Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


Podczas nabożeństwa porannego w następujące święta: Bożego Narodzenia, Trzech Króli, Wielkiejnocy. Wniebowstąpienia Pańskiego, w dzień Zesłania Ducha Świętego, w niedzielę Św. Trójcy, w dzień Św. Bartłomieja, św. Jana Chrzciciela, św. Macieja, św. Jakóba, św. Mateusza, św. Szymona, św. Judy i św. Andrzeja zamiast Apostolskiego wyznania wiary ma być odmawiane atanazjańskie wyznanie wiary.

QUICUNQUE VULT.

KTO chce być zbawiony, ten przedewszystkiem powinien mieć prawdziwą chrześcijańską wiarę. Kto wiary tej w zupełności i w czystości nie zachowuje, ten niechybnie zginie na wieki. Ta zaś jest prawdziwa wiara chrześcijańska, że czcimy jedynego Boga w Trójcy i Trójcę w Jedności; nie mieszając osób i nie rozdzielając istoty. Inna bowiem jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Ale Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem; równi w chwale, równi w wiecznym majestacie. Jaki jest Ojciec, taki Syn i taki Duch Święty. Niestworzony jest Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierzony jest Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Wieczny jest Ojciec, wieczny Syn, wieczny Duch Święty. Jednak nie trzej wieczni, ale jeden wieczny, tak jak nie trzej niezmierzeni, ale jeden niezmierzony i niestworzony. Podobnież wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny Duch Święty; a jednak nie trzej wszechmocni ale jeden wszechmocny. Tak więc Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn, Bogiem Duch Święty; a jednak nie ma trzech Bogów, ale jeden jest Bóg. Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem Duch Święty; jednak niema trzech Panów, ale jeden jest Pan. Albowiem jak podług prawdy chrześcijańskiej, musimy w każdej z osobna osobie wyznawać Boga i Pana, tak w chrześcijańskiej wierze nie wolno nam nazywać trzech Bogów, ani trzech Panów. Ojciec nie jest z nikogo ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony. Syn jedynie z Ojca, nie uczyniony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch Święty z Ojca i z Syna, nie uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, ale z nich wychodzący. Jeden więc jest Ojciec, nie trzech Ojców; jeden Syn, nie trzech Synów, jeden Duch Święty, a nie trzy Duchy Święte. I w tej Trójcy nie ma pierwszego ani ostatniego, większego ani mniejszego, lecz wszystkie trzy osoby są jednakowo wieczne i równe sobie. Tak iż, jak już wyżej powiedziano i Trójcę w Jedności i Jedność w Trójcy czcić należy. Kto więc chce być zbawiony, tak o Trójcy myśleć powinien. Ale koniecznem jest do wiecznego zbawienia, aby także wiernie wierzył, że Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Prawdziwa jest zatem wiara, gdy wierzymy i wyznajemy, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i Człowiekiem, Bogiem z natury Ojca, przed założeniem świata zrodzony, człowiekiem z natury matki, w świecie urodzony. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, duszę rozumną i ludzkie ciało mający. Równy Ojcu pod względem Bóstwa, mniejszy od Ojca ze względu na człowieczeństwo. A jakkolwiek Bogiem jest i człowiekiem, niema jednak dwóch Chrystusów, ale jeden jest Chrystus, jeden zaś, nie przez przemianę Bóstwa w człowieczeństwo, lecz przez przyjęcie człowieczeństwa przez Bóstwo; jeden więc, nie przez zmieszanie jednej i drugiej natury, lecz przez jedność osoby. Albowiem jak dusza rozumna i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym są Chrystusem, który cierpiał dla naszego zbawienia, zstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na jego przyjście wszyscy ludzie zmartwychwstaną w swych własnych ciałach, i zdadzą sprawę z czynów swych, a którzy dobrze czynili, pójdą do życia wiecznego; którzy zaś źle czynili, w ogień wieczny. Taką jest prawdziwa wiara chrześcijańska; kto tej nie wyznaje stale i wiernie, nie może być zbawiony.

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.


Project Canterbury