Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


PORZĄDEK
NABOŻEŃSTWA PORANNEGO
na cały rok.

Ksiądz odmawia wszystkie lub też niektóre z następujących cytat Pisma Świętego.

ALE GDYBY się odwrócił niezbożny od niezboźności swojej, której się dopuścił, a czyniłby sąd i sprawiedliwość, ten duszę swoją zachowa. Ezech. XVIII. 27.

Albowiem ja znam nieprawość moją, a grzech mój przedemną jest zawżdy. Psalm. LI. 5.

Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. Psalm LI. 11.

Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże! Psalm LI. 19.

Rozedrzyjcie serce wasze, a nie szaty wasze, i nawróćcie się do Pana Boga waszego; boć on jest łaskawy i miłosierny, nie rychły ku gniewu, a hojny w miłosierdziu, i żałujący złego. Joel II. 13.

Panu Bogu naszemu, miłosierdzie i litość; ponieważeśmy mu odporni byli, a nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, żebyśmy chodzili w ustawach jego, które on dał przed oblicze nasze przez proroków, sług swoich. Daniel IX. 9, 10.

Karz mię Panie, ale łaskawie, nie w gniewie swym, byś mnie snąć w niwecz nie obrócił! Jerem. X. 24.

Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo niebieskie. Św. Mat. III. 2.

Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzeknę mu: Ojcze! Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i nie godzienem więcej być nazywany synem twoim. Św. Łuk. XV. 18, 19.

Nie wchodź w sąd z sługą twoim, albowiem nie będzie usprawiedliwiony przed obliczem twojem żaden żyjący. Psalm CXLIIL 2.

Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas niemasz; jeślibyśmy wyznali grzechy nasze wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy, i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. I Św. Jan I. 8, 9.

Ksiądz:

UMIŁOWANI bracia! Pismo Święte napomina nas w różnych miejscach, abyśmy rozliczne grzechy i przewinienia nasze wyznawali i wypowiadali, abyśmy ich przed obliczem Boga Ojca naszego nie ukrywali ani usprawiedliwiali, ale raczej, abyśmy w poniżeniu i w pokorze serca z żalem i skruchą do nich się przyznawali dla dostąpienia odpuszczenia ich przez łaskę i wielkie miłosierdzie Boże. A chociaż każdej chwili grzechy nasze przed Bogiem wyznawać powinniśmy, tembardziej obowiązani jesteśmy tak czynić, gdy się w tym celu zgromadzamy, abyśmy za niezliczone dobrodziejstwa z Jego szczodrobliwej ręki otrzymane, serdeczne dzięki składali, chwałę i cześć Jemu należną śpiewali, słowa Jego świętego słuchali i błagali Go o niezbędne dla duszy i ciała naszego potrzeby. Z tych więc przyczyn wzywam i proszę was wszystkich tutaj zgromadzonych, abyście się zbliżyli do tronu Bożej łaski i sercem szczerem i czystem wspólnie się ze mną modlili.

Powszechna spowiedź, którą całe zgromadzenie klęcząc powtarza za księdzem.

WSZECHMOGĄCY, najlitościwszy Ojcze! Pobłądziliśmy i zeszliśmy z dróg Twoich, jak owce zbłąkane, poszliśmy za namową i skłonnościami naszych serc; przestąpiliśmy święte przykazania Twoje; zaniechaliśmy tego cośmy powinni byli czynić, a czyniliśmy to, czegośmy się wystrzegać mieli, i nic świętego w nas niema! Ale Ty, o Panie! zmiłuj się nad nami nędznymi grzesznikami. Nie karz tych, o Boże, którzy przestępstwa swe wyznają, a i tych, którzy za grzechy pokutują, przyjm do łaski Twej według Twych obietnic, któreś nam dał przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Spraw miłosierny Boże, abyśmy odtąd prowadzili życie czyste, wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne ku chwale Imienia Twego świętego. Amen.

