o God o laketei lolove omem, ele hobea ei Nomege dani ga oki, Nokiae olaurae tetelako ga ena elema o enaurima kosora le hoga ena kivu ehain, o kivu vuti ena evai luan aka mina tulatula emirea la Nomiman omi lem, le mina hobe tin Nofemin omi lemen, Jesus Christ e Lord anal. Amen.

(Tarai ofan akeae eliki vela hokari.)

Lord mene noa laemen.
O nonana one.

Oile Lord ame kivuari.
God aelaura.

LORD mee kivuari, o mina sikala onal mole laemen, o mema laketei lolove enam vela laemen. Amen.


TARAI AUNIOVEA.

LORD Kiam na mena mamurio ohamus o lou luluv vone Kakalev, fale faitia kao akoba, mina onal mekarov malan foina lion oku nunur haila kela mem, kela ne roa ale vale akuru ham, letafi tunae efoi efaiteneri vele ailia ba.

Letafi Inu ena hini nolat leu lemen, Lord.
Lord, etoi ena leon siama.

MAMAM alaurari, o Vovou, o Nana Sevoa;
Hano eku, o tahona, oloe tame. Amen.

Lord aekivua.
Lord Olan ekivua.

[3] FOFOIRA o fala mutetev vona kiu mev imi, Nanam voeva mevui voakae.
God aekivua.

Notaun nanana one filame, Lord.
Notaun nanana one filame, Lord.

Mina onal Inu felere nane kivuarige, Lord God tunam Inu.
Nanana one lame.

Mamam alaurari, o Vovou, o Nana Sevoa;
Hano eku, o tahona oloe tamu.

Amen. Notaun nanana one filame, Lord.

HYMN.

LESSON.

LORD, elema, levalore emele, o evail vofoima iru lemele, le levalo vele Christ ane kao ako lemen, o iru vele anam vui vofou lemen.

LORD, tahona Novou na lalo ena ane fouge ove: Nora ga eku.
Nalem va vona: Nolaketei ga ale.
Noririgoiri ga: malau mafemin;
Lar ga valakal elav va vosulai: o Israel masisinaraoae ga.
Mamam alaurari, o Vovou: o Nana Sevoa;
Hano eku, o tahona oloe tamu. Amen.

LORD, elema, levalore emele, o evail vofoima iru lemele, le levalo vale Christ ane kao ako lemen, o iru vale anam vui vofou lemen.

CREED.

GOD Mamam, Kiam laineme o aramume vofoum na nana, Tunam.

O Ovou tetelakom mem na, me Lord Jesus Christ na, Nana Sevoa ona omuarim na Mary Siama ona tam na, Pontius Pilate ana umu otin olau: houla fafaril mea ona ana filifiliumal voma kuru, okiu o ama niu;

[4] Hole ove; le enata ena kiui enam nun felere sou ofale, lain oae: God Mamam Kam otau louna ena fifire olei; ikala fi kiuv o latenav voluluri ham ovore.

Nana Sevoa nana tuna, Mima Sevo felakoeverav maten lei ga, o Christ omalav mahai foiae ga, o kivu ehau fari ga, o laketei lolove ga. Amen.

Lord, ena hini, Nolat leu lemen.
Christ, ena hini, Nolat leu lemen.
Lord, ena hini, Nolat leu lemen.

MAMAM, lain mem, Nolan sevoa lemen; Nosuluverae vula lemen; mina oliki Nomea la sia loemen aramun hoka, lain eku. Le hoga ogigil vona ui me ena enema. Ekivuv vohaufari ma makivuv vohaufari leme eku. Ki leo sikala ona, ehaufarima: Nosuluverae, o Nokiae, o Nosisinaraoae va, maloe tamu. Amen.

Ekalev ma God, Inu Kivua Nomen,
Suni votat Nokiae o Nolaurae vo maloe tamu.

GOD Kiam o oloe tamu omem na me vail vofoi laemen, o me goari laemen. Amen.

LORD Noveneri fileme School . .. hoga ena lala alma, karev malan okei ena ahaufari ma. Noangel Sevev va vo nauri va ene noa voemeno lalo ena evail vofoi voe men, o Nogoarie etat iruraine noa loemen. Amen.

