Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


PORZĄDEK
NABOŻEŃSTWA WIECZORNEGO
na cały rok.

Ksiądz odmawia wszystkie lub też niektóre z następujących cytat Pisma Świętego.

ALE GDYBY się odwrócił niezbożny od niezboźności swojej, której się dopuścił, a czyniłby sąd i sprawiedliwość, ten duszę swoją zachowa. Ezech. XVIII. 27.

Albowiem ja znam nieprawość moją, a grzech mój przedemną jest zawżdy. Psalm. LI. 5.

Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. Psalm LI. 11.

Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże! Psalm LI. 19.

Rozedrzyjcie serce wasze, a nie szaty wasze, i nawróćcie się do Pana Boga waszego; boć on jest łaskawy i miłosierny, nie rychły ku gniewu, a hojny w miłosierdziu, i żałujący złego. Joel II. 13.

Panu Bogu naszemu, miłosierdzie i litość; ponieważeśmy mu odporni byli, a nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, żebyśmy chodzili w ustawach jego, które on dał przed oblicze nasze przez proroków, sług swoich. Daniel IX. 9, 10.

Karz mię Panie, ale łaskawie, nie w gniewie swym, byś mnie snąć w niwecz nie obrócił! Jerem. X. 24.

Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo niebieskie. Św. Mat. III. 2.

Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzeknę mu: Ojcze! Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i nie godzienem więcej być nazywany synem twoim. Św. Łuk. XV. 18, 19.

Nie wchodź w sąd z sługą twoim, albowiem nie będzie usprawiedliwiony przed obliczem twojem żaden żyjący. Psalm CXLIIL 2.

Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas niemasz; jeślibyśmy wyznali grzechy nasze wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy, i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. I Św. Jan I. 8, 9.

Ksiądz:

UMIŁOWANI bracia! Pismo Święte napomina nas w różnych miejscach, abyśmy rozliczne grzechy i przewinienia nasze wyznawali i wypowiadali, abyśmy ich przed obliczem Boga Ojca naszego nie ukrywali ani usprawiedliwiali, ale raczej, abyśmy w poniżeniu i w pokorze serca z żalem i skruchą do nich się przyznawali dla dostąpienia odpuszczenia ich przez łaskę i wielkie miłosierdzie Boże. A chociaż każdej chwili grzechy nasze przed Bogiem wyznawać powinniśmy, tembardziej obowiązani jesteśmy tak czynić, gdy się w tym celu zgromadzamy, abyśmy za niezliczone dobrodziejstwa z Jego szczodrobliwej ręki otrzymane, serdeczne dzięki składali, chwałę i cześć Jemu należną śpiewali, słowa Jego świętego słuchali i błagali Go o niezbędne dla duszy i ciała naszego potrzeby. Z tych więc przyczyn wzywam i proszę was wszystkich tutaj zgromadzonych, abyście się zbliżyli do tronu Bożej łaski i sercem szczerem i czystem wspólnie się ze mną modlili.

Powszechna spowiedź, którą całe zgromadzenie klęcząc powtarza za księdzem.

WSZECHMOGĄCY, najlitościwszy Ojcze! Pobłądziliśmy i zeszliśmy z dróg Twoich, jak owce zbłąkane, poszliśmy za namową i skłonnościami naszych serc; przestąpiliśmy święte przykazania Twoje; zaniechaliśmy tego cośmy powinni byli czynić, a czyniliśmy to, czegośmy się wystrzegać mieli, i nic świętego w nas niema! Ale Ty, o Panie! zmiłuj się nad nami nędznymi grzesznikami. Nie karz tych, o Boże, którzy przestępstwa swe wyznają, a i tych, którzy za grzechy pokutują, przyjm do łaski Twej według Twych obietnic, któreś nam dał przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Spraw miłosierny Boże, abyśmy odtąd prowadzili życie czyste, wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne ku chwale Imienia Twego świętego. Amen.

Absolucja, czyli odpuszczenie grzechów, które ksiądz stojąc ogłusza klęczącemu zgromadzeniu.

WSZECHMOGĄCY Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nie pragnie śmierci grzesznika, ale raczej, aby się grzesznik odwrócił od swej bezbożności i żył, i który udzielając mocy sługom swym nakazał im głosić ludowi swemu, pokutującemu, odpuszczenie grzechów. On odpuszcza grzechy i wybacza przewinienia wszystkim tym, którzy prawdziwą czyniąc pokutę, doń się zwracają i szczerze i prawdziwie wierzą w Jego świętą Ewangelję. Błagamy więc łaski i miłosierdzia Jego, aby nas raczył obdarzyć prawdziwą skruchą i napełnić swym Duchem Świętym, któryby uczynił wszystkie nasze poczynienia przyjemnemi przed obliczem Jego; aby życie nasze odtąd było czyste i święte, iżbyśmy ostatecznie przyjęci byli do radości wiekuistych w Jego niebieskiem królestwie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ksiądz, klęcząc odmawia głośno Modlitwę Pańską, którą klęczące zgromadzenie za nim powtarza.

