Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE
i DZIĘKCZYNNE,
które mają być odmawiane przed dwiema końcowemi modlitwami nabożeństwa porannego i wieczornego jak również i przed litanją.

Modlitwa za Kościół i Prezydenta.

Z GŁĘBI serc naszych dziękujemy Ci, Panie, wieczny Boże i Ojcze, żeś dotąd wedle Swego niezgłębionego miłosierdzia raczył zachować nam należyte używanie Sakramentów świętych i zbawczego Słowa Twego. W szczególności dziękujemy Ci, że i teraz pozwalasz nam Słowo Twoje opowiadać. Prosimy Cię, rządź Duchem Swoim Świętym Kościół Chrześcijański, ze wszystkimi jego sługami i pasterzami, aby zachowani zostali przy czystej nauce Słowa Twego, aby prawdziwa wiara budziła się i wzmacniała, a miłość ku wszystkim ludziom wzrastała w nas i potężniała. Błogosław wszelką zwierzchność chrześcijańską, szczególniej Prezydenta Rzeczypospolitej naszej. Daj mu mądrych doradców, wiernych i posłusznych obywateli, i rząd błogosławiony, aby chwała Imienia Twego wzmagała się i rosła a kraj nasz obfitował w dobrobyt. Uczyń tak dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

W czasie wojny.

PANIE, wszechmogący Boże, możny i nieprzezwyciężony Królu wszystkich królów i Panie wszystkich panów, który rzekłeś, że bez woli Twojej ani włos z głowy naszej nie spadnie, bądź naszą tarczą i obro ną naszą opoką i warownią w niebezpieczeństwach i okropnościach, któremi przez wojnę zagrożeni jesteśmy. Nie odwracaj oblicza Swego od ludu Twego i bądź bliski Swą pociechą i pomocą wszystkim strapionym i w żałobie pogrążonym, wysłuchaj westchnienia rannych i umierających, opiekuj się jeńcami, zbłąkanymi i opuszczonymi a daj, aby z tego posiewu łez wzrosło nam żniwo radości w krainie niebiańskiego pokoju, gdzie wszelka walka przemieni się w wieczne zwycięstwo i błogosławiony pokój na cześć i chwałę Twego majestatu. Amen.

W czasie wojny i drożyzny, zarazy, chorób i wszelkich plag.

MIŁOSIERNY Boże, Ojczenasz niebieski, prosimy Cię, zachowaj nas od wojny i drożyzny, od zarazy, chorób i wszelkich plag. Dopomóż, Boże Pocieszycielu, biednym i pomocy potrzebującym, pociesz smutnych i zwątpiałych, opiekuj się chorymi i nędzarzami, bądź Ojcem wdów i sierot. Daj, abyśmy wszyscy niewzruszenie trwali w wierze, abyśmy byli gorliwi w miłości, w nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, bez przestanku Imieniowi Twemu służyli, aż po skończonym biegu życia naszego przed tronem Twego majestatu, Ciebie wraz z Synem i Duchem Świętym wiecznie wielbić i chwalić będziemy. Wysłuchaj nas dla Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen!

Za Misje.

O BOŻE, Ojcze nasz niebieski, któryś okazał nam Swą miłość przez zesłanie Syna Twego Jedynego na ten świat, wylej Ducha Twego Świętego na cały Twój kościół, aby mógł wypełnić Twe przykazanie i głosić Ewangelję wszystkiemu stworzeniu. Błagamy Cię także wzbudź nowych pracowników w Twej winnicy, zachowaj ich przed niebezpieczeństwami i pokusami, i przyśpiesz ten czas, gdy wszyscy poganie uwierzą w Ciebie i gdy wszystek Izrael będzie zbawiony. Uczyń tak przez Syna Twego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za jedność i zgodę wszystkich chrześcijan.

O BOŻE, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Zbawiciela i Księcia Pokoju, obdarz nas Twą łaską, abyśmy spostrzegli niebezpieczeństwo wynikające z naszych nieszczęsnych podziałów. Usuń, prosimy Cię, wszelką nienawiść, uprzedzenie i wszystka co przeszkadza nam w dążeniu ku zgodzie i jedności; ponieważ zaś jest tylko jedno ciało i jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan i jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg, Ojciec nas wszystkich, daj abyśmy odtąd byli jednego serca i jednej myśli, połączeni jednym świętym węzłem prawdy, pokoju, wiary i miłości, i mogli Cię wspólnie wielbić. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za Konfirmandów.

O BOŻE, któryś przez słowa i naukę Syna Twego Jezusa Chrystusa przygotował apostołów Jego na przyjście Pocieszyciela, przygotuj błagamy Cię serca i myśli tych wszystkich, którzy mając przystąpić do konfirmacji pragną otrzymać dar Ducha Świętego. Daj im, Panie, serca pełne skruchy i wiary, aby mogli być napełnieni Twą mocą i aby Duch Twój zamieszkał w nich na zawsze. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen

Za pokój świata.

