Project Canterbury

Magyar Szertartási Könyve
Portions of the Book of Common Prayer in Hungarian

Episcopal Diocese of Michigan City, 1915.


THE ORDER FOR DAILY EVENING PRAYER
ESTI IMA VAGYIS VECSERNYE (Vesperás).

A lelkész az alábbi szentirási szakaszokkal kezdi meg az ájtatosságot:

Az Úr pedig az ö szentségcs templomában vagyon! Rettegje azért öt mind az egész föld népe. Hab. ii. 20.

Uram szeretem a te házadban való lakásomat; és a te dicsöséged hajlékának helyét, xxvi. Zsoltár 8.

Következik a Közgyónás, melyet a hívek a lelkésszel együtt, térendenállva, mondanak.

Gyónjuk meg büneinket töredelmesen a mindenható Istennek:

Mindenható és végtelen irgalmu Atya, miként elveszett bárányok letértünk és elté-velyedtünk szent törvényed útjáról. Túlságosan követtük saját szivünk vágyait és kívánságait. Elmulasztottunk oly dolgokat, melyeket meg kellett volna tünnünk; és elkövettünk oly dolgokat, melyeket kerülnünk kellett volna és nincs bennünk egészség. De te, oh Atyánk, könyörülj rajtunk, nyomorult bünösökön. Kegyelmezz oh Isten nekünk, kik, íme, bevalljuk büneinket. Erösítsd meg a bünbánókát, amint ezt az emberiségnek a mi Urunk Jézus Krisztus által megígérted, és engedd, oh végtelenül irgalmas Atya, az ö érdemeiért, hogy ezentúl istenes, jámbor és erkölcsös életet folytathassunk, a Te szent Neved dicsöségére Amen.

Erre a lelkész, áldásra nyújtva jobbját, s elmondja a felol-dozási imát, melyet a hívek térdenállva hallgatnak:

Mindenható Isten, mennyei Atyánk, ki nagy irgalmában bünbocsánatot ígértél mindazoknak, kik töreclelmes szívvel és igaz hittel fordulnak hozzád; irgalmazz nekünk; bocsásd meg minden büneinket; erösíts meg minden jóban és vezess az örök életbe, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Következik a Miatyánk.

Nyisd meg ajkunkat, oh Urunk.
V.: És szájunk hirdesse dicsöségedet.

Erre, a hívek felállván, a lelkész ekként folytatja:

Dicsöség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek;
V.: Miképen kezdetben vala, azonképen most és mindörökké. Ámen.
P.: Dicsérjétek az Urat.
V.: Aldassék az Úr szent neve;

Glória in excelsis (mint sz. misében a 18-ik oldalon) a hívek a lelkésszel együtt, állva mondják.

Következik az elsö, (ó-Szövetségi) szakasz.

Magnificat. Sz. Lukács, i. 46.

Magasztalja az én lelkem az Urat; és örvendez az én lelkem az én teremtö Istenemben.
Mert megtekinté az ö szolgálójának alázatos állapotát; mert, ime, engemet ez idötöl fogva boldognak mondanak minden nemzetségek.
Mert a hatalmas Isten én velem nagyságos dolgokat cselekedék; és szent az ö neve.
És az ö irgalmassága nemzetségröl nemzetségre vagyon; azokon kik öt félik.
Hatalmas dolgot cselekedék karjának erejével; és a kevélyeket szivük gondolatában megzavará.
A hatalmasokat levoná.az ö székeiböl; és az alázatosakat felmagasztalá.
Az éhezöket minden jókkal betölté; és a gazdagokat üresen bocsátá.
Magához fogadá Izraél-t az ö szolgáját; hogy megemlékeznék az ö irgalmasságáról.
Miképen szólott vala ami atyánk, Ábrahámnak; és az ö maradékainak, mindörökké.
Dicsöség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
V.: Miképen kezdetben vala, azonképen most és mindörökké.