LORD Enoveneri fileme, elalamu osulaiva, Nolat leurae laura ga ena, mi mina nuamea o mate eko mea ona evai vofoima, Novovou tetelakom mem Jesus Christ, elaketeirim na Onamulae enal. Amen.

LORD Nolate leurae ena, ruruae ota ohamus hova vona elema, aka felakoe verav mamina itaoitao ona matin kiure oloiv va, Nonam vui voma fou, Noitauae tamu oleim Inu Nonam. Amen.

(Tarai ofan akeae eliki vele hokari.)

[5] Foafufu vole evui voefou;
Mina onal Lord, Inu elali goveri mem Nosiage.

Lord, mene Noa laemen.
O nonana one.

Oile Lord ame laurari.
God Kivua laemen.

LORD Kiam o late leuram, Mamam, Vovou, o Nana Sevoa, mema kivuari o me vail voma foi, oloe tamu. Amen.


THE DIVINE PRAISES.

GOD Aelaura.
God Olan Elaura.
Jesus Christ God tunam o Alitunam na Aelaura.
Jesus Olan Elaura.
Orolo kivua la Oelaura.
Jesus Christ Osuluverae o Olaurae o Sacrament Altar otat mea la ona Aelaura.
Nana Sevoa tokario Oimea la, Lord o laketei Enemea la Oelaura.
Mary God Okala laura sevoa la Oelaura.
Mary Siama, o vava la Olan Elaura.
God Oangel o Osevov vona Aelaura.
God Aelaura.

ANIMA CHRISTI.

CHRIST Onana, naosevori.
Christ Otin, naolaketeiri.
Christ Orav, naotokari.
Christ Ovas vona lafi me, naoveveuri.
Christ Otin olaui, naotoi.
Christ Hobeam, nafiva.
Nomatan vona naniuva.
[6] Sevo nane nauri le nona atogolouan.
Karov malan vona kai Asima.
Nakiui ole ena, naveima.
O nanaurima nonam vulalam.
Le Nomalav Sevov vone, noalaurarilam.
Oloe tamu mana tamu. Amen.

TUNAE OFOFOIRA.

NA GOD, nana, tunare fi Nolei, o Nomim suni mima eko lome ga, mina onal Inu mina Notigiria oesiage, o Notalu la tuna tin Oesiage.

HOIO OFOFOIRA.

NA GOD, nai Nohoure fi alei, mina kelaguriamea o laurae vona hide, No promises vonal, o Nolateleurae o Nokiae vonol.

NAMULAE OFOFOIRA.

NA GOD, nai narolon nominofou filame, mina onal hobeam tunam Nosiage, a aka Nanal fi namalav vomi vofou lamenai natin emi efou lame ga eku.

KIVU ENA VISAVEAE OFOFOIRA.

NA GOD, nai visaveare kium, nakivuv vonal Nona igure, Nomina kelagurimea onal noae sisiafo eki sale, kivu ena ahaufa.

SEVOAE OFOFOIRA.

NA GOD, Nona nane filame, Jesus Christ houla fafaril mea ona ane nauri Noiga ene sanine.

PRAYER OF S. RICHARD OF CHICHESTER.

JESUS Sevom,
Late leurae ena felere nakivuarim,
Nali o Navais,
Uruala Noasive,
Uruala nomi Noafou,
O uruala nokelei Noasive.


HA-FIO.

(1.)

Vavala sia vel nolan osia?

Nana siuvitabu sia vel.

Vahide nolan ena hide nokikiari ga olei?

Mi gigil hovari vona hide, mi God tetelakem nai nalugure fi olei.

Nona siuvitabu siavel inu vala hi nosia?

Christ omal fin asia, God otinaum, laineme osuluverae omatev fi asia.

Man olan hi mal?

Tina olafare, tau furi me ke vego me.

Nona siuvitabu siavel inu Christ otin oteten siamem?

Ire tuna fi aka fi asia.

Man hin Christ otin hi?

Nima hoga fi Christ otin hi.

Aka siare mi Mima hoga ena hau nohoige leuran nomae hobea eoi?

