Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


LITANJA
która, ma być śpiewana, albo odmawiana., po nabożeństwie porannem w niedziele, środy lub piątki.

O Boże, Ojcze nasz niebieski, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!
O Boże, Ojcze nasz niebieski, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!

O Boże Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!
O Boże, Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!

O Boże Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!
O Boże Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!

O święta, błogosławiona i uwielbiana Trójco, w trzech Osobach jedyny Boże, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!
O święta, błogosławiona i uwielbiana Trójce w trzech Osobach jedyny Boże, zmiłuj się nad nami biednymi grzesznikami!

Nie karz nas, Panie, za występki nasze, ani za występki ojców naszych, ani też nie bierz za nie pomsty i odpuść nam, Panie, odpuść ludowi Twemu, któryś raczył odkupić Twoją krwią przenajdroższą —

Odpuść nam, dobry Boże!

Od wszystkiego złego i od grzechu, od zdrady i przewrotności djabelskiej, od gniewu Twego i wiecznego zatracenia —

Zachowaj nas, dobry Boże!

Od wszelkiej zatwardziałości serca, od pychy, próżności, obłudy, zazdrości, nienawiści, złości i od wszelkiego okrucieństwa -

Zachowaj nas, dobry Boże!

Od wszeteczeństwa i wszystkich innych śmiertelnych grzechów, od zdrad świata, czarta i ciała —

Zachowaj nas, dobry Boże!

Od błyskawic i burzy, od moru i głodu, od wojny i krwi przelewu, od niepobożnej i nagłej śmierci —

Zachowaj nas, dobry Boże!

Od zamieszek, niezgody i buntów, od wszystkich fałszywych nauk, herezyj i odszczepieństw, od pogardy dla słowa Twego i dla świętych przykazań Twoich —

Zachowaj nas, dobry Boże!

Dla tajemnicy świętego wcieleniaTwego, dla świętych narodzin Twych i obrzezania, dla Twego chrztu, postu i kuszenia —

Dopomóż nam, dobry Panie!

Przez znoje i krwawy pot Twój, przez krzyż i mękę Twoją, przez Twą przenajdroższą śmierć i Twe pogrzebanie, przez pełne chwały zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje i przez zesłanie Ducha Twego Świętego! —

Dopomóż nam, dobry Panie!

We wszystkich dniach utrapień naszych we wszystkich dniach radości naszej, w godzinie śmierci i na sądzie ostatecznym—

Dopomóż nam, dobry Boże!

My grzeszni błagamy Cię, wysłuchaj nas, Panie, i rządź kościołem Twym świętym i powszechnym i utrzymuj go na drodze prawdy —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas dobry Boże!

Abyś raczył utrzymywać i wzmacniać w prawdziwej służbie Twojej, w sprawiedliwości i świętobliwości żywota sługę Twego Prezydenta Rzeczypospolitej naszej —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył tak rządzić sercem jego i utrzymywać go w wierze, bojaźni i miłości Twojej, iżby ustawicznie ufność swą w Tobie pokładał i jedynie Twojej czci i chwały usilnie szukał —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył być jego obrońcą i opiekunem i dać mu zwycięstwo nad wszystkimi nieprzyjaciółmi jego —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył oświecić wszystkich biskupów, księży i djakonów i napełnić ich prawdziwą znajomością słowa Twego świętego, aby to w kazaniach i życiu swem ustawicznie okazywać mogli —

Błagamy Cię, wysłucha] nas, dobry Boże!

Abyś raczył obdarzyć Sejm i Senat nasz Twoją łaską i mądrością —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył pobłogosławić Rząd i wszystkich urzędników Rzeczypospolitej naszej, obdarowując ich Twą mocą do wiernego wypełniania urzędów im powierzonych —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył pobłogosławić wszystek Twój lud i opiekować się nim —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył obdarować wszystkie narody miłością, pokojem i zgodą —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył dać nam wszystkim serca miłości i bojaźni Twojej pełne, abyśmy gorliwymi byli w postępowaniu na drodze przykazań Twoich —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył udzielić ludowi Twemu łaski ku słuchaniu słowa Twego, ku pojmowaniu go i przynoszeniu dobrych owoców Ducha w szczerości —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył naprowadzić na drogę prawdy Twej wszystkich pozostających w błędach i fałszywych naukach —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył pokrzepić, pocieszyć i wspomagać osłabionych i smutnych, podnosić upadłych i ostatecznie rzucić szatana pod nogi nasze —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył ratować, wspomagać i pocieszać wszystkich zostających w niebezpieczeństwach, troskach i utrapieniach—

Błagamy Cię, wysłuchaj nas dobry Boże!