Következik az alábbi Zsoltárok egyike, melyeket énekes vecsernyén a kar énekel, csendes veesernyéri pedig a hivok a lelkésszel felállva mondják:

Cantate Domino xcviii zsoltár:

Énekeljetek az Urnák új éneket; mert csodadolgokat cselekedett; szabadságot adott néki az ö jobb keze és az ö szentséges karja.
Hirdette az Úr az ö szabadságát; a pogánynépeknek szemei elött megjelentette az ö igazságát.
Megemlékezett az ö jóvoltáról, és az Izrael házához való kötelességéról; e földnek minden határai látták a mi Istenünk szabaditását.
Örömmel énekeljetek az Urnák, földnek minden lakosai; zengjetek, örvendjetek és mondjatok dicséretet!
Mondjatok dicséretet az Urnák hegedüvel; hegedüvel, mondom, és énekszóval, zengjetek Jehova király elött!
Zengjen a tenger minden benne valókkal egybe; e világ a benne lakozókkal egybe.
A folyóvizek tapsoljanak kézzel; a hegyek is egyetembe örüljenek.
Az Úr elött: mert eljött e földnek birására; birja e világot igazsággal, és a népeket felette igazán.
Dicsöség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
V.: Miképen kezdetben vala azonképen most és mindörökké. Amen.

Ezen "Dicsöség" minden zsoltár végeztével és mindenkor állva mondatik.

Bonum est confiteri. xcii Zsoltár:

Jó dolog az Urat tisztelni; és a te nevednek éneket mondani, oh felséges Isten!
Hirdetni minden reggel a te kegyelmességedet; és a te igazmondásodat minden éjjel.
Tizhuru hegedüvel; lanttal, énekkel és hegedüvel.
Mert megvidámitottál engemet, Uram, a te cselekedeteiddel; a te kezeidnek cselekedeteiben örvendezek.
Dicsöség, stb.

Következik a második (Új Szövetségi) szakasz. Utána az alábbi három zsoltárok egyike.

Nunc dimittis. Sz. Lukács, ii. 29.

Mostan bocsátód el a te szolgádat, Uram, békességgel; a te beszéded szerint.
Mert látták az én szemeim a te Üdvözítödet; melyet készítettél minden népeknek szemei elött.
A pogányoknak megvilágítására való világosságot; és a te népednek, Izraelnek, dicsöséget.
Dicsöség, stb.

Deus misereatur. Lxvii. Zsoltár.

Iten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; fordítsa felénk orczája világosságát.
Hogy megismerjék e földön a te utadat; minden pogánynépek között a te szabaditásodat.
Tisztelnek téged a népek, oh Isten; tisztelnek téged minden népek.
Örvendenek és vigadnak a nemzetségek; mert ítéled a népeket igazságban, és a nemzetségeket e földön izgazgatod.
Tisztelnek téged a népek, oh Isten; tisztelnek téged minden népek.
A föld megadta az ö gyümölcsét; megáld minket az Isten, a mi Istenünk.
Megáld minket az Isten; és félik öt a földnek minden határai. Dicsöség, stb.

Benedic anima mea. ciii Zsoltár.

Áldja, én lelkem, az Urat; és minden belsö részeim az ö szent nevét.
Áldjad, én lelkem, az Urat; és el ne feledkezzél semmi jótéteményröl.
Ki megkegyelmez minden büneidnek; meggyógyitja minden betegségedet.
Ki megszabadítja a koporsóból életedet; ki téged megkoronáz kegyelmével és irgalmával.
Áldjátok az Urat, ö angyalai, kik erövel hatalmasak vagytok; kik az ö parancsolatát müvelitek, engedvén az ö szavának.
Áldjátok az Urat minden seregei; és szolgái is akaratának engedelmeskedjetek.
Áldjátok az Urat minden teremtményei az ö uralkodásának minden helyein; Áldjad, én lelkem, az Urat.
Dicsöség, stb.

Ezután következik a Hiszekegy, melyet a hívek a lelkészszel együtt, állva mondanak.

Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, Menynek és földnek teremtöjében:
És a Jézus Krisztusban, ö egy Fiában, mi Urunkban; Ki fogantaték Szentlélek által, Szülétek Szüz Máriától; kinzaték Poncius Pilátus alatt; Megfeszittetett, meghalt és eltemettetett; Szállá alá poklokra; harmadnapon pedig ismét feltámada halottaiból. Felméne mennyek-
be, hol ül a mindenható Atya Isten jobbja felöl; onnan lészen eljövendö ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben; a Katholika Szentegyházban; a Szentek egységében; a bünök bocsánatában; a test feltámadásában és az örök életben. Ámen.

