Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


CHRZEST DZIECI W KOŚCIELE.

Należy pouczyć zbór, że jest wskazane, aby chrzest odbywał się w niedzielę, lub inne święta, w obecności jaknajliczniejszego zastępu braci, a to dlatego, aby zbór mógł świadczyć o przyjęciu nowoochrzczonych w poczet Kościoła Chrystusowego, a także, aby każdy, który jest świadkiem chrztu dzieci, przypomniał sobie swe własne obietnice uczynione Bogu podczas swego chrztu. Dla tego też powodu chrzest powinien się odbywać w języku zrozumiałym dla wszystkich. Jednakże dzieci mogą być chrzczone w dzień powszedni, jeśli zachodzi konieczność potemu.

Każde dziecko płci męskiej powinno mieć dwuch ojców chrzestnych i jedną matkę chrzestną, każde zaś dziecko płci żeńskiej jednego ojca chrzestnego i dwie maiki chrzestne.

Rodzice dzieci, mających być chrzczonemu powinni zawiadomić księdza w przeddzień chrztu o tern, że chcą, aby ich dzieci były ochrzczone. Ojcowie i matki chrzestne wraz z rodzicami i dziećmi powinni stanąć obok chrzcielnicy natychmiast po ostainiem czytaniu rannego lub wieczornego nabożeństwa.

Ksiądz przystępując do chrzcielnicy, która powinna być napełniona czystą wodą, pyta:

Czy dziecię to było ochrzczone, czy nie było?

Jeśli odpowiedź brzmi przecząco, ksiądz mówi:

UMIŁOWANI w Chrystusie! Ponieważ wszyscy ludzie poczynają się i rodzą w grzechu, ponieważ także nasz Zbawiciel Chrystus powiedział, że nikt nie może wnijść do Królestwa Bożego, jeśli się nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, proszę więc was, abyście błagali Pana Boga, Ojca naszego niebieskiego, w imieniu Jezusa Chrystusa, iżby w swej niezgłębionej łasce obdarzył dziecię to wszystkiem tem, czego od przyrody mieć nie może; aby zostało ochrzczone wodą i Duchem Świętym i aby było przyjęte do świętego Kościoła Chrystusowego, stając się jego żywym członkiem.

Ksiądz: Módlmy się.

WSZECHMOCNY, wiekuisty Boże, który W według Swego niezgłębionego miłosierdzia zachowałeś w arce Noego wraz z rodziną, który bezpiecznie przeprowadziłeś lud Swój Izraelski przez Morze Czerwone, wyobrażając pod tą postacią Twój święty Chrzest, a przez Chrzest umiłowanego Syna Swego Jezusa Chrystusa w Jordanie, poświęciłeś wodę ku skutecznemu obmyciu od grzechów;—prosimy Cię dla Twego niezgłębionego miłosierdzia, spojrzyj w łasce swej na to dziecię, obmyj je i poświęć Duchem Twym Świętym, aby wybawione od grzechów, zostało przyjęte do arki Kościoła Chrystusowego, aby zawsze duchem pałając, w nadziei się weseląc, mogło przebyć wszystkie burze i nawałnice tego świata i w końcu wstąpić w krainę żywota wiecznego na wiekuiste z Tobą panowanie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

WSZECHMOCNY, wiekuisty Boże, który jesteś pomocą dla wszystkich potrzebujących i szukających Ciebie, życiem i zmartwychwstaniem wszystkich, którzy w Ciebie wierzą, błagamy Cię, aby dziecię to, przystępujące do Twego świętego Chrztu mogło uzyskać Twą odwieczną łaskę przez odrodzenie duchowe. Przyjmij je, Panie, tak jak obiecałeś przez umiłowanego Syna Twego, mówiąc: „Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono”. Udziel więc temu dziecięciu, za którem Cię prosimy Twych łaskawych darów, otwórz mu drzwi, do których kołaczemy, aby otrzymało wieczne błogosławieństwo tego niebieskiego obmycia i przyobiecane Królestwo Twej łaski, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszyscy powstają, ksiądz zaś mówi:

WYSŁUCHAJCIE słów świętej Ewangelji, zapisanych u Ś-go Marka w 10 rozdziale poczynając od 13 wiersza.
I przynoszono do niego dziatki, aby się ich dotykał; ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili.
Co ujrzawszy Jezus, rozgniewał się i rzekł im: Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, i nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże.
Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek nie przyjmie królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego.
I wziąwszy je na ręce swoje, błogosławił je, kładąc na nie ręce.