Ire tuna fi, letafi hoigai omuan tamu.

Koi man fe?

Christ otin ene asaniria, mi nai a Christ tina tetelake foel, aka siare fi nafofoira feo lafa hori nananug o navavar o nafofoira vona iruraine mina hori olugui ga.

Man olan hi tinau?

Tutul.

Inu God ovou minu?

Ke God ovou fonai, aka siare nafofoira feo ami afoi gaoo omim eko lome ga esivega.

God otulav vomi vofou mem min?

Ire tuna fi, nai nami nafou mem fin o navail vofoumem fin iruraine.

[8] Man hin matov hin?

Matov na houio oi mem fin noane mina omarea ona hide.

Inu laineme osuluverae omatov minu?

Ire tuna fi aka siare fi laketei lolove ehure alei.

Vala hi matov na mina omaham hilomea la osalahau ri mem min?

Ire tuna fi nakalem omin esivelam sia vele laketei lolove emalam merem fonai.

(2.)

Inu Siuvitabu ema vel mina ro inu omimem?

Ke tuna fi nai malav natan falev va mina vil ena vona fi promised masia.

Man ana promised masia?

Hori ro Satan ahaufari o ofofoira suni o mina taotao oloe omea felakoeverav aramun kivuvmatin hova vona mina mea la o leruv malikio sikala la.

Koi man?

Christ Omin ogigil vona talual mev va nana tuna voemen.

Enata la?

Mina sevoa God oliki lomea la ona lala ailam, ona naolaia feo osive lamen hide ega maton le kini nale ena akiure ga olaveare.

Ami hin Satan hin?

Satan na fin nana vil sikalav vona nikol mem hin, God nomalav vona ofifilio ohasisiri mem na, aka siare fi me mevuvuleri ne noare hilome iruraine.

Vavala hi Satan olan roge olei?

Olan roge fi tafam, mina anal anam tuna tamu, foina naumal sikalav va masulum hin, me mekalev metam vona metav va kasov voemege vovuvuleri lau hin.

Kei olan roge hoika lei?

Ke olan roge fi karov malan, mina onal iruraine fi me menana okiuri ekove lone valakal elav va vone kikiua lome.

[9] Vala hi memuan mi sia meme to ana Satan ane kikiva memem na ana?

Tamu tuna God No-angel iruraine fi metoi mame.

Rivoiv hiv Angel hiv?

God ofouv va aham fofoira oi voemen hideo o omalav vole voemen hide ofouv va.

Roi heo Satan ofofoira heo?

Sikario naumal sikalav malaniov vona honaio faniko osikari, o kiui o liki vona hide sikario meala, mina tulatula akari mea bonihehe mamim ena mea la.

Man hin mina taotao oloe ome la felakoeverav kivu tinaul hova vona mea la?

Serivoae Iikio iorio minaoae eliki simu hoe lemi keriae talu ofilae o lui.

Roi heo leruv malikio heo?

Raula ui eui haleae o riariae kivu ehai o fofoira kunukunu.

(3.)

Ria hi Christ Omim ena talual fale mev va vonolere?

Legis sevov vona, viluril Ronrono toke ena o tarai lalamuovea o auniovea o Ui sevo vona tanae verav mev va vona.

Tarai lalamuovea o auniovea vona Tunae me ga olan man hin?

Apostles Matunae.

Ui Sevo ena tunae me ga olan?

Nicea Tunae me. Mina onal lukariae kurai ika me ena mala sia esiage.

Man hin Christ omim ena minavil nikol falemev hiv?

God Mamam, God Vovou o Nana Sevoa nana Matunae.

Man hin God Mamam, Ana nan tunarem hin?

Mi fona kim hin o nafoum hin o mina tulatula la, o ona.

Man hin God Vovou Ana nova tunarem hin?

Mi Oina o Mamam honi teteleko, Nana Sevoa ona aomuari Mary Siama ona ota houla fafaril mea ona ana filfiliumal vomakuruge okiu, le felere sou ofale lain oae le koi noane [9/10] ini ofoarekiuv o latenav voluluri ham, mi nai fe re naokivuari o malav va suni.