Erre a lelkész és a hívek letérdelnek:

Az Úr legyen veletek.
V.: És a te lelkeddel.
P.: Könyörögjünk.
Forditsd felénk irgalmadat, oh Urunk.
V.: És add nekünk megváltásodat.
P.: Mentsd meg, Urunk, államunkat.
V.: És halgassd meg irgalmasan kérésünket.
P.: Ruházd fel papjaidat az igazság szellemével.
V.: És örvendeztesd meg választott népedet.
P.: Mentsd meg népedet, oh Urunk.
V.: És áldd meg örökségedet.
P.: Adj nekünk békét, oh Urunk.
V.: Mert csak te vagy egyedül, oh Urunk, ki biztonságban tarthatsz.
P.: Tisztisd meg szivünket, oh Isten.
V.: És ne vond meg tölünk Szentlelkedet.

Következik a napi ima. Majd utána:

IMA BÉKÉÉRT.

Oh Isten, minden szent kívánságnak, minden jótanácsnak és minden jócselekedetnek forrása; add meg nekünk, szolgáidnak, azt a békét, melyet a világ nem adhat; hogy szivünk mindenkor kész legyen szent parancsaid teljesítésére és engedd, hogy szent segítségeddel ellenségeink támadásától megkímélve, életünk napjait mindenkor nyugodt békében tölthes-sük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

IMA A VESZÉLYBEN VALÓ SEGÍTSÉGÉRT.

Világosítsd meg sötétségünket, esdve leérünk, oh Urunk és nagy irgalmadban oltalmazz meg az éj minden veszélyeit), a te Fiad, a mi Üdvözítönk, Jézus Krisztus szent szerelméért. Ámen.

Következik egy megfelelö karének.

IMA A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKEÉRT ÉS A VILÁGI ELÖLJÁRÓKÉRT.

Mindenható Isten, kiknek birodalma örökös és hatalma végtelen; könyörülj ezen országon és ügy vezéreld szolgáidnak, az Egyesült ÁHamok Elnökének, ezen állam kormányzójának és minden elöljáróknak lelkét, hogy ök, beismervén kinek sáfárjai, mindenek elött a te tiszteleted és dicsöségedet keressék; és engedd, hogy megemlékezvén arról, kinek sáfárjai, benned és általad hivcn engedelmeskedjünk nékik és tiszteljük öket szent Igéd rendelése szerint, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, egy Isten, öröktöl fogva, örökké. Ámen.

IMA A PAPSÁGÉRT ÉS NÉPÉRT.

Mindenható örök Isten, kitöl ered minden jó és tökéletes adomány, add meg püspökeinknek és minden papjainknak Szentlelkcd malasztját, hogy mindenkor hivséggel kedvedben járjanak és add meg nékik szent áldásod állandó harmatját. Add meg ezt, esdve kérünk, ami Urunk, Üdvözitönk és Közbejárónk tiszteletére. Ámen.

IMA AZ ÖSSZES EMBERISÉGÉRT.

Isten, minden emberek teremtöje és fentartója, alázattal esedezünk hozzád minden emberekért; hogy velük szent utadat megismertetni és minden nemzetnek megváltó szent kegyelmedet megadni méltóztassál. Kiváltképen pedig könyörgünk egyetemes szent Egyházadért, hogy azt Szentlelked ügy vezesse, hogy mindazok, kik magukat keresztényeknek vallják, az igazság útjára térjenek és egy sziv-vel-lélekkel vallják a szent hitet, a békesség és istenes élet kötelékeivel egyesítve. Végül atyai jóságodba ajáljuk mindazokat, kik bárminemö lelki, testi bajokkal, vagy anyagi gondokkal küzdenek, hogy öket szükségeikhez képest megvigasztalni és megsegíteni méltóztassál, hogy békességes türés által szerencsésen megszabaduljanak minden viszontagságaikból. Ezt kérjük töled, Jézus Krisztus érdemeiért. Ámen.

HÁLAADÁS.

(Mint a Litániában, a 62-ik oldalon)

ARANYSZÁJU SZENT JÁNOS IMÁJA.

Mindenható Isten, ki nekünk kegyelmet adtál, hogy, ime, egy szívvel és lélekkel felajáljuk könyörgéseinket; mert ígérted, hogy valahol ketten vagy hárman egybegyülnek a te nevedben, meghallgatod öket; hallgasd meg szolgáid kéréseit amint azt jónak látod és add nekünk e földi életben igazságod megismerésének kegyelmét, a túlvilágban pedig az örök életet. Ámen.

Áldás (2. Kor. XII. 14.)

A mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek világossága lakozzék közöttünk, most és mindörökké. Ámen.


Project Canterbury