Project Canterbury

Magyar Szertartási Könyve
Portions of the Book of Common Prayer in Hungarian

Diocese of Michigan City, 1915.


THE LITANY, OR GENERAL SUPPLICATION
LÉTÁNIA, vagyis ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÉS.

Nagy Isten, mennyei Atyánk; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Nagy Isten, mennyei Atyánk; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Fiú Isten, a világ Megváltója; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Fiú Isten, a világ Megváltója; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Szentlélek Isten, ki az Atyától és Fiútól származol; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Szentlélek Isten, ki az Atyától és Fiútól származol; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Áldott és diesöséges Szentháromság, egy Istenben három személy; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Áldott és dicsöséges Szentháromság, egy Istenben három személy; irgalmazz nekünk szegény bünösöknek.
Ne nézd, Urunk büneinket, sem ösatyáink büneit és ne állj rajtunk bosszút vétkeinkért; kegyelmezz nekünk, jóságos Urunk; kegyelmezz népednek, melyet drágalátos szent véreddel megváltottál és fordítsd el tölünk haragodat örökre.
Kegyelmezz nekünk, jóságos Urunk.
Minden bajtól és gonosztól; minden büntöl ; az ördögnek minden kísértéseitöl és incselkedéseitöl; szent haragodtól és az örök kárhozattól,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Szivünk vakságától; büszkeségtól, hiúságtól és képmutatástól; gyülölettöl, irigységtöl, minden gonosztól és szeretetlenségtöl,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Minden rendetlen és bünös vágyaktól; a világnak, a testnek és az ördögnek minden csalárdságától,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Villámlástól és mennydörgéstöl; járványtól, dögh'aláltól és ínségtöl, háborútól, öldökléstöl és hirtelen haláltól,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Minden szakadástól, összeesküvéstöl és lázadástól; hamis tanoktól, eretnekségtöl és hithagyástól; rögzöttségtöl és Szent Igéd elhanyagolásától,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Szent megtestesülésed titka által; szent születésed és körülmetéltctésed által; keresz-telésed, böjtölésed és kísértéseid által,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Haláltusád és véres verejtéked által; szent kereszted és szenvedésed által; drágalatos halálod és eltemettetésed által; dicsöséges feltámadásod és mennybemeneteled által,
Ments meg minket, jóságos Isten.
A szenvedések és szükölködés idejében; jólétben; halálunk óráján és az Ítélet napján,
Ments meg minket, jóságos Isten.
Atya Isten, mi bünösök, kérünk téged, h'allgass meg minket és kormányozd egyetemes Egyházadat az igazság szellemében;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy a keresztény uralkodókat és elöljárókat megáldani és megtartani és nékik az igazságosság gyakorlására és az igazság hirdetésére kegyelmet adni méltoztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minden püspököket, papokat és tanítókat szent Igéd igaz és helyes megismerésének kegyelmével és a tanításaikkal egyezö istenes élet adományával felruházni méltoztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy aratásodba munkásokat küldeni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minden népeket megáldani és megtartani méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minden nemzeteknek egységet, békét és összetartást adni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy szivünkbe a te félelmed és szereteted szellemét és parancsaid hü teljesítésének vágyát ójtani méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minden népeidnek szent Igéd szelíd meghallgatásának és szeretetteljes befogadásának kegyelmét megadni, és ez által nékik a Szentlélek malasztját megadni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass még minket.
Hogy a tévelygöket és félrevezetteteket az igazság útjára visszavezetni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy az állókat megszilárdítani; a gyengéket segíteni és vigasztalni; 'az elesetteket felemelni és bennünket a gonosz lélek leküzdésében megsegiteni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy a veszélyben, bajban és szükségben levöket oltaimazni, vigasztalni és segíteni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy a szárazon és vizén utazókat, a várandós anyákat és kisdedeket és minden betegeket megsegiteni és a foglyokon könyörülni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy az árvákat és özvegyeket és minden elhagyatottakat és elnyomottakat segíteni és oltalmazni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy ellenségeinknek, üldözöinknek és rágalmazóinknak megbocsájtani és szivüket megenyhiteni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy a földnek bö gyümölcsét megadni és megtartani és népeidet annak élvezetében kegyesen részesíteni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy nekünk igaz bünbánatot adni; hogy minden büneinket, mulasztásainkat és tudatlanságunkat megbocsájtani; és hogy nekünk szent Igéd szerint való életre a Szentlélek kegyelmét megadni méltóztassál;
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Istennek Fia, kérünk téged, hallgass meg minket.
Istennek Fia, kérünk téged, hallgass meg minket.
Istennek Báránya, ki elveszed a világ büneit;
Add nekünk szent békédet.
Istennek Báránya, ki elveszed a világ büneit;
Irgalmazz nékünk.
Krisztus hallás minket.
Krisztus hallgass meg minket.
Urunk, irgalmazz nekünk.
Urunk, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.
Urunk, irgalmazz nekünk.
Urunk, irgalmazz nekünk.