Man hin Nana Sevoa ona nona tunarem hin Mi foia God o laketeirieo, heo, Mima hoga ena nikolime eko mea heo Tunae ena.

Koi man fe nona tunarem hin?

Mima hoga mina onal God Anam vo me esiage, Aka siare Apostles Mamam esiveme esiage.

Mima kal va elav hiv?

Tetelako, letafi otogolous malav makiv ena.

Man hin Mima hoga ena nona tunarem hin?

Mima hoga ena mina olelamea la Siuvitabukivu ehaufari ena hide, Sevov vone asaniria o O-Sacrament va vona kiuv fele vosourio laketai ta ana felakoeverav mavorem na fin ahoure alei.

(4.)

Riahi Lo sevoa God oliki lomea la olei, o onelere?

Legis sevov vona Taluvil makan foumem sevov va vona.

Ami hin tale vil makan hona ataim hin?

God fin votaim hin Israel voham felakoe bulu ena.

Man hin Talu nikola mea la nona oloim hin?

Mamam Vovou Nana Sevoa God tetelakom nana tuna laemen o alaurarilam.

Leleta nona man hin oloim hin?

Tetalakom ami afoulam aham tarsi sialam, naumal sikalav va volugui ta tamuo mina tulatula la God ana viluril vomi vofoui tamu.

Enata la?

God akae tin eilam otalu sevoa olugui mutete, mi nafofoira, navavar nana anug vona olan sevo ga ekae tin eilam.

Nuta la?

Mi God ana omina talutalu onauri lam e, ega oa week ena mev va vona urua la fofoira oilam, letafi lo ona Jesus Christ felere sou ofale ga elugui mutete eilam Sunday ga God ole sevo eku,

[11] Sita la?

Nakalem o nakala vomi vofoui o volugui mutete o volepuhi kal o Mima ena malav tunav mev o felakoeverav hova vona suluverav mev.

Oata la?

Mi malav vona nafifilio ohasisiri tamu suni malav va vomi vofoui tin nai natin efou lame eku.

Soata la?

Nanug hobeam vavar hobea fofoira hobea, alugui ohai oi hobea o gilogilo, fofoira kunukunu la ohaufari vele.

Sevita la?

Tuna tin etigiri tafa ekui tamu viluril malav vona tafa ekui tamu.

Kanata la?

God alaurari mina onal nanoae ogigil naham volege, okoi malav mamina oli ki okaisiri tamu.

(5.)

Mina promise nosia la nona otunae elikire mi nolei o nomirea meo?

Ke tuna fi God otoirem fonai akari amirea feo o mina akari nana tun tunarea feo.

Vavala hi mina olugure nolei nohonon o nomuan mina tulatula ho nomirea mo?

Tamu God omina kelagurimea ona ilo sia vele mina roru oamile siala merea feo.

Vavala ta toio onemare?

Iruraine God aham tarai siae ena mina akari naham okelagurirea feo.

Riahi tarai siae olak ga enelere?

Tarai otalual me mena Lord Jesus ototovoriv va vona.

Nana mina otaiva Tarai ho ona mina nofea la?

Mina alea la God me suni mekalem, nafofoira feo nanoae ena olan elaurari ga, sasavaliae tin ena omim etai ga mina oliki lomea tin emiga.

[12] Koi man fe?

O koi mina metin o menana vosikarirea la ona kai asi laemen, kivu o noa sikala, Satan mekarov malan o kui lolove vona.

Koi man fe?

Koi anam mina ona menana o metin ohoverea okove mi mena hini olat leurae o mekivuv vohauvari aere, o koi me fe makivuv vohaufari me malav mena lalasir efou mev va suni.

Nomuan nona hide mi mina tulatula ho okove noma?

Tamu, nafofoira feo mina tulatula ho okove ga, letafi namina natinao hide okove lam fonai, nai o namalav eham fi.

Rivoiv hiv nomalav hiv?

Felakoeverav elav va vona malav mev va, viluril nakakaleul o navaliv o natam school ena mev va o nafelakoen malav mev vao Mima hoga ena mev va suni.

Toaeo ona mi God aham mina tulatula ho ona hide tarai sianome?