WSZECHMOGĄCY Boże, od którego pochodzą, wszystkie prawdziwe myśli i zamiary pokoju wzbudź, błagamy Cię, w sercach wszystkich ludzi szczere i gorące pragnienie pokoju i tak kieruj tymi, którzy rządzą wszystkiemi narodami tego świata, aby królestwo Twe szerzyło się w pokoju aż po krańce ziemi. Uczyń tak dla zasług Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za Ligę Narodów.

O BOŻE, któryś umiłował sprawiedliwość i pokój, pokornie błagamy Cię, udziel Ducha Twego Świętego Lidze Narodów, aby mogła słowem i czynem szerzyć pokój i dobrą wolę wśród wszystkich ludzi. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziękczynienie w czasie święia żniw.

PANIE, wszechmogący i miłosierny Ojcze, któryś jest Bogiem wspomagającym, przychodzimy z dziękczynieniem i wielką radością przed Twe oblicze, bo okazałeś się dla nas łaskawym i wiele dobrego nam wyświadczyłeś. Osłaniałeś zasiewy nasze i błogosławiłeś płody pól naszych; do dzieła rąk naszych dodałeś Swą pomoc, i dozwoliłeś każdemu oglądać i używać owoców pracy jego. Dla tego radujemy się z Twej pomocy, i z weselem wysławiamy Twe Imię. Daj nam również, o Panie, chętne serce i skromny umysł, abyśmy na darach Twoich poprzestawali i wdzięczni Tobie byli do końca żywota naszego. Amen.

Modlitwy przed kazaniem.

O PANIE, wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię pokornie, napełnij nas Boską łaską Swoją i oświeć Duchem Swoim Świętym, abyśmy opowiadania Twego Słowa z pilnością i z nabożeństwem słuchali, takowe w dobrem i uprzejmem sercu zachowywali, i abyśmy wnieśli owoc cierpliwości do żywota wienego, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Albo:

WSZECHMOGĄCY Boże, umiłowany Ojcze niebieski, który chcesz, aby wszyscy przyszli do poznania świętego Słowa Twego, prosimy Cię, dozwól nam, zgromadzonym tu w imieniu Twojem, abyśmy wolni od wszelkich trosk i myśli światowych, z uwagą i pilnością Słowa Twego słuchali, z niego ojcowską Twą wolę względem nas poznali, i podług niej żyli, na Twoją cześć i chwałę, na pożytek i zbudowanie bliźnich i ku wiecznemu szczęściu naszemu, przez umiłowanego Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwy po kazaniu.

PANIE Boże, miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, żeś nas nanowo posilił i wzmocnił niebieskim pokarmem Słowa Twego. Daj, wierny Boże, aby to Słowo zakorzeniło się w sercach naszych, i posłużyło na chwałę Twoją i ku zbawieniu dusz naszych. Prosimy Cię też z całego serca, nie odbieraj nam czystego Słowa i Sakramentów, i nie odpłacaj nam za winy i grzechy nasze, lecz odpuść nam je łaskawie dla gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Przyjmij nas także na resztę dni życia naszego pod Boską Swą opiekę. Zmiłuj się, Panie, nad całym Twym Kościołem i uwolnij go od wszelkich pokus i ucisków. Pociesz zwątpiałe i zatrwożone serca przez prawdziwego Pocieszyciela, Ducha Świętego, i napełnij nas tęsknotą za Tobą, abyśmy na Ciebie spoglądając i przez światło Twe zwyż prowadzeni, doszli kiedyś do wiekuistego Twego światła, i bez przestanku składali Ci chwałę i dzięki, przez Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, Pana naszego. Amen.

Albo:

MIŁOSIERNY Boże i Ojcze, dziękujemy Ci że w ciągu całego życia naszego, w ojcowskiej miłości opiekowałeś się nami i dotąd przez Swą dobroć i miłosierdzie nas prowadziłeś. Prosimy Cię, zachowaj nas nadal ze wszystkiem, czem jesteśmy i co posiadamy, w ojcowskiej Swej miłości i wierności, ochraniaj i strzeż nas łaskawie od wszystkiego złego. Prosimy Cię także utrzymuj nas przy Swem czystem zbawczem Słowie, iżbyśmy nie popadli w ciemności tego świata i nie zeszli na fałszywe, przewrotne drogi. Rządź nami Duchem Świętym, abyśmy prawdzie Twej posłuszni, w nienagannem życiu przed Tobą chodzili, i codziennie w niem się umacniali i krzepili. Za to niech będzie cześć i chwała Imieniu Twemu po wieki wieków. Amen.


Project Canterbury