Project Canterbury

Magyar Szertartási Könyve
Portions of the Book of Common Prayer in Hungarian

Episcopal Diocese of Michigan City, 1915.


THE MINSTRATION OF PUBLIC BAPTISM OF INFANTS TO BE USED IN THE CHURCH
KISDEDEK KERESZTELÉSE.

A hívek figyelmeztessenek, hogy kisdedeiket lehetöleg vasárnap, vagy ünnepnapokon hozzák a szent keresztség felvételére és legcélszerübb erre--a rend fentartása céljából--egy bizonyos órát kitüzni. Szükség esetén a keresztse szentsége hétköznapon, a kisded súlyos betegsége esetén pedig a szülök házában is kiszolgáltathatik.

Kívánatos, hogy minden keresztelésnél egy keresztatya és egy keresztanya legyen jelen. A szülök mint helyettesek szerepelhetnek.

A keresztség szentségét legszebb nagymisében, nyomban a sz. Lecke után, kiszolgálni, hogy a szertartásban az egész egyházközség részt vehessen

A keresztszülök a kisdeddel a keresztkut elött felállanak; a lelkész karingben és vállszalaggal (stóla) e szavakkal kezdi meg a keresztelést:

Meg van-e ezen kisded már keresztelje?

A keresztszülök válasza után a lelkész a következö imákat mondja, melyek alatt a templomban jelenlevö hívek állanak:

Kedves hívek; mivelhogy minden ember bünben fogantatik és születik és az Üdvözito Krisztus kijelenté, hogy senki be nem mehet mennyeknek országába hacsak viz és a Szentlélek által újjá nem születik; szeretettel kedek, forduljatok a mi Urunk Jézus Krisztus által a Felséges Atya Istenhez, hogy végtelen irgalmából adja meg a kisdednek azt a mit a termeszet neki meg nem adhat, hogy tudniillik vízzel és a Szentlélek által megkereszteltetvén, felvétessék Krisztus szent Egyházába és hogy annak élö tagjává avattassék.

Könyörögjünk:

Mindenható örök Isten, ki nagy irgalmadban Noét és nemzedékét az árkában megmentetted a vizözöntöl; és ki Izrael gyermekeit biztonságban átvezetteda vörös tengeren, ezzel a szent keresztséget jelképezve; és ki szerelmes Fiadnak, Jézus Krisztusnak, a Jordán vizében megkereszteltetése által a vizet a bünök lemosásának titokzatos jeléül megszentelted; esd ve kérünk, tekints végtelen irgalmadban ezen kisdedre; mosd és szenteld meg öt a Szentlélekkel, hogy szent haragodtól megszabadulván, Krisztus Egyházának árkájába felvétessék, hogy élö hittel, szilárd reménnyel és mélységes szeretettel e viszontagságos élet hullámai fölött evezve, majdnem bejusson az örök élet biztos kikötöjébe, hol veled együtt uralkodjék, mindörökre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Ezután a lelkész a következö evangéliumi szakaszt olvassa:

Halljátok az Igét, amint azt megírta Sz. Márk evangélista, sz. evangéliumának tizedik fejezetében, a tizenharmadiktól a következö versekig:

Akkor hozának néki kisdedeket, hogy illetné azokat; a tanítványok pedig megfeddék azokat kik a kisdedeket hozták. Melyet mikor látott volna Jézus megharaguvék és monda nékík: Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket és ne tiltsátok öket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: Valaki nem veszi az Isten országát mint a kisded, oda be nem megyén. És azokat ölébe vette, és reájuk tevén kezeit, megáldá öket.

Majd a lelkész ekként folytatja:

Kedves hívek, ime hallottátok e szent evangéliumban Üdvözítönk, Jézus Krisztus parancsát, hogy a kisdedek hozzá vitessenek; hallottátok, mint rovta meg azokat, kik a kisdedeket t_le távol akarták tartani és mint figyelmeztette az embereket, hogy azok ártatlanságának példáját kövessék. Láttátok, külsö jellel és cselekedetével mint mutatta ki szeretetét a kisdedek iránt, amint azokat ölébe vette, kezeit reájuk tette és öket megáldotta. Ne kételkedjetek azért, de higyjétek igaz hittel, hogy az Úr ezen itt jelenlevö kisdedet is szívesen fogadja, hogy öt szent irgalmának karjaiba öleli és hogy öt megfogja áldani az örök élettel és az örökös mennyei birodalom részesévé fogja tenni.