Ire tuna fi toaeo ona fi God aham tarai sia lame, mina onal nana hide olat leu me esiage, o koi aka siare fi me meLord Jesus Christ onal ena tarai sialama, o koi aka siare fi toio ona, Amen hilame, aka mina mio loemen hide talu ofis mem hona atigirire hilame.

(6.)

Koi vavala hi lame me otoio onelere?

Sacrament vona.

Man hin Sacrament?

Nana omina kelagurimea olan fi Sacrament ona Nana omina kelagurimea la oma meme.

Vavala hi Sacrament va mata?

Christ anam, Apostles vonam o Mima hoga ena.

Rivoiv hiv Christ tunam anam tav hiv?

Surio Sevoa o Ui Sevo.

Rivoi hiv Apostles vonam tav hiv?

Tokario (vathaga) o Mima hoga ena fofoira oirnev vona tau ekomori.

[13] Sacrament rivoiv hiv Mima hoga ena tav hiv?

Kivu elogoe Sanirio, fagisamev Vosuri.

Ami hin Apostles o Mima hoga ena kiae enem hin?

Jesus Christ o Nana Sevoa.

Aka siavele riala hi Sacrament hova mavo hini mere?

Sacrament hova God Anamula fi mavo hini fi merere.

Teteniv elav hiv Sacrament ona leiv?

Lelagelgigil mala mev vole ko vofimeme va o mina Nana okelagurilomea la rolon.

Vavala hi Nana Mina okelagu ri lome ho omemare?

Tunae ena.

Vavala hi ali rolo nelenelea ona Sacrament omamem na Nana omina kelagurimea la omarea meo?

Tamu Sacrament la omare feo, letafi orolon kiui fi omare hi laketei tam.

(7.)

Man kin gigil veal mev vona vole meme?

Lafi ena surio sevoa oimeme ga Mamam, o Vovou, o Nana Sevoa malan ena.

Man him Nana mina okelaguri lomea rolon mem na?

Kivu elufu kiui, o tae koisove luluae ena.

Vahide tulav voila Siuvitabu siare himeme, vona tuna la eleile?

Mina vil ena vonal.

Manaul hiv?

Mina onal Christ hide hini oiga ena, Tulav va vonauriva nanam voe vo sevo nana vome kaisirin, o koi ali lafi o Nanavona talam merem na God onoae ena hau hoi lam merem fin.

O koi man anal?

Leleta, mina onal mima hoga mina omia oesiage tare voe oiga ena.

Enata, mina onal matan fale mev va matan promise voesiage.

[14] Letafi ami ofofoira heo vovou na ale aveae ga, mi otan mina ona promise siae me ga esive ga?

Hori mala otan falev va mafofoira fo.

Roin to ana hi Jesus Christ Siuvitabu eovo?

Ta ana kiui elufu, sou ofalem na omutuon Galilee Apostles volai hide fi ore, "Velaba kini vala kal elav voririgoiriva aka vona otunarev va Mamam, o Vovou, o Nana Sevoa, Malan ena vona Siuvitabu Siaeva."

Jesus koi Siuvitabu eluluri mem?

Ire tuna fi, toio ona hide fi ore ali ana etunale Siuvitabu emarem na fi laketeirem hin, o ali kiolorem aluliri akiuri fi.

Malav Siuvitabu emalav va voluluri vokiuri ga olei hide Jesus himem?

Tamu malav va suni maton Siuvitabu ga ema voemen hide fi aka ore, malav kiolorev va tafiv.

(8.)

Man hin gigil mala mev hiv Ui sevo ena?

Bread o Wine Lord vona orev va vone ba hide.

O Nana ona man hin ama nome?

Christ otin o orav mena hide neme o mena hide vau me.

Man hin Nana omina kelaguri mea ui sevo ena mea la?

Natin o nanana uruala vofouloemen laketei lolove enam.

Ninam hi Jesus Christ Ui sevo eovo?

Le ena ama hoa ga ena bread o wine va voma, vomare vohonaire hide ore hogari natin o hogari narav, o koi nalugui ena mina ho omiba ona nalugu ham.

