Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


FORMA CHRZTU ŚWIĘTEGO DLA DOROSŁYCH.

Jeśli ma być ochrzczona osoba dorosła, powinno się o tem zawiadomić księdza przynajmniej na tydzień przed chrztem, aby osoba ta mogła złożyć egzamin ze swej znajomości religji chrześcijańskiej, i aby mogła przez modlitwy i post przygotować się do tego świętego Sakramentu.

W dzień Chrztu, to jest w niedzielę, lub w inne święto, rodzice chrzestni wraz z osobami mającemi przyjąć chrzest powinni stanąć obok chrzcielnicy natychmiast po ostatniem czytaniu rannego lub wieczornego nabożeństwa.

Ksiądz przystępując do chrzcielnicy pyta, czy osoba ta była chrzczona, czy też nie. Jeśli odpowiedź brzmi przecząco, ksiądz mówi:

UMIŁOWANI w Panu! Ponieważ wszyscy ludzie poczynają się i rodzą w grzechu, a co się narodziło z ciała ciałem jest, i będąc w ciele nie mogą podobać się Bogu, żyjąc w grzechu i popełniając liczne występki; ponieważ także nasz Zbawiciel Chrystus powiedział, że nikt nie może wejść do królestwa niebieskiego, jeżeli nie jest odrodzony z wody i Ducha Świętego, błagajcie więc Boga, naszego niebieskiego Ojca, przez Jezusa Chrystusa, aby w wielkiem Swem miłosierdziu, obdarzył te oto osoby tem wszystkiem, czego od przyrody mieć nie mogą, aby, mogły być ochrzczone wodą i Duchem Świętym i aby się stały żywymi członkami Kościoła Chrystusowego.

Ksiądz mówi: Módlmy się

(Wszyscy klękają)

WSZECHMOGĄCY, wiekuisty Boże, który według Swego niezgłębionego miłosierdzia zachowałeś w arce Noego wraz z rodziną, który przeprowadziłeś bezpiecznie lud Swój Izraelski przez Morze Czerwone, wyobrażając pod tą postacią Twój święty Chrzest, a przez Chrzest umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa w Jordanie, poświęciłeś wodę ku skutecznemu obmyciu od grzechów,—prosimy Cię dla Twego niezgłębionego miłosierdzia, spojrzyj w łasce Swej na te oto osoby, obmyj je i poświęć Duchem Twym Świętym, aby wybawione od grzechów, zostały przyjęte do arki Kościoła Chrystusowego, aby zawsze duchem pałając, w nadziei się weseląc, mogły przebyć wszystkie burze i nawałnice tego świata i w końcu wstąpić do krainy żywota wiecznego na wiekuiste z Tobą panowanie; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WSZECHMOCNY, wiekuisty Boże, który jesteś pomocą dla wszystkich potrzebujących i szukających Ciebie, życiem i zmartwychwstaniem wszystkich, którzy w Ciebie wierzą, błagamy Cię. aby osoby te, przystępujące do Twego świętego Chrztu, mogły uzyskać Twą odwieczną łaskę przez duchowe odrodzenie. Przyjmij je, Panie, tak jak obiecałeś przez umiłowanego Syna Twego, mówiąc: „Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono”.— Udziel więc tym osobom, za które Cię prosimy, Twych łaskawych darów, otwórz im drzwi, do których kołaczemy, aby otrzymały wieczne błogosławieństwo tego niebieskiego obmycia i przyobiecane Królestwo Twej łaski, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszyscy powstają, ksiądz zaś mówi:

WYSŁUCHAJCIE słów świętej Ewangelji zapisanych u Ś-go Jana w 3 rozdziale, poczynając od pierwszego wiersza.

A BYŁ człowiek z Faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę Żydowski.
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł od Boga jako nauczyciel; bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć królestwa Bożego.
Rzekł do niego Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, będąc starym? Czyliż może powtórnie wejść w żywot matki swojej i narodzić się?
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego,
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Nie dziw się, żem ci powiedział: musicie się na nowo narodzić.
Wiatr, gdzie chce, wieje, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest każdy, który się narodził z Ducha.