Absolucja, czyli odpuszczenie grzechów, które ksiądz stojąc ogłusza klęczącemu zgromadzeniu.

WSZECHMOGĄCY Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nie pragnie śmierci grzesznika, ale raczej, aby się grzesznik odwrócił od swej bezbożności i żył, i który udzielając mocy sługom swym nakazał im głosić ludowi swemu, pokutującemu, odpuszczenie grzechów. On odpuszcza grzechy i wybacza przewinienia wszystkim tym, którzy prawdziwą czyniąc pokutę, doń się zwracają i szczerze i prawdziwie wierzą w Jego świętą Ewangelję. Błagamy więc łaski i miłosierdzia Jego, aby nas raczył obdarzyć prawdziwą skruchą i napełnić swym Duchem Świętym, któryby uczynił wszystkie nasze poczynienia przyjemnemi przed obliczem Jego; aby życie nasze odtąd było czyste i święte, iżbyśmy ostatecznie przyjęci byli do radości wiekuistych w Jego niebieskiem królestwie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ksiądz, klęcząc odmawia głośno Modlitwę Pańską, którą klęczące zgromadzenie za nim powtarza.

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Ksiądz. Panie, rozchyl wargi nasze!
Zgrom. A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją!
Ksiądz. Panie, pośpiesz na nasz ratunek!
Zgrom. Panie ratuj nas!

Wszyscy powstają.

Ksiądz. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu!
Zgrom. Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.
Ksiądz. Wysławiajcie Pana!
Zgrom. Imię Pańskie niechaj będzie wysławiane!

Następnie ma być odmówiony lub odśpiewany Psalm XCV, z wyjątkiem dnia Wielkiejnocy i dziewiętnastego dnia każdego miesiąca.

VENITE, EXULTEMUS DOMINO.
Psalm XCV.

POJDŹCIEŻ, śpiewajmy Panu; wykrzykujmy skale zbawienia naszego.
Uprzedźmy oblicze jego z chwałą; psalmy mu śpiewajmy.
Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.
W jegoż rękach są głębokości ziemi, i wierzchy gór jego są.
Jegoż jest morze, bo je on uczynił; i ziemia, którą ręce jego ukształtowały.
Pójdźcie, kłaniajmy się a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym.
Onci jest zaiste Bóg nasz, a myśmy lud pastwiska jego, i owce rąk jego. Dziś jeśli głos jego usłyszycie,
Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.
Kiedy mię kusili ojcowie wasi, doświadczyli mię, i widzieli sprawy moje.
Przez czterdzieści lat miałem spór z tym narodem, i rzekłem: Lud ten błądzi sercem, a nie poznali dróg moich;
Którymem przysiągł w popędliwości mojej, że nie wnijdą do odpocznienia mego.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Następnie mają być odczytane psalmy przypadające według kalendarza na ów dzień. Na końcu każdego psalmu ma być powtarzane: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Potem następuje czytanie Starego Testamentu według kalendarza.

Po czytaniu śpiewa się hymn Te Deum Laudamus.

Przed każdem czytaniem duchowny mówi: Czytam z takiego a takiego rozdziału takiej a takiej księgi, od takiego a takiego wiersza. Po każdem czytaniu duchowny mówi: Na tern kończy się pierwsze lub drugie czytanie.

TE DEUM LAUDAMUS.

