Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


FORMA PRYWATNEGO CHRZTU DZIECI W DOMU.

Ksiądz powinien napominać wiernych, aby przynosili do chrztu dzieci w pierwszą lub najpóźniej w drugą niedzielę po ich narodzeniu.

Również powinien ksiądz dbać, aby dzieci były chrzczone w kościele, chyba, że zajdzie konieczność chrztu prywatnego w domu, który w ten sposób się odbywa, że ksiądz tej parafji (lub też inny uprawniony do udzielania chrztu) powinien zacząć chrzest odmówieniem Modlitwy Pańskiej wspólnie ze wszystkimi, którzy się przy chrzcie znajdują, a następnie odczytaniem modlitw należących do liturgji chrztu dzieci w kościele. Kiedy zaś dziecię otrzyma imię, ksiądz polewa je wodą, mówiąc:

N. N., ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wszyscy klękają, ksiądz zaś czyni dzięki, mówiąc:

MIŁOSIERNY Boże i Ojcze, składamy Ci chwałę i dzięki, żeś to dziecię przyjął za swe własne, odrodził je Duchem Twym Świętym i przyłączył do Twego świętego Kościoła. Prosimy Cię w pokorze, spraw, o Panie, aby dziecię to uczestnicząc w śmierci Syna Twego, mogło również uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu i aby wkońcu wraz z całym Twym świętym Kościołem otrzymało w niebie przyobiecane dziedzictwo, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chrzest odbyty w powyższy sposób jest ważny i powtórzony być nie może. Jeśli zaś dziecię w ten sposób ochrzczone żyje, powinien ksiądz w kościele zapewnić zgromadzenie o tern, że dziecię to zostało istotnie i prawdziwie ochrzczone.

OZNAJMUJĘ wam, że według przepisów obrządku kościelnego (oznajmi czas i miejsce) ochrzciłem to dziecię w obecności świadków.

Gdyby zaś dziecię zostało ochrzczone przez księdza innej parafji lub kościoła, ksiądz parafji w której dziecię się urodziło, powinien w kościele wybadać rodziców oraz ojców i matki chrzestne w jaki sposób chrzest się odbył, pytając:

Przez kogo dziecię to zostało ochrzczone?
Kto był obecny przy chrzcie tego dziecięcia?
Ponieważ w pośpiechu mogła zostać któraś z najważniejszych części tego Sakramentu, pytam się was:
Czem dziecię to było ochrzczone?
Jakiemi słowami dziecię to było ochrzczone?

Jeżeli ksiądz przekona się z otrzymanych odpowiedzi, że wszystko tak się odbyło, jak być powinno, wtedy nie chrzci dziecka po raz drugi, ale powinien je przyjąć do grona i Kościoła Chrystusowego mówiąc:

ZAŚWIADCZAM i stwierdzam, że dziegcie to należycie ochrzczone zostało i Chrzest ten uznaję za ważny: dziecię to, które się urodziło w grzechu pierworodnym i w gniewie Bożym jest przyjęte przez obmycie i odrodzenie na Chrzcie Świętym w poczet dzieci Bożych, dziedziców żywota wiecznego. Dzieci potrzebują łaski Bożej, której im Pan nasz Jezus Chrystus nie odmawia, gdziekolwiek i kiedykolwiek o takową jest proszony. I abyśmy tem silniej upewnieni zostali, że Syn Boży dziecię to przez Chrzest Święty przyjął, wysłuchajmy pocieszających słów zapisanych w Świętej Ewangelji.

S-ty Marek X. 13.

„TEDY przynoszono do niego dziatki, aby się ich dotykał, ale uczniowie gromili tych którzy je przynosili. Co ujrzawszy Jezus, rozgniewał się i rzekł im: Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem takich jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: ktobykolwiek nie przyjął królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego. I biorąc je na ręce Swoje i kładąc na nie ręce, błogosławił im.”

Po przeczytaniu Ewangelji ksiądz wypowiada następujące krótkie napomnienie.

DRODZY, słyszeliście zapisane w Ewangelji słowa naszego Zbawiciela Chrystusa, któremi nakazuje, aby doń przynoszono dzieci; słyszeliście, jak rozgniewał się na tych, którzy wzbraniali dziatkom dostępu do Niego, jak napominał wszystkich ludzi, aby naśladowali dzieci w ich niewinności, i jak okazał swą łaskę i miłość względem nich, biorąc je w swe ramiona, wkładając na nie ręce, i błogosławiąc im; nie wątpcie więc, ale mocno wierzcie, że On również miłościwie i łaskawie przyjmie także i to dziecię, że obejmie je ramionami swego miłosierdzia, że udzieli mu błogosławieństwa wiecznego życia i uczyni je uczestnikiem swego wiekuistego Królestwa. Będąc więc przekonani o miłości naszego niebieskiego Ojca ku temu dziecięciu, objawionej przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, i pełni wiary, że On pobłogosławi dziecię to, złóżmy Mu szczere i serdeczne dzięki i odmówmy Modlitwę, której nas sam Pan nauczył.