Miért is, beismervén mennyei Atyánknak ezen itt jelenlevö kisded iránt szent Fia, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott jóindulatát és nem kételkedvén abban, hogy szívesen fogadja készséges szeretetünket, melylyel ezen kisdedet szent keresztségéhez hoztuk, adjunk néki hálát, alázatos szívvel mondván:

Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk, mély alázattal hálákat adunk néked nagy jóságodért, melylyel szent kegyelmed megismerésének és a hitnek malasztját nekünk megadtad; esdve kérünk, növeld folytonosan tudásunkat és gyarapitsd hitünket. Add meg ezen itt jelenlevö kisdednek a Szentlélek kegyelmét, hogy újjászülessék és az örök üdvösségnek örökösévé legyen; a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled s a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, most és mindörökké. Amen.

Erre a lelkész a következö intelmet intézi a keresztszülökhöz:

Kedves hivek, ime, elhoztátok ezen kisdedet, hogy az megkereszteltessék; kértétek a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy öt szeretettel fogadja, büneitöl megtisztítsa, a Szentlélek által megszentelje és néki a mennyek országát és az örök életet megadja. És hallottátok, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus, az ö szent Evangéliumában megígérte mindezen dolgokat, melyeket töle kértetek. Tudjátok meg, hogy ö minden bizonynyal megtartja és teljesiti igéretét.

Azért, Krisztus ezen ígéretének viszonzásául nektek, mint ezen itt jelenlevö kisded jótállóinak, szintén meg kell ígérnetek tiszta szívvel (addig míg ö oly kort elér, hogy megismerje kötelességeit) e kisded nevében, hogy ellene mond az ördögnek és minden müveinek, hogy mindenkor állhatatosán hinni fog az Isten Igéjében és hogy az Isten parancsolatait híven teljesitendi.

Erre a lelkész az alábbi kérdéseket intézi a keresztszülökhöz, kik fenhangon válaszolnak:

Kérdlek azért,

Ellene mondasz-e ezen itt jelenlevö kisded nevében az ördögnek és minden müveinek; a világ hiú pompáinak, nagyravágyásának és minden kapzsi vágyának és a test minden bünös kívánságának ügy, hogy azok fölötted hatalommal ne bírjanak?

V.: Ellene mondok ezeknek, és Isten kegyelmével arra fogok törekedni, hogy azokat leküzdjem és azok fölöttem ne uralkodjanak.
P.: Hiszesz-e a Keresztény Hitnek az Apostoli Hitvallásban foglalt minden cikkelyeiben?
V.: Hiszek.
P.: Akarsz-e ezen Hitben megkereszteltetni?
V.: Akarok.
P.: Kérdelek tehát, akarod-e Isten szent akaratát hiven megtartani és az ö parancsait teljesíteni és azok utján járni élted minden napjában?
V.: Akarom, Isten segítségével.

Majd a lelkész ekként imádkozik:

Irgalmas Isten, engedd hogy ezen itt jelenlevö kisdedben a régi Ádám meghaljon és hogy benne új ember támadjon. Ámen.

Engedd, hogy benne minden bünös vágyak meghaljanak és lelke éljen és a jóban gyarapodjék. Ámen.

Adj neki eröt és hatalmat, hogy az ördögöt, a világot és a testet legyözze és azok fölött diadalmaskodjék. Amen.

Engedd, hogy valaki az itt jelenlevök közül hivatalunk és szolgálatunk által néked fel-ajáltatik, szintén elnyerje mennyei erényeidet és örök jutalomban részesüljön a te irgalmad által, áldott Úr Isten, ki élsz és uralkodói, öröktöl fogva, örökké. Ámen.

