Project Canterbury

Magyar Szertartási Könyve
Portions of the Book of Common Prayer in Hungarian

Diocese of Michigan City, 1915.


THE CHURCHING OF WOMEN
EGYHÁZHOZMENÉS VAGYIS AVATÁS.

Az anya megjelenik a templomban és letérdel, mire a lelkész e szavakat intézi hozzá:

Mivelhogy a mindenható Isten nagy jóságában megengedte, hogy baj nélkül szülhesd gyermekedet és megmentett a szülés nagy veszélyeitöl, illö, hogy néki szívböl hálákat adjál, mondván:

A következö verseket az anya a lelkészszel együtt mondja:

Nagy az én örömem, amiért az Úr meghallgatta esdeklö szavamat;
És mert meghallgatást nyertem nála, ezért hozzá folyamodom éltem minden napjában.
Bajomban és nehézségemben az Úr nevét hívtam; oh, Uram, esdve kérlek, mentsd meg lelkemet!
Az Isten kegyelmes és igazságos; valóban, irgalmas a mi Istenünk.
Mit nyújthatok viszonzássul az Urnák; minden jókért mikkel engem elárasztott?
Elveszem az üdvösség kelyhét; és Isten szent nevét hivom.
Szent fogadást teszek Istennek, itt, az ö házában, minden jelenlevök elött, söt elötted is, Jeruzsálem. Dicsérjük az Urat!
Dicsöség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek;
Miképen kezdetben vala, azonképen most és mindörökkön örökké. Ámen.

Következik a Miatyánk.

Utánna a következö imák:

Mentsd meg ezen szolgálódat, óh Urunk.
V.: Ki benned helyezte bizalmát.
P.: Légy néki az erösség tornya.
V.: Ellenségeivel szemben.
P.: Hallgasd meg könyörgésünket, oh Urunk.
V.: És kiáltásunk jusson eledbe.

KÖNYÖRÖGJÜNK:

Mindenható Isten, mély alázattal hálákat adunk néked nagy jóságodért, hogy szent kegyelmeddel megmentetted a gyermekszülés veszedelmeitöl ezen szolgálódat, ki itt megjelent, hogy néked mélységes háláját felajálja; Végtelen irgalmu Atya, engedd, esdve kérünk, hogy szent kegyeddel mindenkor hüségesen teljesitse szent akaratodat e földön, hogy majdan részesüljön az örök élet dicsöségében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.


Project Canterbury