CIEBIE, Boże, chwalimy, ciebie Panem być wyznawamy.
Ciebie, wiecznego Ojca, wszystka ziemia czci i wielbi.
Tobie wszyscy Anieli, Tobie niebiosa i wszystkie mocarstwa.
Tobie Cherubinowie i Serafinowie nieprzestannym głosem śpiewają:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej.
Ciebie chwalebne zgromadzenie Apostołów,
Ciebie zacna liczba Proroków,
Ciebie niezliczony poczet Męczenników chwali,
Ciebie na całej ziemi Święty Kościół Chrześcijański wyznawa.
Ojca niezmiernego majestatu
I Syna jedynego Twego prawdziwego.
Też Pocieszyciela Ducha Świętego.
Tyś Królem Chwały, o Chryste!
Ty jesteś wiecznym Synem Ojca.
Ty dla ratunku naszego, mając przyjąć postać ludzką nie wzgardziłeś panieńskim żywotem.
Ty złamawszy żądło śmierci, otworzyłeś wszystkim wierzącym królestwo niebieskie.
Ty na prawicy Bożej siedzisz w chwale Boga Ojca.
Wierzymy, że przyjdziesz, abyś był naszym Sędzią.
Dlatego błagamy Cię, racz wspomóc sługi Twoje, któreś odkupił Swą drogą krwią.
Zalicz ich w poczet Twych Świętych, do wiecznej chwały Twojej.
Zbaw lud Twój, o Panie, i pobłogosław dziedzictwu Twemu.
Rządź ludem Twym i wywyższaj go na wieki.
Dzień po dniu błogosławimy Ciebie,
Czcząc Imię Twoje bezustannie i na wieki!
Racz nas, o Panie, dnia tego od każdego grzech a zachować,
Zmiłuj się nad nami, Panie, zlituj się nad nami; w Tobie jest ufność nasza.
Tobiem, Panie, zaufał, niechaj nie będę zhańbiony.

Zamiast Te Deum Laudamus może być odśpiewany hymn.

BENEDICITE, OMNIA OPERA DOMINI.

WSZYSTKIE Pańskie stworzenia, wielbijcie Pana chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wielbijcie Panna, Anioły niebieskie: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Niebiosa, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiescznie.
Wszystkie wo dy zebrane pod niebem, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszystkie Zastępy niebieskie, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Księżyc i słońce, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszystkie gwiazdy na niebie, wielbijcie Pana; chwalcie i sławcie go wiecznie.
Deszcze i rosy, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszystkie wiatry, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Ognie i żary, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Zimy i lata, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Nawałnice i gradobicia, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Lody i mrozy, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Szrony i śniegi, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Dni i noce, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Światłość i mroki, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Gromy i chmury, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Ziemio, uwielbiaj Pana: chwal i wysławiaj go wiecznie,
Pagórki i góry, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszelkie rośliny ziemskie, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszystkie krynice, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Morza i rzeki, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wieloryby i wszelkie wodne stworzenia, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszystkie ptaki podniebne, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Wszystkie zwierzęta leśne i domowe, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Synowie ludzcy, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
O Izraelu, uwielbiaj Pana: chwal i wysławiaj go wiecznie.
Kapłani Pańscy, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
O służebnicy Pańscy, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Duchy i dusze sprawiedliwych, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Święci, którzyście smutni i zasępieni, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Ananjaszu, Azarjaszu i Mizaelu, wielbijcie Pana: chwalcie i sławcie go wiecznie.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jako było od początku, jest i będzie zawsze, od wieków aż po wieki. Amen.

Następuje czytanie drugie Nowego Testamentu. Po niem śpiewa się łub czyta nasiępupujący hymn, z wyjątkiem tego dnia, kiedy hymn ten przypada jako ewangelja.

BENEDICTUS.
Św. Łukasz I. 68.

DŁOGOSŁAWIONY niech będzie Pan, Bóg Izraela, iż nawiedził i uczynił odkupienie ludowi swemu,
I wzniósł nam róg zbawienia w domu Dawida sługi swego,
(Jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieków)
Zbawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
Aby wykonać miłosierdzie nad ojcami naszymi, i wspomnieć na przymierze swoje święte,
Na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam to da,
Abyśmy, wybawieni z ręki nieprzyjaciół swoich, bez bojaźni mu służyli
W świętobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem jego, po wszystkie dni żywota naszego.
I ty, dzieciątko, Prorokiem Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz wprzód przed obliczem Pańskiem gotować drogi jego,
Abyś dało poznanie zbawienia ludowi jego na odpuszczenie grzechów ich,
Dla serdecznego miłosierdzia Boga naszego, przez które nawiedził nas wschód z wysokości,
Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, dla skierowania nóg naszych na drogę pokoju.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Lub też następujący Psalm:

JUBILATE DEO.
Psalm C.