Mindenható örök Isten, kinek szerelmes Fia, Jézus Krisztus, büneink bocsánatára szent oldalából vért és vizet ontott; és ki megparancsolta tanítványainak, hogy elmenvén tanítsanak minden nemzeteket, megkeresztelvén öket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek névben; esdve kérünk, fogadd kegyelmesen hi-veid könyörgését; szenteld meg e vizet a bünök titokzatos lemosására és engedd, hogy ezen itt jelenlevö kisded abban megkeresztel-tetvén, kegyelmed teljességét elnyerje és mindenkor megmaradjon gyermekeid sorában; a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A lelkész a keresztszülökhöz fordul ezen kérdéssel:

Mi lesz ezen kisded neve?

A keresztszülök megmondják a kisded nevét, mire a lelkész vizet önt a kisded fejére, ezen szavakkal:

N., én téged megkeresztellek, az Atyának, és Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen.

Majd a lelkész a szent kereszt jelével illetve a kisded homlokát, ekként folytatja:

Ime, Krisztus nyájába fogadjuk ezen kisdedet s a szent kereszt jelével illetjük öt annak jeléül, hogy ezentúl szégyenkezés nélkül vallja a megfeszített Krisztus szent hitét, hogy bátran fog küzdeni az Úr lobogója alatt a világ, a bün és az ördög ellen és hogy halála órájáig Krisztus hü katonája és szolgája leend. Ámen.

Látván, immár, kedves hívek, hogy ezen kisded újjászületett és Krisztus Egyházának kebelébe felvetettet, adjunk hálát a mindenható Istennek ezen kegyelmekért és ajáljuk fel néki, egy szívvel, imánkat, hogy ezen kisded ügy folytassa életét, amint azt most megkezdette.

Majd a jelenlevök letérdelvén a lelkészszel együtt elmondják a Miatyánk-ot.

Utánna a lelkész mondja:

Szívböl hálákat adunk néked, végtelen ir-galmu Atya, amiért ezen kisdedet a Szentlélek által újjászületni, öt saját gyermekeddé fogadni és szent Egyházadba felvenni méltóztat-tál. Mély alázattal esedezünk, engedd, hogy ezen kisded a bünnek meghalván, csak a jónak éljen és hogy Krisztussal meghalván, megfeszítse a régi embert és leküzdjön minden bünt; és, hogy valamint szent Fiad halálának részesévé lett, azonképen az ö feltámadásában is részesüljön, hogy végül szent Egyházad egyességében mennyei birodalmad örökségébe jusson, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Ennek végeztével a hívek felállanak és a lelkész a következö intelmet intézi a keresztszülökhöz:

Mivelhogy ezen itt jelenlevö kisded általatok megígérte, hogy ellene mond az ördögnek és minden müveinek és hogy Istenben hinni és néki szolgálni fog, emlékezzetek meg róla, hogy immár a ti feladatotok és kötelesség-tek gondoskodni arról, hogy ezen kisded zsenge korától megismerje ezen szent fogadást, ígéretet és hitvallást, melyet most általatok tett.

Gondoskodjatok róla, hogy az Isten Igéjének szorgalmas hallgatásával mindjobban megismerje kötelességeit és különös gondot fordítsatok arra, hogy mielöbb megtanulja a Hiszekegyet, a Miatyánkot, a Tíz Parancsolatot és mindazt, mit egy kereszténynek--lelke üdvösségére--tudnia és hinnie kell. Legyen gondotok röeá, hogy ezen kisded erényben istenes és keresztény életre neveltessék, mindenkor megemlékezvén arról, hogy a szent keresztség egyúttal a mi hitünk megvallása mely a mi Üdvözítönk, Jézus Krisztus követésében áll; hogy valamint ö meghalt és ismét feltámadott, azonképen mi a bünnek meghalván, a szent keresztségben igaz életre feltámadjunk, szüntelen leküzdvén bünös és gonosz vágyainkat és ez által napról napra gyarapodva erényben és haladva az istenes életben.

Gondoskodjatok róla, hogy ezen kisded, mihelyt a Hiszekegyet, a Miatyánkot és a Tíz Parancsolatot megtanulta és az Egyház egyéb tanításában is elegendö oktatást nyert, a bérmálás szentségének felvétele céljából a Püspöknek bemutattassék.


Project Canterbury