Man hin Ui sevo ena otigirim hin?

Jesus hide fi ore ami naleruv o narav vomarem na nana tere fi olei o nai ana tere fi aloi, o koi hide mi ali tula oleruv o orav voulav siavele menam laketei tamu.

Man hin Saint Paul otigirim hin maalav rolo nelenelea ona Ui sevo emavev va vona?

Hide fi ore ami rolo nelenelea ona bread ourem na o Lord o-Chalice ona eurem na, aluluri ena falere fi olei, Lord otin o orav vona hide.

[15] Ami ana aka ore?

Corinth vona, volai, toio ona hide ore, hogari ovag aemege fi mefan fagisane tautaveane kiune sia meme o vutiv fiv irure leiv.

Akari siavele malav me kivutinaul me mena ami ta Sacrament ho omarem hin?

Me suni memarea feo o koi me fofoira o mena mina falemea feo, mi Saint Paul koi aka aerege talu ofis honari fin tunam hin mena falemem fona ama me hide mi Christ Jesus na kivu vona laketeirio oiham fi felakoeverav hova vona ovo.

Vav ala siavele ta rolo nelenelea ofoulam nosiare mina kivua ho omaham?

Koi hide Saint Paul ore Ali na orolo otaligoiri ta bread la oure o-chalice la oure o koi hide merolo memuan ole omeveale hoigari ena melulur ri tamu.

Vavala ta merolo omeveare Ui sevo emae ogigil vona?

Mi rolo otuguri ena rolo koisovea efourea feo hivele o rolo tuna menam oesiale, o malav vone haifoiamev siavele verev fome Sacrament ho oma ham.

Okoi man fe memirem roa hoika lei?

Mealoe ena mekivuv votai God aham le merolo oruruarile ta akelei mevere.

Letafi ali omuan orolo oan lalo efoui ana otamuaraem na vavala to osiare, man ta omirem hin?

Priest anam vela laemen kini mina ana naul efou me la otaiaka orolo ona lalo efa, olelevoleae anam olore.

(9.)

Man hin gigil tokario ona vole memev va?

Bishop otau ali ana ekomori lome ga.

Man hin rolon Nana Sevoa mina kelagurimea la Tokaio ona?

Nana Sevoa feo ini foa mea heo tokario oiham o kiae efou ham.

Vahide Nana Sevoa otokario o okiae vokove nome?

Mina onal Christ ogigil vona umu fale faitea kivu o felakoeverav o Satan vone ega maton kikiuaham le kini nale evole ta anoara.

[16] Mima hogari man hin alikilome ali tokario oliki mem na anam?

Ohoniae otunae o orolo otuguri.

Tokario oliki mem na vavala hi ohoniare?

Tunae evealaemem o tarai siae o god otalual fou mev va, o mina Christ ana fale mea, o Mima hoga ena mina fale mea la.

Vavala hi orolo otugurire?

Okiv enal lugua laemen, o ofofoira omia la sikala suni, o orolo ofale laemen noae koisove eiham noae lulu tino fofoira o nanug o vavar vona noae sikala ehaufari tin ega maton le kini ole ga olaveare.

Vavala hi omuan oririgoiare?

God aham tarai siae ena iruraine atoi laemen hini, onutu o ofofoira vil va fele volugui ena o okivuv votai ena onutu felere elugui oiga ena okivuv olev va suni elav va votai ena.

Ami aham hi votaire?

God aham foina tetelakom anam kiae oleim hin, kivu ehaufari okiae, o koi Priest ofemin kivu etai ga hobea fi, mina ovea vele mi okiv ga suni ohaufarire fi. Mi ali na mina oveale mi okiv ga suni haufare fi hini o Nana Sevoa leuran omae ogigil orolon vofou vele.

(10.)

Gigil man hin mala vole meme ta ana fofoira sevoa oimem ana tau ekomori ga olei ta ana?

Bishop ana tau ekomori lome ga o tarai, ofofoira ogigil vona mea la feo omeari lome.

Man hin Nana omina kelaguri mea heo Sacrament ho ona?

Nana Sevoa feo atokari mea heo Mima hoga ena fofoira ui laemen hide o Sacrament vona fofoira oi laemen hide.