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Ksiądz. Panie, rozchyl wargi nasze!
Zgrom. A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją!
Ksiądz. Panie, pośpiesz na nasz ratunek!
Zgrom. Panie ratuj nas!

Wszyscy powstają.

Ksiądz. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu!
Zgrom. Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.
Ksiądz. Wysławiajcie Pana!
Zgrom. Imię Pańskie niechaj będzie wysławiane!

Następnie mają być odczytane psalmy przypadające wedłuy kalendarza na ów dzień. Po psalmach następuje czytanie Starego Testamentu, a po niem Magnificat, lub Psalm XCVIII.

MAGNIFICAT.
Św. Łukasz I.

WIELBI dusza moja Pana,
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
Iż wejrzał na poniżenie służebnicy swojej; albowiem oto, odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody;
Bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest, i święte imię jego,
I miłosierdzie jego od pokolenia do pokolenia nad tymi, co się go boją.
Dokazał mocy ramieniem swojem, i rozproszył pysznych w myślach serca ich;
Strącił mocarzy z tronów i wywyższył poniżonych;
Łaknących napełnił dobrami, a bogaczów odprawił z niczem;
Wziął w opiekę Izraela, sługę swego, aby wspomnieć na miłosierdzie swoje
(Jak mówił do ojców naszych) nad Abrahamem i nad nasieniem jego na wieki.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Lub też następujący psalm z wyjątkiem dziewiętnastego dnia każdego miesiąca.

CANTATE DOMINO.
Psalm XCVIII.

ŚPIEWAJCIE Panu pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego.
Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoje.
Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swoją przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego.
Śpiewajże Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i śpiewajcie,
Grajcie Panu na harfie; głosem przyśpiewując.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okrąg świata, i mieszkający na nim.
Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół niech się rozradują
Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, i narody w prawości.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jak było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Następuje czytanie Nowego Testamentu, po którem śpiewa się Nunc dimittis.

NUNC DIMITTIS.
Św. Łukasz II. 29.

TERAZ puszczasz sługę swego, Panie według słowa swego, w pokoju;
Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje,
Któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludów,
Światłość ku objawieniu poganom, i chwałę ludu swego Izraelskiego.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jak było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Lub też następujący psalm z wyjątkiem dwunastego dnia każdego miesiąca.

DEUS MISEREATUR.
Psalm LXVII.

BOŻĘ! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami,
Aby tak poznali na ziemi drogę twoją, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!
Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi.
Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.
Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz.
Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jak było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Następnie całe zgromadzenie wraz z księdzem stojąc śpiewa lub odmawia Apostolskie Wyznanie Wiary.

WIERZE w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marji Panny umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion: zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych: wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Ksiądz. Pan z wami!
Zgrom. I z duchem twoim!
Ksiądz. Módlmy się.

Wszyscy klękają.

Ksiądz. Panie zmiłuj się nad nami!
Zgrom. Chryste zmiłuj się nami!
Panie zmiłuj się nad nami!

Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską.

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Ksiądz powstawszy mówi:

Ksiądz. Panie okaż nam miłosierdzie Twoje.
Zgrom. I obdarz nas Twem zbawieniem.
Ksiądz. O Panie, pobłogosław naszego Prezydenta.
Zgrom. I wysłuchaj nas łaskawie, gdy do Ciebie wołamy.
Ksiądz. Uzbrój sługi Twe sprawiedliwością.
Zgrom. I rozraduj lud Twój, o Panie.
Ksiądz. Zbaw lud Twój, o Panie.
Zgrom. I pobłogłosław dziedzictwu Twemu.
Ksiądz. Obdarz nas pokojem, Panie.
Zgrom. Boć nikt inny nie walczy za nas, prócz Ciebie, o Boże.
Ksiądz. Panie, stwórz w nas serca czyste.
Zgrom. I Ducha Twego Świętego nie odbieraj od nas.

Następują trzy kolekty, z których pierwsza zmienia się zgodnie z kalendarzem kościelnym, dwie zaś następujące są odmawiane bez zmian podczas nabożeństwa wiecznego.

Kolekta druga. O pokój.

O BOŻE, który wzniecasz w nas wszystkie święte pragnienia, wszelkie dobre zamysły i wszelkie zbawienne zamiary, obdarz nas pokojem Twym, którego świat nam dać nie może; aby nietylko serca nasze posłuszne były świętym przykazazaniom Twoim, ale też abyśmy wolni będąc od bojaźni przed nieprzyjaciółmi naszymi, spędzić mogli nasze życie w pokoju. Uczyń tak, o Panie, dla zasług Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. Amen.

Kolekta trzecia. O pomoc w niebezpieczeństwie.

