Project Canterbury

Magyar Szertartási Könyve
Portions of the Book of Common Prayer in Hungarian

Diocese of Michigan City, 1915.


THE FORM OF SOLEMNIZATION OF MATRIMONY
A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA.

A lelkész köteles a házasságkötésre vonatkozó állami törvényekhez mindenben szigorúan alkalmazkodni.

Házassági hirdetéseknél a lelkész említse a hirdetés számát és hivja fel a jelenlevöket, hogy ha valakinek tudomása van oly akadályról, mely miatt a kihirdetett jegyesek egymással törvényes és érvényes házasságot nem köthetnének, ezt az illetönek lelkiismeretes kötelessége a lelkészszel tudatni.

A házasságkötésre kitüzött idöben a jegyesek és a násznép megjelennek a templomban és annak közepén elhelyezkednek, a völegény jobb, a menyasszony bal felöl.

A lelkész megkezdi a szertartást a következö bevezetéssel:

Kedves hívek, ime egybegyültünk, hogy ezen férfiút és nöt Isten szent színe elött és ezen gyülekezet jelenlétében a házasságszentségében egyesítsük. Mert a házasság tisztességes állapot, melyet Isten még az ember ártatlanságának idejében rendelt és mely jelképezi elöttünk ama titkos egységet, mely Jézust az Egyházhoz fözi; a házasság szent állapotját maga Krisztus megtisztelé és felékesité, midön a galileai Kánaában elsö csodatettét müveié és szent Pál is mondotta, hogy a házasság tiszteletben tartassék minden emberek elött. Azért senki könnyedén és kellö elökészület nélkül ne lépjen házasságra; hanem csakis tisztelettel, Hiedelemmel, jó elökészülettel, józanul és istenfélelemmeí.--Ezen szent állapotba óhajt most lépni ezen jegyes pár, miért is, valakinek tudomása volna oly akadályról, mely miatt ezen jegyespár törvényes és érvényes házasságot nem köthetne, most álljon elö és késöbb ne háborgasson senkit.

Majd a lelkész a jegyespárhoz fordul:

Felkérlek és figyelmeztetlek, hogy az ítélet ama rettenetes napján is meg kell majd felelnetek, ha volna közöttetek tudomástokra bárminö oly akadály, mely miatt egymással törvényes és érvényes házasságot nem köthetnétek, valijátok be most habozás nélkül, mert tudjátok meg, hogy valakik nem az Isten igéjének rendelése szerint kelnek egybe, azoknak házassága nem érvényes.

Ezután a lelkész a férfiúhoz fordul:

N. Kérdlek téged keresztény hitedre, akarod-e ezen itt jelenlevö nöt törvényes házastársul elvenni és akarsz-e, Tsten rendelése szerint vele a szent házasságban élni, mindenkor szeretve, vigasztalva, tisztelve és gondozva öt, jó vagy balsorsban és élted végéig höségedet néki megtartva?

Mire a férfi felel:

Akarom.

Majd a lelkész a nöhöz fordul:

N., kérdlek téged keresztény hitedre, akarsz-e ezen itt jelenlévö férfiúhoz törvényes hitestársul elmenni és akarsz-e, Isten rendelése szerint, vele szent házasságban élni, néki engedelmeskedni, öt tisztelni, szeretni és öt gondozni, jó és balsorsban, élted végéig hüségedet néki megtartva?

Mire a nö felel:

Akarok.

Erre a férfi megfogja a nö jobbkezét és mondja:

Én, N. téged, N. elveszlek törvényes hi-testárs'amul, hogy a mai naptól veled éljek jó vagy balsorsban, egészségben és betegségben, jólétben és szegénnységben, és halálom órájáig mindenkor tisztelni és szeretni foglak, Isten rendelése és az egyház szokása szerint.

Majd. a jegyesek elengedik kezeiket s nyomban utánna a nö fogja meg a férfi jobbját:

Én, N., elmegyek hozzád, N., mint törvényes férjemhez, hogy a mai naptól veled éljek jó vagy balsorsban, egészségben és betegségben, jólétben és szegénységben és halálom órájáig mindenkor tisztelni és szeretni foglak, Istennek rendelése és az Egyház szokása szerint.

Ezután a férfi a jegygyürüt a nö kezébe teszi; majd a lelkész átveszi a gyürüt és azt a nö gyürüs ujjára húzza, miközben a férfi a lelkészsel együtt mondja:

Ezen gyürüvel, ime magamnak eljegyezlek téged és néked adom minden földi javaimat; az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.

Erre a lelkész a néppel együtt fenhangon elmondja a Miatyánk-ot.

KÖNYÖRÖGJÜNK:

Örök Isten, az emberiség teremtöje és fentartója, minden kegyelmek adományozója és az örök élet forrása, küldd le kegyelmesen szent áldásodat ezen új párra, a te szolgáidra, kiket, ime szent Nevedben megáldunk; hogy valamint Izsák és Rebeka hüségben éltek együtt, ügy ezen két személy is mindenkor hüségesen megtartsa a frigykötés szent fogadalmát, melyet a gyürüváltással megpecsételtek, hagy haláluk napjáig tökéletes szeretetben és békében éljenek együtt szent törvényeid szerint, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Majd a lelkész a jegyesek jobb kezeit összefogja:

Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza azt.

Mire ekként folytatja:

Mivelhogy N. és N. Isten szent szine elött és ezen násznép jelenlétében szent frigyet kötöttek és azt szavukkal, gyürüikkel és kézfogással kinyilatkoztatták s megerösitették, ezennel kinyilvánítom öket mint férjet és feleséget, az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.

Következik az áldás:

Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten áldjon, segítsen és tartson meg; az Ur tekintsen reátok irgalmasan és töltsön el minden lelki áldással és kegyelemnél, hogy ügy éljetek együtt e földön, hogy majdan a túlvilágban elnyerjétek az örök életet. Amen.


Project Canterbury