Man hin gigil mala mev va kivu ohaufari ena mev va?

Priest otau o otalu goario ona mea la.

Man hin Nana omina kelaguri mea la rolon mea la kivu elogoe ona?

God fin ali na okiv elogore ehaufarire elori mem hin o noae koisove God eliki lame ga enanoae evo laemen hide.

[17] Rolo nelenelea ona Sacrament ho omemane?

Ire tuna fi mi ali oro otugorilam merem na, okivuv vohaufari ena, mina sikala omia oniurem na fin rolo nelenelea ona Sacrament ho omarem hin, aka okivuv va viluril malaurare o makuraiare.

Man hin gigil mala mev fagisa mem asuri ena vole memev va?

Ana Priest otau ekomori lome ga o oel ena asuri lome ga ana tarai sia lome ga.

Man hin Nana omina kolagurimea la Sacrament ho ona?

God mina olikile onana o otin vona fele laketei lae men hide.

Man hin gigil mala mev va Sanirio ona?

Rini o soka vofauri.

Man hin rolon Nana omina kelaguri mea la?

Airal nala lafauri tina tetelako laisia hide, o lakiari laveav manoae o mafofoira ona.


HYMNS.

1. Bugotu 31

Bethlehem mala Siam,
Sulum laar tin;
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Me metin eoma,
Le laar ga eofou;
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

God, mona hide olat leu,
Le ovou aofou;
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Hogari namulae tuna,
Mena hide ome hii,
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

[18] Aham afu log logoaba
Jesus Christ God ovou;
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

God uruala eveiba,
Ovou Naa-na;
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Amen.

2. Mota 25; Bugotu 30

Leva fouba hamus hoga ena
Jesus na Bethlehem mala aiam.
Ana hini vai suni anam,
Votoivel Angel malam amefou,
Mima hobea mala sia ena hini,
God ali siae oi Siama ona.

Simu na laar efoure vulanu,
Jacob oku ena aere vom,
Koi ta talu sevoa la ofale
Hano ana matigiria la;
Talu osivere mala siam
Melaketeiri mal sia Christ Lord.

God otalu lain nun voa
Kosora eku fi mala siare ovo;
Angel mina mala mafoua feo
Menam suni kini laveare leia,
God omalav haifoia voemen
Onamulae o gigil vona.

Meham lalo emare vom
Anam lain noane noa fi.
Le mee fiv mala efourev
Malav mina ovealav vohai.
Me ane haifoiae tafi
Iruraine oloe tamu.

Mina hobea feo loglogoame,
Raula ta meloglogoare,
Mena hide voe oiga;
Me olaketeiriv
Houla fafaril ona kiui oiga;
Uruala kain voluba alugui ena. Amen.

[19] 3. Mota 22; Bugotu 29

God olaar lain,
Namulae araman,
Suni malav voham
Hai foiae hobea.
Lukariae lina amefu
Angel vone,
Mala osia Bethlehem
Malaketeirimam, Christ Lord.

Jesus okal a omal
Vutiare aemev,
David anamulanun ovo
Gigil ana mafale.
Laketei ohoula malav vonam
Mina makovea feo,
Ofer o ohomolo
O laar ohatal.

Meham vovou mala siam
Vovou aonege vom,
Lekimavea tuna
Mena hide fufum.
God marai kinifoam,
Namulae tuna;
Malav maleruv vona
Sulum tunam.

Aleiva laar tuna
Mesularie kini foalome,
Kui amare kini ofoa
Laketei otaun.
Malav noae lalamu eiv
Laar eleiva,
Felakoeverev vosulaire
Laar eovutiari. Amen.

4. Mota 21; Bugotu 28

Vona o tuunav,
Me loglogoame;
[20] Me lukariame Bethlehem.
Vovou na aleham!
God ali siae ooi:
Lukariame anam,
Ana hini koefaleame,
Aham lina amefu, Christ Lord.

God tunam anam God,
Laar anam Laar,
Siama oval ena touralam.
God tunam otalu,
Laketei eovo:
Lukariame . . . . .