Erre a lelkész és a nép együtt imádkozzák a Miatyánkot.

P.: Oh. Isten, ne ítélj büneink szerint;
V.: És ne jutalmazz gonoszságaink szerint.

Könyörögjünk:

Irgalmas Atya Isten, ki meg nem veted a bünbánó sziv sóhaját és a szomorúak kérését; hallgasd meg irgalmasan könyörgéseinket, melyeket bajainkban és szükségeinkben hozzád küldünk és engedd kegyelmesen, hogy az ördög és ember incselkedéseinek és kísértéseinek veszélyei szent kegyelmeddel megszünjenek és hogy mi, a te szolgáid, az üldöztetésektöl megszabadulva, mindenkor hálatelt szívvel maradhassunk szent Egyházadban, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Oh, Urunk, jöjj segítségünkre szent Neved dicsöségére.
Isten, hallgatjuk szent Igédet és hagyományból tudjuk mindazon nagy tetteidet, melyeket örök idöktöl fogva gyakoroltál.
Oh, Urunk, jöjj segítségünkre szent Neved dicsöségére.
Dicsöség az Atyának és a Fiúnak és a Szcntléleknek.
Miképen kezdetben vala, azonképen most és mindörökké. Ámen.

Szabadits meg ellenségeinktöl, oh Krisztus.
Tekints irgalmasan bajainkra.
Könyörülj rajtunk szomorúságunkban.
Bocsásd meg irgalmasan népeid büneit.
Fogadd kegyelmesen könyörgéseinket.
Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk.
Hallgass meg minket most és mindörökké, oh Krisztus.
Hallgass meg, oh hallgass meg irgalmasant Urunk Krisztus.

P.: Oh Urunk, mutasd meg nekünk szent irgalmadat.
V.: Mert benned helyezzük reményünket.

Könyörögjünk:

Alázattal esedezünk, mennyei Atyánk, tekints le irgalmasan gyarlóságainkra és szent Neved dicsöségére távoztass el tölünk minden megérdemlett veszedelmeket és engedd, hogy minden bajainkban bizalmunkat és minden reményünket benned helyezzük és ezáltal tiszta és istenes élettel folyton tiszteletednek és dicsöségednek szolgáljunk, a mi Közbenjárónk és Üdvözítönk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Hálaadás:

Mindenható Isten, minden kegyelmek Atyja, ime, méltatlan szolgáid, alázatos szívvel hálákat adunk néked hozzánk és az összes emberiséghez való jóságodért és szeretetedért. Áldunk téged születésünk és életünk minden kegyelméért; de mindenek fölött hálákat adunk néked a mi Urunk Jézus Krisztus által való megváltásunkban nyilvánuló véghetetlen szeretetedért, szent malasztodért és az örök élet reményeért. Esdve kérünk, adj nekünk kegyelmet, hogy szivünkböl a hála soha el ne múljék és hogy nem csak szóval, de minden gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel folyton néked szolgáljunk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, egy Isten, öröktöl fogva örökké. Ámen.

ARANYSZÁJU SZENT JÁNOS IMÁJA:

Mindenható Isten, ki nekünk kegyelmet adtál, hogy ime, egy szívvel és lélekkel felajáljuk könyörgéseinket; mert megígérted, hogy valahol ketten vagy hárman egybegyülnek a Te Nevedben, meghallgatod öket: hallgasd meg szolgáid kéréseit amint azt jónak látod és add nekünk e földi életben igazságod megismerésének kegyelmét, a túlvilágban pedig az örök életet. Ámen.

2 Kor. xiii. 14.

A lelkész megáldja a híveket ezen szavakkal:

A mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek világossága lakozzék közöttünk, most és mindörökké. Ámen.


Project Canterbury