WYKRZYKAJCIE Panu, wszystka ziemio!
Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.
Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem, a do sieni jego z chwałami; wysławiajcież go, dobrorzeczcież imieniowi jego;
Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie jego, a od narodu aż do narodu prawda jego.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu! Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen.

Następnie całe zgromadzenie wraz z duchownym stojąc śpiewa lub odmawia Apostolskie Wyznanie Wiary, z wyjątkiem tego dnia kiedy się odmawia wyznanie Świętego Atanazego.

WIERZE w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marji Panny umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion: zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych: wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Ksiądz. Pan z wami!
Zgrom. I z duchem twoim!
Ksiądz. Módlmy się (wszyscy klękają).
Panie zmiłuj się nad nami!
Zgrom. Chryste zmiłuj się nami!
Panie zmiłuj się nad nami!

Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską.

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Ksiądz powstawszy mówi:

Ksiądz. Panie okaż nam miłosierdzie Twoje.
Zgrom. I obdarz nas Twem zbawieniem.
Ksiądz. O Panie, pobłogosław naszego Prezydenta.
Zgrom. I wysłuchaj nas łaskawie, gdy do Ciebie wołamy.
Ksiądz. Uzbrój sługi Twe sprawiedliwością.
Zgrom. I rozraduj lud Twój, o Panie.
Ksiądz. Zbaw lud Twój, o Panie.
Zgrom. I pobłogłosław dziedzictwu Twemu.
Ksiądz. Obdarz nas pokojem, Panie.
Zgrom. Boć nikt inny nie walczy za nas, prócz Ciebie, o Boże.
Ksiądz. Panie, stwórz w nas serca czyste.
Zgrom. I Ducha Twego Świętego nie odbieraj od nas.

Następują trzy kolekty, z których pierwsza zmienia się zgodnie z kalendarzem kościelnym, dwie zaś następujące są odmawiane bez zmian podczas nabożeństwa porannego.

KOLEKTA DRUGA.

O BOŻE, Stwórco pokoju i zgody, w Tobie jest nasz żywot wieczny, w Twej służbie spoczywa nasz spokój zupełny; broń nas, pokorne sługi Twoje, od wszelkich napadów nieprzyjaciół naszych i spraw abyśmy ufni w obronę Twoją, wolni byli od wszelkiej trwogi i bojaźni przed nieprzyjaniółmi naszymi. Uczyń tak, o Boże, przez miłość dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

KOLEKTA TRZECIA.

O PANIE, Ojcze nasz niebieski, wszechmogący i wieczny Boże, któryś nas bezpiecznie po dziś dzień prowadzić raczył, broń nas dzisiaj Twą wielką mocą i spraw abyśmzy nie popadli w żaden grzech ani niebezpieczeństwo, lecz aby wszystkie nasze poczynania tak były kierowane iżbyśmy tylko to czynili, co jest sprawiedliwe i święte przed obliczem Twojem, dla Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA PREZYDENTA.

WIEKUISTY i wszechmogący Boże, Panie panów i Królu królów, jedyny Rządco wszystkich władców i książąt, który z tronu chwały swej spoglądasz na wszystkich mieszkańców ziemi, całem sercem błagamy Cię racz spojrzeć łaskawem okiem na Prezydenta Rzeczypospolitej naszej i obdarować go łaską Ducha Twego Świętego, aby mógł zawsze zostać posłusznym świętej woli Twojej i Twym świętym przykazaniom; napełnij go niebiańskimi dary Twymi, obdarz go zdrowiem i uzbrój go mocą swą, aby mógł pokonać wszystkich nieprzyjaciół swoich, a po skończeniu tego żywota wprowadź go do chwały i radości wiecznej, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO I LUD.