Abyś raczył zachować wszystkich podróżujących po morzu, na ziemi i w powietrzu, wszystkie żony brzemiennej karmiące, wszystkich chorych i małe dzieci, i abyś okazał litość nad więźniami i ludźmi pozostającymi w niewoli —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył opatrywać i bronić wszystkie sieroty i wdowy opuszczone i uciśnione —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył okazać miłosierdzie Twoje wszystkim ludziom—

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył wszystkim naszym nieprzyjaciołom, prześladowcom i potwarcom odpuścić i serca ich odmienić —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył dać wzrost i urodzajność owocom pola, iżbyśmy z nich w czasie właściwym korzystać mogli —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Abyś raczył na nas zesłać prawdziwą skruchę i odpuścić wszystkie nasze grzechy, niedbalstwo i nieuctwo, i obdarować nas łaską Ducha Twego Świętego —

Błagamy Cię, wysłuchaj nas, dobry Boże!

Synu Boży, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas —
Synu Boży, Ciebie błagamy, wysłuchaj nas!

O, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata —
Daj nam pokój Swój!

O, Baranku Boży, który gładzisz grzechy swata —
Zmiłuj się nad nami!

O Chryste, wysłuchaj nas!
O Chryste, wysłuchaj nas!

Panie, zmiłuj się nad nami!
Panie zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!

Ksiądz i zgromadzenie odmawiają wspólnie Modlitwę Pańską:

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Ksiądz. Nie sądź, nas, o Panie, według grzechów naszych!
Zgrom. Ani nas nie karz według nieprawości naszych!
Ksiądz: Módlmy się.

O NAJMIŁOSIERNIEJSZY Boże, który nie gardzisz sercem skruszonem ani nie odpychasz duszy strapionej, przyjmij miłościwie prośby nasze, które my w uciskach i przeciwnościach naszych przed Twoje oblicze zanosimy; wysłuchaj nas łaskawie i spraw, aby wszystko zło, które podstęp i zdrada szatańska, czy też ludzka, wyrządzić nam usiłują, mogło być zniweczone, i abyśmy jako słudzy Twoi, wolni od ucisku i wszelkiej przeciwności mogli na zawsze składać Tobie dzięki i chwałę w świętym Kościele Twoim, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Powstań, o Panie, wspomóż i zachowaj nas dla Imienia Twego świętego!

O Boże, samiśmy słyszeli i ojcowie nasi nam opowiadali o wielkich czynach, których dokonałeś za ich dni i za dawnych czasów!
Powstań, o Panie, wspomóż i zachowaj nas dla czci i chwały Twojej!

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu!
Jako było na początku, jest i będzie na wieki wieków. Amen!

Od nieprzyjaciół naszych zachowaj nas, o Chryste!
I spojrzyj łaskawie na utrapienie nasze!

Spojrzyj litościwie na zbolałe serca nasze!
I odpuść grzechy ludowi Twemu!

Racz wysłuchać łaskawie prośby nasze!
O Synu Dawida, zmiłuj się nad nami!

Wysłuchaj nas, Chryste, w tej godzinie i zawsze, kiedy Cię wzywać będziemy!
Łaskawie przyjmij modły nasze, o Chryste!

Okaż nad nami, o Panie, miłosierdzie Twoje!
Albowiem w Tobie nadzieję naszą pokładamy!

Ksiądz. Módlmy się.

POKORNEM sercem błagamy Ciebie, o Boże, spojrzyj miłosiernie na słabości nasze i dla chwały i sławy Imienia Twego odwrócić od nas wszystkie kary, na któreśmy sprawiedliwie zasłużyli, i spraw, abyśmy we wszystkich utrapieniach naszych mogli pełną nadzieję i ufność w Twojem pokładać miłosierdziu i przez całe nasze życie Tobie w czystości i świętobliwości służyć dla chwały Twojej. Wysłuchaj nas przez jedynego Orędownika i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa Świętego Chryzostoma.

WSZECHMOGĄCY Boże, któryś nam łaskawie zezwolił zanosić przed Twe oblicze nasze modlitwy i prośby, i przyobiecałeś, że gdzie dwóch albo trzech zbierze sie w Imieniu Twojem, Ty wysłuchasz ich modlitwy; wysłuchaj więc Panie naszych modlitw i błagań i jeśli taka jest Twoja święta wola, spełnij je, obdarzając nas na tym świecie znajomością Twej wiecznej prawdy a w przyszłym daj nam, o Panie, żywot wieczny. Amen.

2 DO KOR. XIII.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niechaj będzie z nami wszystkimi. Amen.

Koniec litanji.


Project Canterbury