Project Canterbury

 

SH' ATJINKUJÎN,


P A R T S

OF THE

COMMUNION SERVICE

OF THE

CHURCH OF ENGLAND.


Privately Printed for the use of the

LOWER FRASER INDIANS

IN THE

ALL HALLOWS' MISSION CHAPEL,

YALE, B.C.


Not Published.

1894.

  


THE COMMANDMENTS.

Quil Jîjil Shîam squaljit tik îla squals quis thüj; Ê jiliwa î ta eltha Shîam quil Jîjil Shiam.

I.--Quas ôa tsêistohû qualatj Shîam walâita Eltha.

Kyrie.--Sâlth Shîam tsoametâokla, thîilsatâokla tat lêmelt ta squoloeljit; quas thahêljit tâ asqual.

II.--Quas ôa thukulhermo quolam qua hoîthî.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

III. Quas ôa quîquîhîtû tas Squîsh quil Jîjil Shîam qua ôa ta'ash walîsh.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

IV.--Ê quash qu'âo-quajet th'ê sh'hâhâtlêtt.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

V. Ê quash qu'âo-quajet tâ a'Mal kas tâ a'Tal.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

VI. Quas ôa kâietohu quas shîêyâ.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

VII. Quas ôa kullûh qua lêts.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

VIII. Quas ôa ka kullûh.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

IX. Quas ôa kêkalstâohû quas shîêyâ.

Kyrie.--Sâlth Shîam--

X. Quas ôa tâihübmitûhû quas shîêyâ qua ê qua lêlimits, qua ê qua jêâjoks, qua ê qua tumôks, qua ê qua môk qua stams.

Kyrie.--Sâlth Shîam tsoametâokla, ka'hâi-iljûh qua môk tâ asqual î ta squolôeljit, tas âlthathâmatjit.

GLORIA BEFORE THE GOSPEL.

Êjûh O Tâlôâ Shîamjit.

AFTER THE GOSPEL.

Jithâmatjit O Tâlôâ Shîamjit.

CONFESSION.

Îthâthajit quolam quil Jîjil Shîam quô môk squâmqum, quil Jîjil Shîam Mals, quil Jîjil Shîam Mellas, quil Jîjil Holy Ghost, tush semellameljit, tâ hêquh semellameljit î ta squolôeljit, î ta squaljit, tish îâsjit, tsa hâi-iljit quolam quil Jîjil Shîam quas tsoametâolqus, quas ôashtôswalîshtôosh yellâo Jesus Christ Sâlth Shîam--Amen.

SURSUM CORDA.

V. Whalichjap tas squolôelellup.

R. Whalichjit tas squolôeljit quolamquil Jîjil Shîam.

V. Âoqus-jit quas ts'îjit quolam quil Jîjil Shîam.

R. Ê quas ta'ash ta thâ.

SANCTUS.

Quas Ê, Quas Ê, Quas Ê Sâlth Shîam lê qua Jijil.
Kâ lê qua Jîjil kas tâ ê quillâ shillîts tash ê.
O ê, tash ê O Shîam hêquh Jijil.--Amen.

BENEDICTUS.

Ts' îjit tû wûtlâ quas a mîsh lî tas Squîsh quis Shîam. Hosanna lî qua Jîjil. Hosanna lî qua Jîjil.

Ts' îjit tû wûtlâ quas a mîsh lî tas Squîsh quis Shîam. Hosanna lî qua Jîjil. Hosanna lî qua Jîjil.

Hosanna lî qua Jîjil.

AGNUS DEI.

O Lamb telî quil Jîjil Shîam, quas lôkôôt ta kull k'klas lûkwâi-it quas hômokômôch, tsôametâokla.

O Lamb telî quil Jîjil Shîam, quas lôkôôt ta kull k'klas lûkwâi-it quas hômokômôch, tsôametâokla.

O Lamb telî quil Jîjil Shîam, quas lôkôôt ta kull k'klas lûkwâi-it quas hômokômôch. Âquis-tâlajuh tas Skâkum.

GLORIA IN EXCELSIS.

Ê quil Jîjil Shîam jîjil, kas ta ê quillâ Skâkum, ta ê squolôellamettus ta mistîuh. Jêthâmatjit Tâlôa. Êjaksqûlsthâmatjit Tâlôa, Êsthâmatjit Tâlôa, hêqusthâmatjit Tâlôa, jîthamatjit klaqushêqus tas ê.

O Shîamjit quil Jîjil Shîam, Jîjil Shîam Mals môk squâmqum.

O Shîam lôthîâta Mella Jesus Christ.

O Shîam quil Jîjil Shîam, Lamb teli quil Jîjil Shîam, Mella kas ta Mals.

Quas lôkôôt ta kull k'klas lûkwâi-it quas hômokômôch, tsôametâokla. Tâlôa quas lôkôôt ta kull k'klas lûkwâi-it quas hômokômôch, tsôametâokla. Tâlôa quas lôkôôt ta kull k'klas lûkwâi-it quas hômokômôch, lûhwellalermitluh tas tsahâi-iljit. Tâlôa quas lâ-a-mût lîta shî-î-üs quil Jîjil Shîam Mal, tsôametâokla.

Walâi Tâlôa ê, Walâi Tâlôa Shîam. Walâi Tâlôa O Christ, kâ tâ Holy Ghost lâ lîta hêquh jîjil kas tâ ê quil Jîjil Shîam Mal.--Amen.

THE EASTER HYMN.

Jesus Christ a' mûtt tl' lokâi-ish, Alleluia.
Shwâi-aweljit î ta lâ Shwêil, Alleluia.
Quo tlîthil tl' lokâi telî ta lâ Quên, Alleluia.
Tsâsquis tsôametâosil. Alleluia.

T'êlumjit quas tshêiljit, Alleluia.
Wûlam Jesus Christ Shîamjit, Alleluia.
T'lokâi tlas ôpêiltum, Alleluia.
Tas hwômalohwas tas hwâthjit. Alleluia.

Tish wkâi-ish tish Shîamjit, Alleluia.
Hwômôlâquôs tat lêmelt;
Tûwûtla lê quil jîjil tlokâi-ish Shîam, Alleluia.
Telî tha Angels ta'êtalum kô îâth. Alleluia.

Amen.


LONDON:
DARLING & SON, LTD.,
PRINTERS TO HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE,
31, EASTCHEAP, E.C.


Project Canterbury