WSZECHMOGĄCY i wiekuisty Boże, który czynisz wielkie cuda, ześlij na biskupów,  księży i wszystkich innych głosicieli słowa Twego świętego, jak również na wszystkie zbory ich pieczy powierzone, Ducha łask i darów niebiańskich; skrapiaj ich rosą Twego błogosławieństwa i spraw, aby wszyscy stali się Tobie miłymi, wykonywując świętą Twą wolę. Uczyńźe tak, o Panie, dla czci i chwały Orędownika i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa przyczynna za wszystkich ludzi, odmawiana wtedy, kiedy niema litanji.

O BOŻE, Stwórco i Zbawicielu całej ludzkości, błagamy Cię w pokorze serc naszych: objaw zamiary Twe wszystkim ludziom bez względu na ich stan czy pochodzenie i okaż nam wszystkim zbawienie Twoje. Szczególnie zaś prosimy Cię o pomyślność dla kościoła Twego, rządź i kieruj nim przez Ducha Twego Świętego tak, aby wszyscy, którzy noszą imię Chrystusowe trwali w wierze i zachowali jedność ducha w pokoju i aby w świętości życia postępowali na drodze prawdy. Polecamy też Twej ojcowskiej opiece wszystkich zasmuconych i uciśnionych, wszystkich na duszy, lub ciele udręczonych i wszystkich w utrapieniach będących, (a szczególniej tych za których ku Tobie modły nasze ślemy). Daj, aby przez całe życie w cierpliwości bojowali dobry bój wiary i zaprowadź ich do pokoju błogosławionych, gdzie ich czeka radość zupełna. Wysłuchaj nas dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

POWSZECHNE DZIĘKCZYNIENIE.

WIEKUISTY i wszechmocny Boże, w pokorze serca dziękujemy Ci za wielką łaskę i miłosierdzie Twoje, które nami wszystkim ludziom wyświadczasz. Dziękujemy Ci za wszystkie dary, któremi nas zbogaciłeś, i za wszelkie błogosławieństwa, któremiś nas dotąd uszczęśliwiał, szczególniej zaś za niewypowiedzianą miłość, okazaną nam w zbawieniu świata przez Syna Twego Jezusa Chrystusa, za wszelkie środki łaski, przez Niego nam udzielane i za nadzieję wiecznej chwały, którą nam On pozyskał. Prosimy Cię, o Panie, daj nam poznać w pełni wszystkie dobrodziejstwa Twoje, abyśmy z całego serca szczerze Ci dziękowali, i głosili chwałę Twoją nietylko usty, lecz i życiem naszem. Daj, abyśmy się zupełnie służbie Twojej oddali i codziennie chodzili przed Tobą w świętości i sprawiedliwości, która się Tobie podoba. Pomnażaj w nas poznanie Twej prawdy i cześć dla Ciebie, abyśmy Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, coraz bardziej byli podobni, i coraz godniejszymi się stawali Twego niebieskiego Królestwa. Wysłuchaj nas, Ojcze niebieski, dla Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któremu z Tobą i z Duchem Świętym niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ŚWIĘTEGO CHRYZOSTOMA.

WSZECHMOGĄCY Boże, któryś nam łaskawie zezwolił zanosić przed Twe oblicze nasze modlitwy i prośby, i przyobiecałeś, że gdzie dwóch albo trzech zbierze sie w Imieniu Twojem, Ty wysłuchasz ich modlitwy; wysłuchaj więc Panie naszych modlitw i błagań i jeśli taka jest Twoja święta wola, spełnij je, obdarzając nas na tym świecie znajomością Twej wiecznej prawdy a w przyszłym daj nam, o Panie, żywot wieczny. Amen.

2 DO KOR. XIII.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niechaj będzie z nami wszystkimi. Amen.

Koniec Nabożeństwa Porannego.


Project Canterbury