OŚWIEĆ ciemności nasze prosimy Cię, Panie, i w wielkiem miłosierdziu Twem chroń nas w ciągu nocy dzisiejszej od wszystkich nieszczęść i niebezpieczeństw, dla miłości jednorodzonego Syna Twego, a Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa za Prezydenta.

WIEKUISTY i wszechmogący Boże, Panie panów i Królu królów, jedyny Rządco wszystkich władców i książąt, który z tronu chwały swej spoglądasz na wszystkich mieszkańców ziemi, całem sercem błagamy Cię racz spojrzeć łaskawem okiem na Prezydenta Rzeczypospolitej naszej i obdarować go łaską Ducha Twego Świętego, aby mógł zawsze zostać posłusznym świętej woli Twojej i Twym świętym przykazaniom; napełnij go niebiańskimi dary Twymi, obdarz go zdrowiem i uzbrój go mocą swą, aby mógł pokonać wszystkich nieprzyjaciół swoich, a po skończeniu tego żywota wprowadź go do chwały i radości wiecznej, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za duchowieństwo i lud.

WSZECHMOGĄCY i wiekuisty Boże, który czynisz wielkie cuda, ześlij na biskupów,  księży i wszystkich innych głosicieli słowa Twego świętego, jak również na wszystkie zbory ich pieczy powierzone, Ducha łask i darów niebiańskich; skrapiaj ich rosą Twego błogosławieństwa i spraw, aby wszyscy stali się Tobie miłymi, wykonywując świętą Twą wolę. Uczyńźe tak, o Panie, dla czci i chwały Orędownika i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa przyczynna za wszystkich ludzi, odmawiana wtedy, kiedy niema litanji.

O BOŻE, Stwórco i Zbawicielu całej ludzkości, błagamy Cię w pokorze serc naszych: objaw zamiary Twe wszystkim ludziom bez względu na ich stan czy pochodzenie i okaż nam wszystkim zbawienie Twoje. Szczególnie zaś prosimy Cię o pomyślność dla kościoła Twego, rządź i kieruj nim przez Ducha Twego Świętego tak, aby wszyscy, którzy noszą imię Chrystusowe trwali w wierze i zachowali jedność ducha w pokoju i aby w świętości życia postępowali na drodze prawdy. Polecamy też Twej ojcowskiej opiece wszystkich zasmuconych i uciśnionych, wszystkich na duszy, lub ciele udręczonych i wszystkich w utrapieniach będących, (a szczególniej tych za których ku Tobie modły nasze ślemy). Daj, aby przez całe życie w cierpliwości bojowali dobry bój wiary i zaprowadź ich do pokoju błogosławionych, gdzie ich czeka radość zupełna. Wysłuchaj nas dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Powszechne dziękczynienie.

WIEKUISTY i wszechmocny Boże, w pokorze serca dziękujemy Ci za wielką łaskę i miłosierdzie Twoje, które nami wszystkim ludziom wyświadczasz. Dziękujemy Ci za wszystkie dary, któremi nas zbogaciłeś, i za wszelkie błogosławieństwa, któremiś nas dotąd uszczęśliwiał, szczególniej zaś za niewypowiedzianą miłość, okazaną nam w zbawieniu świata przez Syna Twego Jezusa Chrystusa, za wszelkie środki łaski, przez Niego nam udzielane i za nadzieję wiecznej chwały, którą nam On pozyskał. Prosimy Cię, o Panie, daj nam poznać w pełni wszystkie dobrodziejstwa Twoje, abyśmy z całego serca szczerze Ci dziękowali, i głosili chwałę Twoją nietylko usty, lecz i życiem naszem. Daj, abyśmy się zupełnie służbie Twojej oddali i codziennie chodzili przed Tobą w świętości i sprawiedliwości, która się Tobie podoba. Pomnażaj w nas poznanie Twej prawdy i cześć dla Ciebie, abyśmy Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, coraz bardziej byli podobni, i coraz godniejszymi się stawali Twego niebieskiego Królestwa. Wysłuchaj nas, Ojcze niebieski, dla Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któremu z Tobą i z Duchem Świętym niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Świętego Chryzostoma.

WSZECHMOGĄCY Boże, któryś nam łaskawie zezwolił zanosić przed Twe oblicze nasze modlitwy i prośby, i przyobiecałeś, że gdzie dwóch albo trzech zbierze sie w Imieniu Twojem, Ty wysłuchasz ich modlitwy; wysłuchaj więc Panie naszych modlitw i błagań i jeśli taka jest Twoja święta wola, spełnij je, obdarzając nas na tym świecie znajomością Twej wiecznej prawdy a w przyszłym daj nam, o Panie, żywot wieczny. Amen.

2 DO KOR. XIII.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niechaj będzie z nami wszystkimi. Amen.

Koniec Nabożeństwa Wieczornego.


Project Canterbury