Po przeczytaniu Ewangelji ksiądz wypowiada następujące krótkie napomnienie:

DRODZY, słyszeliście zapisane w Ewangelji słowa naszego Zbawiciela Chrystusa, któremi nakazuje, aby doń przynoszono dzieci; słyszeliście jak rozgniewał się na tych, którzy wzbraniali dziatkom dostępu do Niego, jak napominał wszystkich ludzi, aby naśladowali dzieci w ich niewinności, i jak okazywał swą łaskę i miłość względem nich, biorąc je w swe ramiona, wkładając na nie ręce i błogosławiąc im,—nie wątpcie więc, ale mocno wierzcie, że On również miłościwie i łaskawie przyjmie także i to dziecię, że obejmie je ramionami swego miłosierdzia, że udzieli mu błogosławieństwa wiekuistego życia i uczyni je uczestnikiem swego wiecznego Królestwa. Będąc więc przekonani o miłości naszego niebieskiego Ojca ku temu dziecięciu, objawionej przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i pełni wiary, że On pobłogosławi dziecię to, któreśmy przywiedli do Jego Świętego Chrztu, złóżmy Mu szczere i serdeczne dzięki, mówiąc:

WSZECHMOGĄCY wiekuisty Boże, Ojcze nasz niebieski, składamy Ci pokorne dzięki, żeś nas powołał do Twej łaski i obdarzył wiarą w Ciebie. Prosimy Cię utwierdź i wzmocnij naszą wiarę na zawsze i daj Twego Ducha Świętego temu dziecięciu, aby się odrodziło i aby się stało dziedzicem wiekuistego zbawienia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje wraz z Tobą i Duchem Świętym po wieki wieków. Amen.

Ksiądz zwraca się do ojców i matek chrzestnych.

UMIŁOWANI w Chrystusie! Przywiedliście to dziecię tutaj, aby było ochrzczone, modliliście się, aby nasz Pan, Jezus Chrystus, łaskawie je przyjął, aby je uwolnił od grzechów, poświęcił Duchem Świętym, obdarzył Królestwem niebieskiem i żywotem wiecznym. Słyszeliście także, jak Pan nasz, Jezus Chrystus, słowami Ewangelji obiecał spełnić to wszytko, o coście Go w swych modlitwach prosili; obietnic tych On niechybnie dotrzyma, teraz więc dziecię to musi z kolei obiecać przez was, swych rodziców chrzestnych (dopóki nie urośnie, aby mogło odpowiadać za siebie), że wyrzeka się djabła i wszystkich jego spraw, że stale i mocno wierzyć będzie w święte Słowo Boże i że będzie posłuszne Jego przykazaniom.

Pytam się więc:

Czy ty w imieniu tego dziecięcia wyrzekasz się djabła i jego spraw, próżnego przepychu i chwały tego świata, niskich jego pragnień i cielesnych żądz, i czy nie pozwolisz się im zwodzić?
Odpowiedź. Wyrzekam się tego wszystkiego.

Ksiądz.

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi?
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marji Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych?
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny?

Odpowiedź. We wszystko to mocno wierzę.

Ksiądz. Czy chcesz być ochrzczony w tej wierze?

Odpowiedź. Chcę.

Ksiądz. Czy chcesz być posłuszny woli Boga i Jego przykazaniom po wszystkie dni twego życia?

Odpowiedź. Chcę.

Ksiądz:

O MIŁOSIERNY Boże, spraw, aby w dziecku tem zniszczone zostało dziedzictwo Adama i obudził się w niem nowy człowiek. Amen.

SPRAW, aby wszystkie żądze cielesne w nim zmarły, a wszystko co jest z Ducha Twego, aby w nim żyło i wzrastało. Amen.

DAJ mu moc i siłę do zwyciężania świata, djabła i ciała. Amen.

SPRAW, aby każdy, który został tutaj przez nas Tobie ofiarowany, mógł być wyposażony w niebieskie cnoty i otrzymać wiekuistą nagrodę przez Twoje miłosierdzie, błogosławiony Panie Boże, który żyjesz i panujesz po wieki wieków! Amen.