Angel toio oiba,
Me afui tetelako eime,
God aham raula lina akeba.
Lain laar,
Aramun lalo:
Lukariame . . . . .

Angel o malav,
Felakoeverav o lainemil,
Suni raula afuba Christ Lord aham.
Laketei, otalu,
Kosora mala nosia,
Lukariame . . . . . Amen.

5. Mota 20; Bugotu 27

Lina afu meloglogoa,
God aham lina amefu,
God mene anoa,
Christ Bethlehem mala siam.
Prophet talu matigiria la
Kosora fi ofale;
God o Lamb oleiva,
Jesus Christ mala siam.
Aham hini lina amefu
Jesus Christ mala siam.

[21] God fin God, Lar fi Lar,
Lain tuna aemem;
Malav mamim eoma,
Siama ona mala osia;
Lalo emare ovo,
Namulae omim tuna;
God ovou alaurariba
Jesus Christ mala siam.
Aham . . . . . Amen.

Vovou na kini foam,
God omalav me aeme;
Aekiuge, me laketeiv,
Emmanuel alaurariba!
Angel fe! alaurariba!
Malav fe! alaurariba!
God ovou alaurariba!
Jesus Christ mala siam.

Aham . . . . . Amen.

6. Mota 144; Bugotu 99

Jerusalem lain,
God o felakoe,
Hobea tuna,
Ena menoare;
Mina hobea tin,
Feo ika leia,
Kiaae o laar,
God o laurae.

Christ fin sulum;
Michael ne Gabriel
Angel vona nikol
Alaurari ena;
Sevov suni mananavil
Ika lukariare leiv,
Foumev o Kurumev
Felakoeverav maton.

[22] Lord, voham oririgoiria
Lafa hobea tuna
Asimevev voham
Olaak ena.
Aka fale faitiam
Vuvulerio okaisirivele,
Mina hobea haifoiame
Haifoiae omim ena.

Metalain felakoe me
Mefelakoe fi.
Nikol felakoe me
Suni elikime.
Jesus, eveima
Ekalem anam,
Iruraine alaurarilem
Kalem, Ovou, Nana. Amen.

7. Mota 199

Lord Jesus Vovou na foa fufum,
Le ohatal na ara vona mem fin,
Simu lain mem asulaire aemege
Jesus na irum ara votat.

Vovou na levalom cow afire,
Le vovou hona lakolam leim fin,
Jesus, nanam kini foava nai nona namulam,
Iruraine ega maton ta nane nonoare.

Nai noveneri filame, nakelei noava,
Lord, navail vofoima, o nana namulava,
Tulav maton votoi vele vosevoriva,
Le ririgoialem nofelakoe eham. Amen.

8. Mota 184

Me suni loglogoame
Viluril logo me,
Felakoevera vona mev mafan
Laketei omin emav.

[23] Tuna ena kini ofoa
Le taare ali osia,
Angel malamukasev makav
Ana hide kain vomalu.

Merolo olurime tahona
Le omim okoveme,
Kuaev valakal haifoiaba
Kikiuae tamua lemen.

Me suni loglogoame
Christ Emmanuel aham,
Laar kasov voham eofou
Lee me suni meoma. Amen.

9. Mota 8

Hano aunio ona, Lord,
Fagisamev malukaria,
Le felere malaketei
Loglogoae ena mafele;

Ekoi lukaria fileme
Aunio ho ona notailan;
Lemi va koi nolelav
Lo inu e ene.

Ena hini nolat leulemen
Elate leurav
Mafan savaroroamem,
Mafan rolo latelsurav.

Mafan uruala namulalav
Le inu e eali,
Mafan namulamem na
Koi nova oka siav.

Mafan na alelav
Mina vutia onal,
Lalasir rolo lateleura
Le nolufure ne noanov.

[24] Mafan nosivemem
Na salene noanov,
Laketei tamu
Ekivuv vonal.

Inu ali, Lord,
Late leurare nonoa,
Lae o haae,
Tina kiui o visaveae.

Kiae notaun lei,
Le rolo hobea onefou,
Ena hini nolat leulemen,
Koi elaketeirima. Amen.


Project Canterbury