Ksiądz:

U MIŁOWANI! Słyszeliście zapisane w Ewangelji wyraźne słowa Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który mówi, że jeżeli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha, nie może wnijść do Królestwa niebieskiego. Ze słów tych poznajemy konieczność Sakramentu Chrztu. Podobnie czytamy w ostatnim rozdziale Ewangelji św. Marka, że Chrystus przed Swem wniebowstąpieniem nakazał uczniom Swym mówiąc: „Idźcie na wszystek świat, opowiadajcie Ewangelję wszelkiemu stworzeniu, a kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony”. Ze słów tych znów poznajemy to wielkie dobrodziejstwo, jakie nas przez Chrzest spotyka. Dlatego też apostoł Piotr, gdy jego pierwsze kazanie skruszyło wielu słuchaczy, tak, że rzekli do niego i do innych apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia? — odpowiedział im: Nawróćcie się i niech się każdy z was ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Albowiem wam się ta obietnica należy i dziatkom waszym i wszystkim, którzy daleko są, którychby kolwiek powołał Pan, Bóg wasz. I wielu innemi słowami świadczył i napominał ich, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego. Chrzest więc (jak ten sam apostoł świadczy na innem miejscu) zbawia nas, nie zmywaniem cielesnego brudu, lecz obietnicą dobrego sumienia wobec Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie wątpcie, ale mocno wierzcie, że Chrystus Pan miłościwie i łaskawie przyjmie te osoby, które szczerze pokutują i mocno weń wierzą, że odpuści im grzechy, udzieli im Ducha Świętego, a obdarzając ich Swem błogosławieństwem, uczyni je uczestnikami Swego wiekuistego Królestwa. Będąc więc przekonani o miłości naszego niebieskiego Ojca ku tym osobom, objawionej przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, złóżmy Mu nasze szczere i serdeczne dzięki, mówiąc:

WSZECHMOGĄCY, wiekuisty Boże, Ojcze nasz niebieski, składamy Ci pokorne dzięki, żeś nas powołał do Twej łaski i obdarował wiarą w Ciebie. Prosimy Cię utwierdź i wzmocnij naszą wiarę na zawsze i daj Twego Ducha Świętego tym osobom, aby zostały odrodzone i stały się dziedzicami wiekuistego zbawienia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje wraz z Tobą i Duchem Świętym po wieki wieków. Amen.

Ksiądz zwraca się do osób, mających przyjąć chrzest.

UMIŁOWANI w Chrystusie! Przyśliście tutaj, pragnąc przystąpić do Chrztu świętego i słyszeliście jak zgromadzenie modliło się, aby Pan nasz, Jezus Chrystus raczył was przyjąć i błogosławić, uwolnić was od wszystkich waszych grzechów i obdarować żywotem wiecznym w królestwie niebieskiem. Słyszeliście także, jak Pan nasz, Jezus Chrystus, w Swem świętem Słowie obiecał spełnić wszystko o cośmy Go w swych godłach prosili. Obietnic tych On zaiste ze swej strony dotrzyma i je spełni. Zatem i wy z waszej strony, po obietnicy Chrystusowej, macie w obecności całego zgromadzenia szczerze obiecać, że stale i mocno wierzyć będziecie w święte Słowo Boże, i że będziecie posłuszni jego przykazaniom.

Ksiądz zwraca się do każdej z osób przy się pujących do chrztu.

Czy wyrzekasz się djabła i jego spraw, Próżnego przepychu i chwały tego świata, niskich jego pragnień i cielesnych żądz, i czy nie pozwolisz się im zwodzić?

Odpowiedź.

Wyrzekam się tego wszystkiego.

Ksiądz.

Czy wierzysz w Boga Ojca, wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi?
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marji Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych?
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny?

Odpowiedź. We wszystko to mocno wierzę.

Ksiądz. Czy chcesz być ochrzczony w tej wierze?

Odpowiedź. Chcę.

Ksiądz. Czy chcesz być posłuszny woli Boga i Jego przykazaniom po wszystkie dni swego życia?

Odpowiedź. Chcę.

Ksiądz. Miłościwy Boże, spraw, aby w osobach tych zniszczone zostało dziedzictwo Adama i obudził się w nich nowy człowiek. Amen.
Spraw, aby wszystkie żądze cielesne w nich zamarły, a wszystko co jest z Ducha Twego, aby w nich żyło i wyrastało. Amen.
Daj im moc i siłę do zwyciężenia świata, djabła i ciała. Amen.
Spraw, aby oni, będąc tutaj przez nas Tobie ofiarowani, zostali wyposażeni w niebieskie cnoty i aby otrzymali wiekuistą nagrodę przez Twoje miłosierdzie, błogosławiony Panie Boże, który żyjesz o rządzisz wszystkiem po wieki wieków. Amen.