WSZECHMOGĄCY, wiekuisty Boże, który sprawiłeś, że umiłowany Syn Twój Jezus Chrystus przelał ze Swego błogosławionego boku wodę i krew dla odpuszczenia naszych grzechów i nakazał uczniom Swym, aby szli i nauczali wszystkie narody i chrzcili je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; błagamy Cię, wysłuchaj prośby nasze, poświęć tę wodę dla skutecznego obmycia z grzechu i spraw, aby dziecię mające nią być ochrzczone, dostąpiło całkowitej Twej łaski i pozostało na zawsze w gronie Twych wiernych i wybranych dziatek, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ksiądz bierze dziecko na ręce i zapytuje rodziców chrzestnych:

Jakie imię dziecię to ma otrzymać?

Powtarzając imię, ksiądz zanurza dziecię w wodzie, mówiąc:

N. N., ja cię chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Jeśli zaś dziecko jest słabe, wystarczy gdy ksiądz je poleje wodą, używając tych samych słów jak powyżej:

N. N. ja cię chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz:

PRZYJMUJEMY dziecię to do owczarni Chrystusowej (ksiądz czyni znak krzyża na czole dziecka) i znaczymy je znakiem Krzyża, aby się odtąd nie wstydziło wyznawać wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego, aby mężnie walczyło pod Jego chorągwią przeciwko grzechowi, światu i djabłu i aby pozostało wiernym żołnierzem i sługą Chrystusa aż do końca swego życia. Amen.

Ksiądz:

UMIŁOWANI BRACIA! Złóżmy teraz serdeczne dzięki wszechmogącemu Bogu, który odrodził i przyłączył dziecię to do Kościoła Chrystusowego, i wspólnie wznieśmy ku Niemu nasze modlitwy, błagając, aby dziecię to mogło wieść nadal życie w tym duchu w jakim je obecnie poczęło.

Wązyscy klękają i odmawiają:

OJCZE NASZ, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Ksiądz mówi:

MIŁOSIERNY Boże i Ojcze, składamy Ci chwałę i dzięki, żeś to dziecię przyjął za swe własne, odrodził je Duchem Twym Świętym i przyłączył do Twego świętego Kościoła. Prosimy Cię w pokorze, spraw, aby ono mogło umrzeć dla grzechu, a żyć dla sprawiedliwości, aby mogło uczestniczyć w śmierci Chrystusa, ukrzyżować w sobie starego człowieka i zniweczyć grzech, spraw też, o Panie, aby dziecię to uczestnicząc w śmierci Syna Twego, mogło również uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu i aby wkońcu wraz z całym Twym świętym Kościołem otrzymało w niebie przyobiecane dziedzictwo, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszyscy powstają a ksiądz zwraca się do rodziców chrzestnych z następującem napomnieniem:

PONIEWAŻ dziecię to przyrzekło przez was, swych rodziców chrzestnych, wyrzec się djabła i jego spraw, wierzyć w Boga i służyć Mu, pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest czuwać, aby dziecię to było pouczone (wtedy, gdy będzie to mogło zrozumieć), jak uroczysty ślub i przyrzeczenie dzisiaj przez was uczyniło. W tym celu musicie dbać aby chodziło na kazania, a głównie aby się nauczyło Wyznania Wiary, Modlitwy Pańskiej i Dziesięciorga Przykazań, jak również wszystkich tych rzeczy, które każdy chrześcijanin powinien znać i w które powinien wierzyć dla dobra swej duszy; powinniście również dbać, aby dziecię to było cnotliwie wychowane i aby wiodło zbożne chrześcijańskie życie, do jakiego przez swój chrzest się zobowiązało, naśladując przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i starając się doń upodabniać, abyśmy wszyscy, będąc ochrzczeni tak jak nasz Zbawiciel, który umarł i zmartwychwstał dla nas, mogli umrzeć dla grzechu i zmartwychwstać dla sprawiedliwości, a ciągle umartwiając wszelkie nasze złe i skażone uczucia, mogli codziennie róść w cnocie i pobożności życia.

Następnie ksiądz dodaje:

POWINNIŚCIE również dziecię to przyprowadzić do biskupa, aby zostało przezeń konfirmowane, jak tylko będzie znało Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i Dziesięcioro Przykazań, a także,

Słowo Boże zapewnia nas, że dzieci, które nie popełniwszy żadnego grzechu, po chrzcie umierają, zostaną niechybnie zbawione.


Project Canterbury