OJCZE nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

WSZECHMOGĄCY wiekuisty Boże, Ojcze nasz niebieski, składamy Ci pokorne dzięki, żeś nas powołał do Twej łaski i obdarzył wiarą w Ciebie! Prosimy Cię, utwierdź i wzmocnij naszą wiarę na zawsze i daj Twego Ducha Świętego temu dziecięciu, aby się odrodziło i stało dziedzicem wiekuistego zbawienia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje wraz z Tobą i Duchem Świętym po wieki wieków. Amen.

Ksiądz pyta rodziców chrzestnych o imię dziecka, a następnie mówi:

Czy ty, w imieniu tego dziecięcia wyrzekasz się djabła i jego spraw, próżnego przepychu i chwały tego świata, niskich jego pragnień i cielesnych żądz, i czy nie pozwolisz się im zwodzić?

Odpowiedź:
Wyrzekam się tego wszystkiego.

Ksiądz:
Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marji Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyźowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych?
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny?

Odpowiedź: We wszystko to mocno wierzę.

Ksiądz: Czy chcesz być posłuszny woli Boga i Jego przykazaniom pó wszystkie dni swego życia?
Odpowiedź: Chcę.

Ksiądz:
PRZYJMUJEMY dziecię to do owczarni Chrystusowej (ksiądz czyni znak krzyża na czole dziecka) i znaczymy je znakiem Krzyża; aby się odtąd nie wstydziło wyznawać wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego, aby mężnie walczyło pod Jego chorągwią przeciwko grzechowi, światu i djabłu, i aby pozostało wiernym żołnierzem i sługą Chrystusa, aż do końca swego życia. Amen.

Ksiądz:
UMIŁOWANI bracia, złóżmy teraz serdeczne dzięki wszechmogącemu Bogu, który odrodził i przyłączył dziecię to do Kościoła Chrystusowego i wspólnie wznieśmy ku Niemu nasze modlitwy, błagając, aby dziecię to mogło wieść nadal życie w tym duchu w jakim je obecnie poczęło.

Ksiądz mówi:
MIŁOSIERNY Boże i Ojcze, składamy Ci chwałę i dzięki, żeś to dziecię przyjął za swe własne, odrodził je Duchem Twym Świętym i przyłączył do Twego świętego Kościoła. Prosimy Cię w pokorze, spraw, aby ono mogło umrzeć dla grzechu, a żyć dla sprawiedliwości, aby mogło uczestniczyć w śmierci Chrystusa, ukrzyżować w sobie starego człowieka i zniweczyć grzech; spraw też, o Panie, aby dziecię to uczestnicząc w śmierci Syna Twego, mogło również uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu i aby wkońcu wraz z całym Twym świętym Kościołem otrzymało w niebie przyobiecane dziedzictwo, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszyscy powstają, a ksiądz zwraca się do rodziców chrzestnych z następującem napomnieniem.

PONIEWAŻ dziecię to przyrzekło, przez was, swych rodziców chrzestnych, wyrzec się djabła i jego spraw, wierzyć w Boga i służyć Mu, pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest czuwać, aby dziecię to było pouczone (wtedy, gdy będzie to mogło zrozumieć) jak uroczysty ślub i przyrzeczenie dzisiaj przez was uczyniło. W tym celu musicie dbać, aby chodziło na kazania, a głównie, aby się nauczyło Wyznania Wiary, Modlitwy Pańskiej i Dziesięciorga Przykazań, jak również wszystkich tych rzeczy, które każdy chrześcijanin powinien znać i w które powinien wierzyć dla dobra swej duszy; powinniście również dbać, aby dziecię to było cnotliwie wychowane i prowadziło zbożne chrześcijańskie życie, do jakiego przez swój Chrzest się zobowiązało, naśladując przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i starając się doń upodabniać; abyśmy wszyscy, będąc ochrzczeni, tak jak nasz Zbawiciel, który umarł i zmartwychwstał dla nas, mogli umrzeć dla grzechu i zmartwychwstać dla sprawiedliwości, a ciągle umartwiając wszelkie nasze złe i skażone uczucia, mogli codziennie róść w cnocie i pobożności życia.

Jeśli ksiądz nie ma pewności, że dziecię, było ochrzczone wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, co jest niezbędne przy Chrzcie, powinien dziecię ochrzcić według formy Chrztu dzieci w kościele, używając tylko tych słów przy polewaniu lub zanurzaniu dziecięcia w wodzie:

Jeśli nie jesteś jeszcze ochrzczony, N. N., ja cię chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Project Canterbury