WSZECHMOGĄCY, wiekuisty Boże, który sprawiłeś, że umiłowany Syn Twój Jezus Chrystus przelał ze Swego błogosławionego boku wodę i krew dla odpuszczenia naszych grzechów i kazał uczniom swym, aby szli i nauczali Wszystkie narody i chrzcili je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; błagamy Cię, wysłuchaj prośby nasze, poświęć tę wodę dla skutecznego obmycia od grzechów i spraw, aby osoby mające nią być ochrzczone, dostąpiły całkowitej Twej łaski i pozostały na zawsze w gronie Twych wiernych i wybranych dziatek, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kandydaci do chrztu klękają obok chrzcielnicy; ksiądz pyta się rodziców chrzestnych o imiona, później zaś zanurza lub też polewa wodą każdego z osobna, mówiąc:

N. N., ja cię chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz.

Przyjmujemy tę osobę do owczarni Chrystusowej (ksiądz czyni znak krzyża na czole osoby) i znaczymy ją znakiem krzyża, aby się odtąd nie wstydziła wyznawać wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego, aby mężnie walczyła pod Jego chorągwią przeciwko grzechowi, światu i djabłu i aby pozostała wiernym żołnierzem i sługą Chrystusa aż do końca swego życia. Amen.

Ksiądz.

UMIŁOWANI bracia, złóżmy teraz serdeczne dzięki wszechmogącemu Bogu, który odrodził i przyłączył te osoby do kościoła Chrystusowego i wspólnie wznieś my ku Niemu nasze modlitwy, błagając, aby osoby te mogły wieść nadal życie w tym duchu, w jakim je obecnie poczęły.

Wszyscy klękają i odmawiają.

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen.

Ksiądz mówi:

MIŁOSIERNY Boże i Ojcze, składamy Ci chwałę i dzięki, żeś raczył powołać nas do Twej łaski i udzielić nam wiary w Ciebie. Zachowaj nas, Panie, w Twej łasce i utwierdź nas w tej wierze na zawsze, tym zaś osobom, o Panie, któreś odrodził i obdarował wiecznem zbawieniem, daj Twego Ducha Świętego, aby mogły Tobie wiernie służyć aż do końca swego życia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje wraz z Tobą i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Ksiądz zwraca się do rodziców chrzestnych z następującem napomnieniem:

Ponieważ osoby te wr waszej obecności wyrzekły się djabła i jego spraw, przyrzekły wierzyć w Boga i Jemu służyć, pamiętajcie, że jest to waszym obowiązkiem im ciągle przypominać, jak uroczysty ślub i przyrzeczenie złożyły przed tern zgromadzeniem i w obecności was, których wybrały za swych świadków. Powinniście również dbać, aby osoby te zostały należycie pouczone świętem słowem Bożem, aby mogły rosnąć w łasce i znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa i żyć pobożnie, sprawiedliwie i święcie.

Ksiądz zwraca się do osób ochrzczonych:

Wy zaś, którzyście przez chrzest wyznali Chrystusa i staliście się dziećmi Bożemi, dziećmi światłości, przez wiarę w tegoż Jezusa Chrystusa, powinniście prowadzić takie życie, jakie przystoi chrześcijaninowi, dziecięciu światłości, i do jakiegoście się przez swój Chrzest zobowiązali. Powinniście naśladować przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i starać się być Mu podobnymi i tak jak On umarł i dla nas zmartwychwstał powinniśmy my, wszyscy, którzyśmy ochrzczeni, umrzeć dla grzechu, zmartwychwstać dla sprawiedliwości, i bezustannie umartwiając wszelkie nasze złe i skażone uczucia powinniśmy codziennie rosnąć w cnocie i pobożności życia.

Osoby, które w ten sposób zostały ochrzczone powinny w jaknajkrótszym czasie po swym chrzcie być konfirmowane przez biskupa, aby mogły przystąpić do Komunji Świętej.


Project Canterbury